Засновано в березні 1940 року.          Головний редактор: Коноваленко Ольга Степанівна  
Засновники: Міністерство освіти і науки України; ЦК профспілки працівників освіти і науки України; Академія педагогічних наук України; Всеукраїнське педагогічне товариство ім.Григорія Ващенка; Трудовий колектив редакції Творча спілка вчителів України; Академія інженерних наук України; Спілка викладачів вищої школи та науковців України
№29-30 (23 — 30 червня 2010) PDF Друк e-mail

Дорогі випускники!

Untitled.FR10-2Щиро вітаю вас із закінченням навчальних закладів і здобуттям професійної освіти.

Тепер перед вами відкрива­ються нові можливості й пер­спективи, адже ви стаєте на шлях самостійного життя та фа­хового ствердження. Сподіваюся, що кожен з вас працевлаш- тується за спеціальністю, а здо­буті знання та вміння будуть надійною запорукою вашого подальшого розвитку, благопо­луччя та кар'єрного зростання.

Ніколи не втрачайте молоде­чого запалу, не зупиняйтеся перед труднощами і за жодних об­ставин не припиняйте вчитися. Ми, старше покоління, віримо у ваші сили й завзятість, творчий потенціал і волю до нових пере­мог. Саме вашої сумлінної праці, енергії й таланту у нинішній відповідальний період розвитку потребує Україна.

Складаю щиру подяку всім пе­дагогам, які в самовідданій праці передавали вам свої знання, ділилися життєвим досвідом, допомагали набути найкращих людських якостей.

Зичу вам, дорогі випускники, щасливої долі, міцного здоров'я, упевненості в своїх силах, сміли­вих планів і здійснення мрій.

У добру путь!

Віктор ЯНУКОВИЧ,

Президент України

 

 

З нагоди 14 ої річниці прийняття Конституції незалежної України Прези
дент України Віктор Янукович у Києві поклав квіти до пам'ятників Тарасу
Шевченку та Михайлу Грушевському.
В урочистій церемонії також взяли участь Прем'єр міністр України Микола
Азаров та члени Уряду, Голова Верховної Ради Володимир Литвин, Секретар
РНБОУ Раїса Богатирьова, Голова СБУ Валерій Хорошковський, представ
ники Адміністрації Президента, політичні діячі, представники громадськості.
Untitled.FR10-4З нагоди 14 ої річниці прийняття Конституції незалежної України Президент України Віктор Янукович у Києві поклав квіти до пам'ятників ТарасуШевченку та Михайлу Грушевському. В урочистій церемонії також взяли участь Прем'єр міністр України МиколаАзаров та члени Уряду, Голова Верховної Ради Володимир Литвин, Секретар РНБОУ Раїса Богатирьова, Голова СБУ Валерій Хорошковський, представ ники Адміністрації Президента, політичні діячі, представники громадськості.

 

 

 

 

"Ми знаємо що робити і ми це зробимо"

100 днів роботи Уряду: діяльність Міністерства освіти і науки спрямована на вирішення головного завдання — забезпечення якості освіти на всіх етапах її здобуття

 

25 червня в Міністерстві освіти і науки України відбулась прес-конференція Міністра освіти і науки Дмитра Табачника, присвячена підсумкам роботи Міністерства освіти і науки протягом перших 100 днів роботи Уряду. У прес- конференції також взяв участь директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук.

 Untitled.FR10-5За 100 днів роботи Уряду діяльність Міністерства спрямована на вирішення головного завдання — забезпечення якості освіти на всіх етапах її здобуття.

Не дивлячись на те, що протягом ос­танніх двох років зупинено всі державні програми щодо створення належних умов для здобуття освіти: "Шкільний ав­тобус". "Школа майбутнього", "300 оновлених шкіл" тощо, за100 днів напо­легливої роботи вдалося досягти чима­ло позитивних результатів.

"Виконано два пункти передвиборчої програми Президента України "На­зустріч людям". Скасовано спотворення у тестуванні, які існували в минулі роки. Всі абітурієнти України отримали право здавати іспити мовою навчання в школі, а також скасовано будь-які обмеження щодо вступу в університет для випуск­ників минулих років, запроваджено ви­дачу додатка до диплома європейсько­го зразка. Міністерством підготовлено та затверджено постановою Кабінету Міністрів України нові правила при­своєння вчених звань доцента та про­фесора, створено сприятливі умови для залучення в Україну іноземних сту­дентів, і найголовніше, враховуючи ак­тивність інтеграції до європейського освітнього простору, розроблено новий базовий Закон України "Про вищу освіту", — зазначив Дмитро Табачник.

До результатів 100-денної діяльності МОН також належать: відновлення повно-масштабної плідної співпраці з Міністер­ством освіти і науки Російської Федерації, ініційованння скорочення терміну навчан­ня в середній школі, а також, завдяки підтримці Уряду, збільшення загального обсягу видатків на освіту на 11 млрд. грн. порівняно з минулим роком.

Протягом прес-конференції Міністр ок­реслив основні напрямки роботи Міністерства на найближче майбутнє. Загалом Дмитро Табачник наголосив нагострій необхідності започаткування та­ких програм, як "Дошкільна освіта Ук­раїни", "Підвищення якості природничо - математичної освіти", "Комп'ютеризація освітнього процесу" тощо, підкреслив важливість підвищення престижу праці вчителя, оптимізації мережі вищих на­вчальних закладів, створення покоління новітніх електронних підручників,.

Міністр відповів на всі запитання, що цікавили представників ЗМІ стосовно реформ вищої, середньої освіти, також стратегічних планів та цілей Міністерст­ва. На запитання щодо результатів цьо­горічного тестування ґрунтовну та роз­горнуту відповідь надав Ігор Лікарчук.

"Реформи в освіті завжди носили і но­сять довготривалий характер. І в звер­ненні Президента України до українсько­го народу, і в програмі дій Уряду визна­чено шляхи їх реалізації. Ми знаємо, що роботи, і разом це зробимо!" — запев­нив Дмитро Табачник.

 

 

*Офіційно*

 

Гарантії Конституційні

 

24 червня відбувся круглий стіл "Конституційні засади гарантування прав та законних інтересів української молоді", присвячений 14 річниці прийняття Конституції України, Дню молоді та 20ій річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України.

 

 

Untitled.FR10-57У роботі круглого столу взяли участь викладачі, сту­денти, магістри, аспіранти з восьми вищих навчальних закладів міста Києва та Мелітопольського державного педагогічного універ­ситету імені Б.Хмельниць­кого. Учасники круглого столу зосередили свою ува­гу на різноманітних питан­нях: визначення основних прав людини як основи національної безпеки Ук­раїни, судово-правова ре­форма, проблеми парла­ментаризму і ефективності державного управління, конституційно-правові про­блеми розвитку вищої шко­ли України, соціальні права студента тощо.

Обговорення анонсова­них питань круглого столу викликало щиру зацікав­леність з боку присутніх та бажання їх у своїх виступах, запитаннях та дискусіях

з'ясувати не тільки фунда­ментальні, теоретико-методологічні, але й навчально- дидактичні питання консти­туційно-правового розвитку вищої школи України, особ­ливо гарантування прав і законних інтересів студент­ства, зміцнення засад авто­номії вищих навчальних за­кладів та урізноманітнення міжнародних зв'язків вищої школи України з університе­тами світу.

Учасники круглого столу сформулювали низку про­позицій щодо актуалізації, осучаснення та збільшення обсягу викладання право­знавства у загальноосвітніх школах, гімназіях та ліцеях.

 

 

 

 


 

 

 

Останнє оновлення на Субота, 23 жовтня 2010, 16:38
 

Додати коментар


Захисний код
ОновитиWeb-Craft.com.uaСоздание сайта