Номер 44-45 (27 жовтня) Друк
44-45-1

Редакція тижневика "Освіта" отримала нові нагороди: Асоціація навчальних за­кладів України приватної форми власності ухвалила вручити редакції почесну відзна­ку "За духовне відродження нації", а голо­вному редактору — почесну відзнаку у ви­гляді ордена "За розбудову освіти"


VII з'їзд
Профспілки
працівників
освіти і науки
України

VII з'їзд Профспілки працівниківосвіти і науки України

 

відбудеться 17 листопада

2010 року в м. Києві у

Великому залі засідань Будинку спілок (майдан Незалежності, 2, 2-й поверх ).

Порядок денний:

1.   Звіт про роботу Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України за період з листопада 2005 року по листопад 2010 року.

2.   Звіт Контрольно-ревізійної комісії Профспілки працівників освіти і науки України за період з листопада 2005 року по листопад 2010 року.

3.   Про Основні напрями діяль­ності Профспілки працівників освіти і науки України на 2011­2015 роки.

4. Про зміни та доповнення до Статуту Профспілки працівників освіти і науки України.

5. Про повноваження членів Цен­трального комітету Профспілки, делегованих від Кримської рес­публіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських ор­ганізацій Профспілки.

6. Вибори голови Профспілки працівників освіти і науки України та його заступників.

7. Вибори Контрольно-ревізійної комісії Профспілки працівників освіти і науки України.

Початок роботи з'їзду о 10-й годині.

 

Реєстрація делегатів з'їзду бу­де проводитися 16 листопада 2010 р. з 9-ї до 12-ї години у вести­бюлі готелю "Турист" та 17 лис­топада 2010 р. з 9-ї години до 9-ї години 45 хвилин у фойє 2-го по­верху Будинку спілок.

Президія ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

 

44-45-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вона відбулася з 27 по 29 жовтня 2010 року у Київському Палаці дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи,13, м. Київ).

Організатори: Міністерство освіти і науки України, Національна ака­демія педагогічних наук України, компанія "Виставковий Світ".

Привітання виставці "Інноватика в освіті України" направили Голова Верховної Ради України В.М.Литвин; Міністр освіти і науки України Д.В.Табачник; Президент Національної академії педагогічних наук Ук­раїни В.Г.Кремень; Президент Національного центру "Мала академія наук України" С.О.Довгий; директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України О.А.Удод.

Відкривали виставку заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України Казимир Михайлович Левківський, Перший віце-президент Національної ака­демії педагогічних наук України Василь Миколайович Мадзігон, Голова оргкомітету Всеукраїнського конкурсу "Дотик природи" Григорук Ва­лерій Іванович - проректор з наукової роботи Київського національно­го університету імені Т.Шевченка.

Мета - узагальнити і всебічно представити широкій громадськості, педагогам, фахівцям, науковцям, органам державної влади і уп­равління досвід інноваційної діяльності освітніх закладів, їх здобутки, визначити і обговорити пріоритетні проблеми подальшого удоскона­лення навчального процесу, підвищення якості освіти.

На виставці були представлені з 25 регіонів України 420 навчальних закладів, державні органи управління освітою, післядипломні устано­ви, науково-методичні центри, сучасні підручники, технічні засоби на­вчання, інноваційні педагогічні технології, підприємства, видавництва і засоби масової інформації, які співпрацюють з системою освіти.

Великі і змістовні експозиції презентували Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Національний університет "Львівська політехніка", Національний авіаційний універ­ситет, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Національний фармацевтичний університет, Луганський національний аграрний університет, Запорізький національний технічний універси­тет, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ), Івано-Франківський національний медичний університет, Національний університет водного господарства та природокористу­вання, Одеський національний політехнічний університет, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького та інші.

Цікаві і багатогранні експозиції представили управління освіти та обласні інститути післядипломної педагогічної освіти Дніпропетровсь­кої, Київської, Вінницької, Луганської, Миколаївської, Харківської, До­нецької, Житомирської, Полтавської, Рівненської та Черкаської облас­тей, м. Києва та АР Крим.

В рамках виставки відбувся і "День тижневика "Освіта"

Див. далі стор. 6-7.

 

 

 

 

Висловлюю щиру вдячність усім хто привітав мене із призначенням на посаду ректора Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова на наступний термін. Маю надію на плідну співпрацю.

Ректор Віктор Андрущенко

 

 

*Вступ до ВНЗ*

 

 

 

 

Завдання — відповідати запитам

Затверджено Умови прийому до ВНЗ України в 2011 році

 

 

 

 

2 листопада 2010 року міністр освіти і науки України Дмитро Табачник повідомив на прес-конференції про підсумки вступної кампанії 2010 року та підготовку до вступної кампанії 2011 року.

Почав Дмитро Володимирович із підсумків вступної кампанії нинішнього року, зокрема з найпопулярніших серед абітурієнтів ви­щих навчальних закладів. Аналіз вступної кампанії 2010 року пока­зав, що найбільшу кількість заяв було подано до Національного авіаційного університету (майже 31 тисяча), до Київського національ­ного університету ім. Т. Шевченка (23,5 тисячі), до Львівського національного університету ім. І. Франка (майже 22,5 тисячі), до Національного технічного універ­ситету України "Київський політехнічний інститут" (майже 22,5 тисячі), до Донецького національного технічного універси­тету (понад 19 тисяч).

"Водночас аналіз конкурсної си­туації засвідчує непопулярність се­ред абітурієнтів деяких вищих на­вчальних закладів, особливо при­ватної форми власності, — зазначає міністр, — Так, до Економіко-правничого інституту Західноукраїнсько­го економіко-правничого універси­тету було подано впродовж усієї вступної кампанії шість заяв, до Ви­щої школи бізнесу Інституту еко­номіки та менеджменту — десять заяв, до Харківського інституту кадрів управління — 12 заяв... Зага­лом менше ста заяв було подано до 33 вищих навчальних закладів. Менше 200 заяв — до 56 вищих на­вчальних закладів. Це свідчить про те, що треба переглядати мережу вищих навчальних закладів, які не мають перспективи".

Дмитро Володимирович оцінив вступну кампанію 2010 року як успішну і зазначив такі умови: "По- перше, її успішне проведення зале­жить від рівня досконалості Умов прийому до вищих навчальних за­кладів. По-друге, потрібен високий рівень їх реалізації у всіх навчальних закладах та проведення широкої роз'яснювальної роботи для гро­мадськості. Отже, перед нами стоя­ло завдання насамперед врахувати цьогорічний досвід вступної кам­панії і зробити нові Умови прийому такими, щоб вони повною мірою відповідали запитам усіх учасників цього процесу".

Підготовка до вступної кампанії 2011 року почалася ще під час вступної кампанії 2010-го. Проект Умов прийому в 2011 році був розміщений на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України ще 26 серпня цього року.

А від 19 жовтня 2010 року нака­зом Міністра освіти і науки № 961, зареєстрованим у Міністерстві юс­тиції 28 жовтня 2010 року за № 999/18294, затверджено Умови прийому до вищих навчальних за­кладів України.

Порівняно з Умовами прийому 2010 року, Умови 2011 року зазнали таких змін.

1.   Встановлено нові строки про­ведення вступної кампанії:

а)  прийом заяв та документів на основі базової або повної загальної середньої освіти на денну форму навчання розпочинається 1 липня;

б)  закінчується:

від вступників на денну форму на­вчання на основі повної загальної середньої освіти — 31 липня;

для осіб, які мають складати вступні екзамени у вищих навчаль­них закладах, прийом документів закінчується 22 липня, вступні екза­мени проводяться з 23 липня до 31 липня;

для осіб, які мають проходити творчі конкурси у вищих навчальних закладах, прийом документів закінчується 17 липня, творчі кон­курси проводяться у декілька сесій з 10 липня до 3,1 липня;

в)  прийом документів від осіб, які вступають на навчання на основі ба­зової загальної середньої освіти, закінчується 22 липня, вступні екза­мени проводяться з 23 липня до 31 липня;

г)   рейтинговий список вступ­ників, які вступають на основі повної та базової загальної середньої освіти, оприлюднюється не пізніше 1 серпня;

д)  зарахування вступників на ос­нові повної та базової загальної се­редньої освіти на денну форму на­вчання здійснюється:

за державним замовленням — не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідно­го напряму (спеціальності), але не пізніше 25 серпня.

2.   Вступникам надано право по­давати сертифікат Українського

центру оцінювання якості освіти (або його дублікат), виданий у 2008, або у 2009, або у 2010, або у 2011 році.

3.   Установлено фіксований пе­релік конкурсних предметів на на­прями підготовки (спеціальності) за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста та бакалав­ра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спряму­вань).

При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти встановлено два конкурсні предме­ти, з яких вступники складатимуть вступні екзамени.

При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з двох предметів за визначеним пе­реліком. Перший предмет є обов'язковим, а другий із зазначе­них двох обирається вступником,

При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем ба­калавра (спеціаліста, магістра ме­дичного та ветеринарно-медичного спрямувань) на основі повної за­гальної середньої освіти зарахову­ються бали сертифіката Українсько­го центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з трьох пред­метів за визначеним переліком. Перший та другий предмети є обов'язковими. Третій предмет із зазначених двох обирається вступ­ником, крім випадків, коли такий предмет визначений Умовами прий­ому або рішенням приймальної комісії вищого навчального закладу.

4.   Для вступників на освітньокваліфікаційний рівень магістра на основі базової (ОКР бакалавра) та повної (ОКР спеціаліста) вищої

освіти обов'язковим є складання вступного екзамену з іноземної мо­ви.

5. Надано право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступ­них випробувань з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором громадянам України, які в рік вступу здобули по­вну загальну середню освіту за кор­доном.

6.   Установлено додаткові бали для вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які є призерами (особами, нагород­женими дипломами І — III ступенів) IV етапу Усеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів або призерами (особами, нагородже­ними дипломами І — III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів — захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України, при вступі:

особам, нагородженим диплома­ми І ступеня — 50 балів;

особам, нагородженим диплома­ми II ступеня — 40 балів;

особам, нагородженим диплома­ми III ступеня — 30 балів.

7.   Визначено механізм залучення професійно орієнтованої молоді для вступу на основі повної загаль­ної середньої освіти до вищих на­вчальних закладів для навчання на природничо-математичних та інже­нерно-технічних напрямах підготов­ки (спеціальностях) шляхом дода­вання до 20 балів (до 2 балів — при вступі на основі базової середньої освіти) за рішенням приймальної комісії.

Зазначена норма поширюється на випускників підготовчих курсів, відділень, факультетів довузівської підготовки вищих навчальних за­кладів, що мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання — не менше трьох місяців за умови, що це навчання проводилось у рік вступу.

8.   Передбачено запроваджений у вищих навчальних закладах попе­редньої електронної реєстрації заяв

на участь у конкурсі з наступним по­данням документів на паперових носіях,

9.   Встановлено нові терміни по­дачі оригіналів після дня оприлюд­нення списків рекомендованих до зарахування:

перший список — 5 днів;

другий та наступні — 2 дні.

10.            Надано право іноземцям, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з ук­раїнською мовою навчання, вступа­ти до вищих навчальних закладів України за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийо­му вищого навчального закладу, у межах установлених квот за реко­мендаціями національних культур­них українських товариств і дипло­матичних установ України за кордо­ном.

11.            Установлено, що іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а та­кож яким надано статус біженця в Україні, приймаються до вищих на­вчальних закладів у порядку, перед­баченому для громадян України.

12.            Установлено, що при вступі на основі повної загальної середньої освіти враховується середній бал атестата за 200 — бальною шкалою, що передбачалось і Умовами прий­ому 2010 року.

13.            Установлено, що при вступі на основі базової загальної середньої освіти

враховується середній бал свідоцтва про освітній рівень (за 12- бальною шкалою).

14.            Надано право брати участь у конкурсі і на денну форму навчання за результатами зовнішнього неза­лежного оцінювання або за резуль­татами вступних екзаменів з кон­курсних предметів у вищому на­вчальному закладі за їх вибором на­дано особам, які здобули повну за­гальну середню освіту у 2007 році і раніше.

Окрім того, у представників пре­си виникло запитання щодо пільго­вих категорій в Умовах прийому 2011 року. Дмитро Володимирович зазначив, що усі пільгові категорії, визначені законами України, незмінно враховуються під час на­ступної вступної кампанії. Проте порівняно із 2010 роком, коли вищі навчальні заклади могли набирати не менше 20% пільговиків на дер­жавне замовлення, у 2011 році чіткіше окреслено кількість — не більше 25%.

Абітурієнт має право подавати документи не більше, ніж у п'ять ви­щих навчальних закладів і не більше, ніж на три спеціальності у кожному з них.

Катерина ПОРОХНЯК

кор. "Освіти"

 

*Правознавство*

 

 

... у світлі правової інформації

28 жовтня 2010р. Київський університет права НАН України другий рік поспіль проводить Міжнародну науково-практичну конференцію "Сучасні проблеми правової системи України.

У роботі якої взяли участь молоді вчені, аспіранти та студенти провідних навчальних закладів та установ, зокрема: Міністерства юс­тиції України, Інституту держави і права ім. В.М.Корецького, Інституту законодавства Верховної Ради Ук­раїни, Київського національного університету імені Тараса Шевчен­ка, Національної академії внутрішніх справ, Національного університету "Одеська юридична академія", До­нецького національного університе­ту, Національного університету біоресурсів та природокористуван­ня України, Львівського національ­ного університету імені Івана Фран­ка, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Національного педагогічного університету ім.. М.П.Драгоманова,

Київського університету туризму, економіки та права та ін.

На пленарному засіданні висту­пив ректор Київського університету права НАН України, професор, За­служений юрист України Ю.Л.Бошицький. Він зокрема зазначив, що сучасний стан функціонування національних правових систем світу характеризується гармонізацією та уніфікацією основних її елементів. І саме тому правова система як на­укова юридична категорія є об'єктом ретельної уваги та дослідження науковців. Концепція поєднання фундаментальних тео­ретичних досліджень у сфері права, залучення до наукових досліджень молодих вчених, аспірантів та сту­дентської молоді вимагає не­обхідності апробації отриманих знань та обміну науковими ідеями. У рамках концепції інтеграції досяг­нень сучасної юридичної науки, освіти та потреб юридичної практи­ки Київський університет права НАН України в минулому році започатку­вав проведення міжнародної науко­во-практичної конференції "Сучасні проблеми правової системи Ук­раїни". На сучасному етапі Україна переживає складний процес ре­формування свого правопорядку і його адаптації до нових соціальнополітичних та економічних умов. Важлива роль при цьому відводить­ся з'ясуванню закономірностей ви­никнення, розвитку та функціону­вання правових систем сучасності з метою вдосконалення національно­го законодавства. І саме тому, об­рана тематика наукового диспуту є гарною можливістю для обговорен­ня сучасного стану національної правової системи.

До учасників конференції з вітальним словом звернувся За­ступник Міністра юстиції В.В.Бо­гатир: В сучасному світі посилю­ються інтеграційні процеси в ба­гатьох сферах суспільного життя. Це стосується і правової сфери. Світове співтовариство і держави надають важливого значення загальноправовим принципам і підтримують зближення різно­манітних правових систем. Зрос­тає інтерес до вивчення і взаємного використання досвіду розвитку національних законо­давств, обміну правовою інфор­мацією та науковими ідеями. Не­обхідність міжнародної співпраці, глобальні проблеми сучасності вимагають нового бачення існую­чих правових проблем, тому слід зосередити увагу на основних правових системах світу.

На адресу конференції надійшли листи-вітання від Міністерства юс­тиції України, Заступника Міністра економіки України В.Є.Мармазова, Віце-президента керівника Київського регіонального центру Національної академії правових наук України В.П.Тихого, Прези­дента Інституту правової політики М.В.Оніщука, в яких зокрема за­значається, що наукові дискусії та обмін досвідом стануть в нагоді при вирішенні державотворчих і

правових проблем, а науковий до­робок конференції сприятиме ре­алізації однієї з найважливіших за­вдань національної правової політики - розбудові правової дер­жави, заснованої на засадах пріоритету прав і свобод людини, економічного, політичного та ідео­логічного плюралізму.

Обрана тема науково-практич­ної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблема­тики. У зв'язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції буде опублікована збірка матеріалів тез та доповідей учасників конференції.

Обмін досвідом, думками, аналіз процесів та проблем пра­вової системи, які характерні для сучасного стану розвитку, дали можливість присутнім на ІІ Міжна­родній науково-практичній конфе­ренції "Сучасні проблеми правової системи України" напрацювати та схвалити рекомендації.

Оксана БОЙКО


 

 

 

*Адреса досвіду - Черкащина*

 

 

 

Школа адаптації молодих кадрів

Працівники Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації з цього номера розпочинають на сторінках "Освіти" медіа-переклик районів області з метою виявлення і розповсюдження новинок, знахідок, відкриттів у організації на­вчального процесу, співпраці з районною владою, узагальненні передового досвіду. У наступному номері вирушаємо до Золото­ноші. А сьогодні перше слово взяв Жашків.

І.Т.Дідик,

завідувач Жашківського РМК

 

 

 

Головне завдання відділу освіти, районного методичного кабінету та дирекції школи — розгледіти, а іноді відчути здатність до творчості, вчасно дати поштовх, який викликає бажання ступити вперед. І якщо досвідчений керівник зуміє розпізнати цей паросток, до­кладе зусиль для його розвитку, результат, звичайно, буде ба­жаним.

Це підтверджує досвід Жашківського відділу освіти та РМК по запровадженню нових нетрадиційних форм роботи.

44-45-4Учитель — особистість твор­ча. За словами Сухомлинського, "немає людей більш допит­ливих, невгамовних, більш одержимих думками про творчість, як учителі. Оскільки творчість — це діяльність, ре­зультатом якої є щось якісно нове, неповторне, оригінальне й навіть суспільно-унікальне", то кожного методиста, керівни­ка школи турбує питання: як сформувати здатність до твор­чої роботи і як підтримувати світло творчості , щоб воно якомога довше не згасало і да­вало плоди.

Давня мудрість каже: "Хто стоїть на місці, той відстає". А хто не хоче відставати, мусить рухатись уперед і не зупинятись, досягнувши вершини, а підійма­тися вище. У цьому й полягає основна місія сучасного вчите­ля. Ще не так давно ми, методи­сти, твердили: учитель на уроці має бути і актором, і режисером, і диригентом, і дипломатом, і психологом, і новатором, і ком­петентним фахівцем. Для цього нам слугували всі традиційні форми методичної роботи.

Модель сучасного вчителя передбачає готовність до за­стосування нових освітянських ідей, здатність постійно навча­тися, перебувати у постійному творчому пошуку. Ці якості не видаються з дипломом про освіту, а формуються у що­денній учительській праці.

Під час же проведення моніторингу якості методичної роботи в районі за минулий на­вчальний рік на запитання "Які форми методичної роботи з педкадрами, на Вашу думку, бу­ли найбільш ефективними?" от­римана однозначна відповідь — нетрадиційні,зокрема тренінги і зустрічі "За круглим столом". Чому? Відповідь: у результаті запровадження нестандартних

форм в учителів підвищується інтерес до запровадження інно­ваційних технологій, що сприяє поліпшенню навчально-вихов­ного процесу, активізації мето­дичної роботи в цілому і сприяє поліпшенню якості освіти.

Аналогічні заняття проводять­ся з молодими фахівцями за цільовим проектом конкурсу "Новітній інтелект Жашківщини". Початок роботи над ним потребує чіткого визначення:

-     на якому рівні про­фесійної компетентності знахо­диться молодий спеціаліст у да­ний час;

-     на скільки він схильний до зростання;

-     чи здатний до само­освітньої діяльності;

-     якої конкретної мето­дичної допомоги потребує

Саме ці питання розглянуто на зустрічі з молодими фахівця­ми "За круглим столом", яку з ініціативи начальника відділу освіти В.М.Савицької проведе­но у вересні 2010 року.

Ось як про цей захід відгу­кується молодий фахівець Зеленорізької ЗОШ 1-П ст. Ірина Миколаївна Рибчинчук:

"З великою повагою та лю­бов'ю говоримо про вчителів, про тих, кому довірено найдо­рожчий скарб — дитину. Про тих, хто обрав цю важку, але важливу професію.

Лише місяць тому у районно­му Будинку культури м. Жашко­ва відбулася конференція, яка стала першим святом на педа­гогічній ниві для нас, 36 моло­дих спеціалістів, які прибули в район на роботу у цьому році.

Я мала честь виступати від імені присутніх молодих учи­телів. Кожен з нас мріяв стати вчителем і одного дня прийти в школу й розпочати втілювати свої ідеї в дійсність. Звичайно , усі розуміють, що це важка, відповідальна праця, але я впевнена: якщо людина обрала професію, то вона готова зустріти і подолати будь-які труднощі.

Нас щиро і тепло вітали, вислов­лювали побажання, давали наста­нови й поради голова райдержадміністрації К.П.Радзівіл, на­

чальник відділу освіти В.М.Савицька, запрошені на це свято гості.

Натомість, у моєму виступі прозвучали слова — обіцянки, що кожен з нас докладе всіх зу­силь для того, аби наповнювати наших дітей радістю, знаннями, виховувати справжніх, різнобічно розвинених особистостей. Пе­ред нами — широкий шлях. І бу­демо ми виконувати усі постав­лені перед нами завдання в га­лузі освіти задля благополуччя підростаючого покоління.

Пройшло не багато часу (не­повний місяць) від першої нашої зустрічі. І ось у середині верес­ня молоді педагоги району зібралися "За круглим столом" у Жашківській спеціалізованій школі № 1 з поглибленим вив­ченням окремих предметів, щоб поділитися своїми першими враженнями, успіхами та по­знайомитися один з одним ближче.

На цій зустрічі були присутні : начальник відділу освіти В.М. Савицька, завідувач районного методичного кабінету І.Т.Дідик, голова РК профспілки П.І.Ковальчук та методист відділу освіти з кадрових питань Л.П.Грисюк.

Кожен з молодих учителів розповів дещо про себе та про свої враження від проведених уроків, від школи, дітей, а також від педагогічного колективу, який прийняв кожного з нас у свою учительську сім'ю (особи­сто мене направлено працюва­ти у Зеленорізьку школу 1-П ст., де нещодавно я була ще учени­цею, а тепер я — учитель. А очо­лює нині колектив цієї школи мій класний керівник Л.В.Сліпенко,

яка дає мені цінні поради щодо організації навчально-виховно­го процесу.

"За круглим столом" ми неви­мушено обговорювали пробле­ми, з якими зіткнулись у школі, і разом намагалися знайти їх вирішення. Ніхто з присутніх не виявив невдоволення обраною професію. Усі були приємно вражені, що про нас, молодих, не забули на районному рівні. Наші наставники, організатори "круглого столу", дали багато корисних порад щодо підготов­ки до уроків, взаємин з учнями та їхніми батьками. Також розг­лянули ряд педагогічних ситу­ацій і колективно розв'язали їх.

44-45-3Після таких зустрічей з'яв­ляється ще більше натхнення та бажання працювати з дітьми. Прислухаючись до кожного сло­ва наставників, розумієш, що попереду чекає насичене шкільне життя.

Як ми зрозуміли, така робота з молодими фахівцями є систе­мою, адже у жовтні для нас — День відкритих дверей у цій жє, спеціалізованій школі № 1, а спеціальні тренінги і зустрічі "За круглим столом" проводяться щосеместру. Кожен з молодих фахівців має змогу працювати у "Школі підвищення педагогічної майстерності" відповідно до свого фаху, відвідати урок у будь-якій школі за бажанням в учителя-методиста.

Низько вклоняємось нашим наставникам і щиро дякуємо за допомогу".

Молодий учитель у школі — це завжди подія: учень у його особі бачить друга, якому можна довіритись і від якого завжди можна отримати допомогу. А мо­лодому спеціалісту важливо уп­родовж багатьох років роботи не втратити цієї довіри, а виростити в собі професіонала, майстра, який відповідав би відомій тезі: "Учитель — це звучить гордо".

Молодим спеціалістам є в ко­го вчитися. У школах району працює 682 педагоги, у дошкільних навчальних закла­дах — 162. Талановиті, досвідчені, кваліфіковані освітя­ни, які день у день передають підростаючому поколінню гли­бокі знання, виховують почуття патріотизму, любові до рідної школи, поваги до старших, ут­верджують пріоритет істинних цінностей. Серед них — два За­служені вчителі України, 80 — відмінників освяти України, 48

        учителів — методистів, 74 — старших учителів. Окрім того, яскравим прикладом для моло­дих фахівців служить захід, який у районі з ініціативи В.М.Савицької став уже традиційним,

це вшанування вчителів, які 25 років тому влилися у районну педагогічну сім'ю і продовжують творчу працю на освітянській ниві Жашківщини. Посіяні ними зерна знань проросли щедрим урожаєм, що дозволило у цьому навчальному році поповнити освітянську сім"ю району 36 мо­лодими колегами, для яких справжньою майстернею фахо­вої кваліфікації на Жашківщині стала районна Школа адаптації молодих кадрів.

Тому — то справжньою май­стернею фахової кваліфікації для молодих спеціалістів на Жашківщині стала районна Школи адаптації молодих кадрів.

м.Жашків Черкаська обл.

 

 

 

*Інженерна освіта,  досягнення*

 

У ювілейних привітаннях Національному технічному університету "Харківський політехнічний інститут" від Президента України Віктора Януковича, Голови Верховної Ради України Володимира Литвина та міністра освіти і науки України Дмитра Табачника були висловлені упевненість у подальшо­му розвиткові Харківського політехнічного в аван­гарді вищої освіти України і побажання подальших успіхів на благо розвитку України.

На честь ювілею університету відбулося розшире­не виїзне відкрите засідання робочої підгрупи з на­пряму "Розвиток науково-технічної та інноваційної сфери" Комітету економічних реформ при Прези­дентові України. У засіданні взяли участь керівники Харківської обласної державної адміністрації та міста Харкова, ректори й проректори з наукової ро­боти ВНЗ ІІІ- !V рівнів акредитації, директори уста­нов НАН і НАПН України, промисловці та керівни­ки управлінь освіти і науки обласних державних

адміністрацій Харківської, Сумської та Полтавсь­кої областей.

Поступ НТУ "ХПІ" завжди позначався на роз­витку національної системи вищої освіти, зумов­лював підвищення якості підготовки високок­валіфікованих інженерних та наукових кадрів. Університет протягом своєї історії здійснив знач­ний внесок у вітчизняну науку, кадрове і науково- технологічне забезпечення практично всіх галузей вітчизняної економіки, обороноздатності держа­ви, підвищував міжнародний авторитет вітчизня­ної освіти. Про це засвідчили виступи заступника Міністра освіти і науки України, заступника голо­ви робочої підгрупи з напрямку "Розвиток науко­во-технічної та інноваційної сфери" Комітету еко­номічних реформ при Президентові України Євге­на Суліми, ректора НТУ "ХПІ" Леоніда Товажнянського, головного вченого секретаря Національного наукового центру "Харківський

фізико-технічний інститут" Олександра Волобуєва та інших учасників зібрання.

Голова Харківської облдержадміністрації Михай­ло Добкін і голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, вітаючи університет з ювілеєм, запевнили громадськість у готовності всіляко підтримувати на­укові колективи області і Харкова у проведенні ак­туальних наукових розробок та інноваційної діяль­ності, враховуючи регіональні особливості при роз­робці та реалізації етапів економічних реформ.

Святкування ювілею відзначилося ще однією подією, яка запам'ятовується надовго - чудовим концертом, який підготували до урочистої події численні учасники художніх колективів Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Молодь, демонструючи свої таланти, висловила любов до рідного Політеху, знання й повагу до його сла­ветної історії.

Потужний старт у третє тисячоліття

 

 

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", перший технічний вищий навчальний заклад України, що відзначає своє 125-річчя


 

 

Сторінки історії

Заснований в 1885 році як Харківський практичний тех­нологічний інститут, цей ви­щий навчальний заклад став невід'ємною частиною науко­во-технічної, інтелектуальної, культурної історії України. Харківський політехнічний є родоначальником багатьох пріоритетних напрямів роз­витку науки і техніки. З ним пов'язані імена лауреата Но­белівської премії Л.Д.Ландау, всесвітньо відомих вчених — академіків М.М.Бекетова, П.П.Буднікова, А.К.Вальтера,

A.М.Ляпунова,        С.П.Тимошенка, М.Д.Пільчикова, К.Д.Синельни- кова, В.А.Стєклова, Е.І.Орлова, Г.Ф.Проскури, І.І.Стрєлкова,

B.М.Хрущова,         С.С.Уразовсько- го, А.П.Філіпова, В.І.Атрощен- ка, М.І.Бережного, А.М.Підгор- ного, а також засновника НТУ "ХПІ" й Київської політехніки професора В.Л. Кирпичова.

44-45-6З НТУ "ХПІ" пов'язане станов­лення української технічної на­уки у багатьох галузях — ме­ханіці, теорії міцності, при­кладній хімії, авіації, ядерній фізиці та кріотехніці, електро- та теплоенергетиці, тракторо­будуванні, тепловозобудуванні. Саме здобутки харківських політехніків покладено в основу магістральних тепловозів із по­казниками світового рівня, най­потужніших турбоагрегатів Дніпрогесу й атомних електро­станцій України та країн за­рубіжжя, систем управління ра­кетно-космічної техніки, трак­торного парку, вирішення важ­ливих проблем обороноздат­ності нашої країни. За роки плідної роботи тут підготовлено понад 150 тисяч високок­валіфікованих фахівців.

Сьогодні технічною елітою держави є вихованці Харківського політехнічного інституту — Герої України В.М.Лук'яненко, А.О.Бугаєць,

О.А.Жданов, А.А.Коваленко, Заслужені машинобудівники України, Заслужені працівники промисловості України, За­служені діячі науки і техніки, лауреати Державної премії Ук­раїни: Ю.М.Бусяк, Г.Д.Грицен­ко, В.М.Золотарьов, В.В.Каза- ков, Є.Т.Ковальов, Ю.М.Ма- цевітий, В.В.Кузьмін, В.І.Мол- чанов, О.Ю.Путнокі, Є.Я.Хрус- лов, В.Ф.Клімов та багато інших вчених.

Науковий і освітній простір університету

Одним з головних принципів організації навчального про­цесу НТУ "ХПІ" є наступний: наукові дослідження універси­тету є підгрунтям для розвитку університетської освіти. На основі досягнень 40 наукових шкіл університету за останні десять років відкрито 35 но­вих, сучасних спеціальностей, серед яких такі, наприклад, як: гідроаеродинаміка; автомобілі та автомобільне господарст­во; психологія; оподаткуван­ня; фінанси; обладнання наф­тових і газових промислів; відео-, аудіо- та кінотехніка; комп'ютерно-інтегровані тех­нологічні процеси та вироб­ництва; адміністративний менеджмент; біотехнологія біологічно-активних речовин; інформаційно-вимірювальні

системи; технологія бродиль­них виробництв та виноробст­ва; хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та ма­теріалів на їх основі; педа­гогіка вищої школи.

Підготовка фахівців, ор­ганізація навчального процесу провадиться згідно з вимога­ми Болонського процесу, од­ним з лідерів якого в Україні по праву вважається НТУ "ХПІ".

Нині університет є потужним центром освіти і науки. Тут на­вчаються понад 26 тис. сту­дентів за 96 спеціальностями, 400 аспірантів. Здобувають освіту 1300 іноземців з 34 країн світу. Професорсько-ви­кладацький корпус складають 1697 науково-педагогічних працівників, серед яких 160 докторів наук і професорів та понад 900 кандидатів наук і доцентів. Тут діє 16

спеціалізованих рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

44-45-5

В університеті працює 94 ка­федри, об'єднані в 24 факуль­тети (серед яких і факультет військової підготовки імені Верховної Ради України). Скла­лися і плідно працюють відомі в Україні і далеко за її межами 40 наукових шкіл — з фізики ме­талів та напівпровідників, елек­тричного приводу, азотного синтезу, тепломасообміну та енергозбереження, керамічних та композиційних матеріалів, промислової та медичної елек­троніки, інформаційних техно­логій, систем управління, тех­нології жирів, з проблем ор­ганічних палив, турбінобудування, танкобудування, висо­коефективних технологій мета­лообробки, технічної елект­рохімії, двигунів внутрішнього

згоряння, механіки, фізики ви­соких напруг, досліджень іоно­сфери Землі тощо. В універси­теті ведуться дослідження в га­лузі нанотехнологій. Науковий потенціал вузу сьогодні визна­чають також науково-дослідні інститути "Молнія" та "Іоносфе­ра". Унікальні експеримен­тальні бази цих інститутів і на­уково-дослідний комплекс по вивченню газодинамічних та теплофізичних процесів у тур­бомашинах при кафедрі турбінобудування постанова­ми Кабінету Міністрів України віднесені до таких, що станов­лять Національне надбання Держави.

До складу університету також входять Верстатоінструментальний технікум, Військо­вий коледж сержантського скла­ду, Полтавський політехнічний коледж, Міжгалузевий інститут післядипломної освіти, Центр дистанційної освіти, Центр но­вих інформаційних технологій. По праву гордістю НТУ "ХПІ" є науково-технічна бібліотека, фонди якої складаються з двох мільйонів томів

За останні десять років ви­датні наукові розробки Універ­ситету удостоєні дванадцяти Державних премій України в галузях науки й техніки та архітектури, трьох премій Пре­зидента України для молодих вчених. Щорічно близько 40

студентів стають переможця­ми Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гу­манітарних наук, що є одним з кращих показників серед технічних вузів України.

Шлях до міжнародного визнання

Університет проводить ак­тивну міжнародну діяльність в академічній, науковій, еко­номічній та культурній сферах, продовжує укріплювати та по­ширювати зв'язки з за­рубіжними партнерами. Сьо­годні НТУ "ХПІ" співпрацює з 93 вищими навчальними за­кладами та фірмами із 31 країни світу, у тому числі з ба­гатьма провідними вузами Німеччини, США, Великої Бри­танії, Франції, Китаю, Індії то­що.

44-45-7Університет є активним учасником міжнародних про­грам. Проекти виконуються в рамках європейських програм INTAS, TEMPUS/TACIS, INCO- COPERNICUS та ЮНЕСКО. От­римано колективні та індивіду­альні гранти Фонду Сороса, гранти Інформаційного Агент­ства США, Німецького ака­демічного товариства DААD та інших організацій, регіональні гранти Німеччини. Сьогодні вчені університету виконують дослідження за шести спільними науковими проек­тами на суму понад 205 тис. євро та працюють у 18 освітніх проектах обсягом у 1 млн. 803 тис. євро. Демонструючи свої наукові досягнення на вистав­ках в Україні, Ганновері (Німеччина), Росії, Італії, Китаї тощо, університет неоднора­зово здобував золоті медалі, інші нагороди цих виставок.

Спільною Постановою Міносвіти і НАН України на базі НТУ "ХПІ" створено Північно-Східний регіональ­ний центр науково- комп'ютерної мережі України (URAN). Це забезпечує плідну діяльність потужної інфор­маційної системи університе­ту, до складу якої входить найкрупніший серед вузів країни потужний вузол систе­ми "Інтернет", на базі якого створено міську науково-освітню об'єднуючу мережу 20 установ освіти та науки Харкова.

Не так давно перед суспільством постала про­блема педагогізації наукової еліти. НТУ "ХПІ" успішно вирішує цю проблему. З 2005 року кафедра педа­гогіки і психології управління соціальними системами веде підготовку магістрів зі спеціаль­ності "Педагогіка вищої школи" з присвоєнням кваліфікації

"Викладач університетів та вищих навчальних закладів". За цей час підготовлено по­над 150 магістрів з педа­гогіки вищої школи, 123 з яких працюють у вищих на- вчальнихзакладах. В універ­ситеті запроваджено близь­ко 100 посад "стажер-викла- дач" для випускників магістрату перед їх вступом до аспірантури. За останні роки істотно "помолодшав" викладацький склад. Се­редній вік викладачів "ХПІ" сьогодні — 47 років. Вчені університету щороку захи­щають 12-15 докторських і 50 кандидатських дисер­тацій, з них 95 відсотків — із технічних наук.

Співпраця університетської науки і виробництва

Унікальні науково-навчальні центри університету — НДІ "Іоносфера" і НДПКІ "Молнія", широко відомі не лише в Ук­раїні, а й далеко за її межами. Науково-дослідний і проект­но-конструкторський інститут "Молнія" — найбільший центр, що спеціалізується в галузі техніки високої напруги, техніки сильних електричних і магнітних полів, теорії і прак­тики забезпечення вимог еле­

ктромагнітної сумісності і стійкості об'єктів, що містять у своїй основі радіо- та електро­технічне устаткування. Значне місце в роботі інституту зай­мають дослідження дії елект­ромагнітних імпульсів природ­ного і штучного походження. За своїм технічним оснащен­ням і практичними можливос­тями НДПКІ "Молнія" не має аналогів не лише в СНД, а й у країнах Європи і Азії. Устатку­вання, розроблене тут, багато років використовувалося для випробувань ракетної і аеро­космічної техніки, у тому числі і на космодромах Байконур і Плісецьк. Інститутом "Молнія" проведені випробування на відповідність вимогам елект­ромагнітної сумісності таких об'єктів космічної техніки, як системи управління об'єктами ракетно-космічної техніки до дії потужних електромагнітних завад; системи модулів кораблів-носіїв "Союз", "Про­грес", ракет-носіїв "Енергія", "Протон", космічного корабля "Буран", а також стикувально­го вузла космічного комплексу МКС за програмою "Альфа".

Наукові дослідження і госпдоговірні розробки виконуються науковими колективами універ­ситету на замовлення таких виз­начальних для економіки держа­ви підприємств, як ВАТ "Харківський тракторний за­вод", ДП "ФЕД", ДП "Завод ім. В.О.Малишева", ВАТ "Турбоатом", Казенне підприємство "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О.Морозова", Казенне підприємство ХКБД, КБ імені Антонова, ДП "Харківський при­ладобудівний завод імені Т.Г.Шевченка", Корпорація "Бісквіт-Шоколад", ВАТ "Електротяжмаш", Харківське держав­не авіаційне виробниче підприємство, Державне конст­рукторське бюро "Південне" ім. М.К.Янгеля, ДП "Запорізьке ма­шинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені ака­деміка О.Г.Івченка", "У.П.Е.К." (Індустріальна група УПЕК), ВАТ "Сумське НВО ім. М.В.Фрунзе", ЗАТ завод "Южкабель", ВАТ "Азовмаш", ЗАТ "СєвєродонецькОРГХІМ", ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" та ще понад 100 вітчизня­них фірм і підприємств, а також фірм з різних країн світу.

Розвиток молоді — асигнування в майбутнє

Великої уваги в університеті надають різнобічному розвит­кові молоді. Кожен зі студентів може знайти заняття по душі поза обов'язковою програ­мою. Для одних це науковий пошук, для інших — спорт, для когось — участь у митецьких колективах. Останнім часом великою популярністю серед студентської молоді користу­ються "змагання в інтелекті".

44-45-8Так, у фінальних змаганнях чемпіонату світу серед студентів з програмування 2010 року, що проводилися за схемою ACM- ICPC (International Collegiate Programming Contest), які відбулися у лютому ц.р. в ки­тайському місті Харбін, коман­да НТУ "ХПІ" зайняла 14-е місце. Достатньо зауважити, що цього року в змаганні взя­ли участь сім тисяч команд із 82 країн. До фіналу, який про­ходить уже 34-й раз, дійшли тільки 103 команди, у тому числі одинадцять команд з Росії, дві з України, одна з Білорусі. Найбільше представ­ників було від США — 21 ко­манда, а від хазяїв чемпіонату

20. За результатами зма­гань команда НТУ "ХПІ" наго­роджена Сертифікатом досяг­нень фіналу 2010 року, а університет — спеціальним Сертифікатом почесного міжнародного товариства ви­кладання комп'ютерних і інформаційних дисциплін UPE.

Широковідомий Палац сту­дентів НТУ "ХПІ", який у важкі часи 90-х був збережений зу­силлями керівництва універ­ситету, знов наповнений творчістю студентської юні.

У художніх колективах Пала­цу студентів (а їх більше 20) захоплено працюють понад 1000 студентів і викладачів. Лише за минулий рік тут про­ведено майже 70 культурно-масових заходів, у яких взяли участь понад 43 тисячі учас­ників і глядачів.

З великим задоволенням студентство університету зай­мається спортом. І це не див­но, адже Палац спорту НТУ "ХПІ" — сучасний спортивний комплекс із легкоатлетичним манежем, 14 спортивними за­лами, двома плавальними ба­сейнами, стадіоном, чотирма баскетбольними майданчика­ми та іншими спортивними спорудами. Рішенням Кабіне­ту Міністрів України його вклю­чено до числа баз олімпійської підготовки. Щодня його відвідують понад три тисячі студентів, викладачів та співробітників. Серед спортс­менів університету є чемпіони світу і Європи, учасники Олімпійських ігор і члени збірних команд України. Лише за минулий рік наші спортсме­ни вибороли понад 80 золотих медалей, в тому числі на зма­ганнях світового і європейсь­кого рівнів, понад 40 срібних і понад 50 бронзових.

Бадмінтоністи НТУ "ХПІ" займають лідируючі позиції у спортивній Україні. Харківські політехніки, багато з яких вхо­дять до складу національної збірної, не одноразово става­ли переможцями і призерами різних престижних змагань. Одне з останніх значних до­сягнень — друге місце на чемпіонаті Європи з бадмінто­ну серед університетів, який відбувся у Франції. Провідні гравці команди університету

        майстер спорту України Ми­кола Дмитришин, майстри спорту міжнародного класу України Олена Прус, Дмитро Завадський та Віталій Конов.

Університет протягом ос­танніх 8 років є переможцем універсіад України серед ви­щих навчальних закладів із числом студентів понад 10 ти­сяч.

125-річчя Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" не лише підводить підсумок великого періоду його історії. Ювілей універ­ситету знаменує початок на­ступного етапу розвитку славетного вузу, для чого має базисні надбання і без­перечні перспективи.

Лідія ТКАЧЕНКО,

спеціально для тижневика "Освіта"

Харків — Київ

 *Друга виставка "Інноватика в навчальних закладах України"*

 

День тижневика "Освіта"

В Україні тривають заходи нагоди відзначення 70-ліття нашого видання

 

 

27 жовтня в Київському палаці дітей та юнацтва відбувся педагогічний медіа форум — "День тижневика "Освіта"", в рамках виставки "Інноватика в навчальних закладах України". Програма форуму включала: зустріч "Педагогічний талант"; проблемну  дискусію Як відкрити схильність до педагогічної праці? ; майстер класи з героями публікацій "Їх визнанню зобов'язані Освіті", практичний семінар "Сторінками супутників "Освіти" — додатків "Методика" та "Медіаосвіта".

Медіа підтримку дійству надали редакція журналу "Рідна школа" та Голова редакції мовлення на Київ і область Національної радіокомпанії України.

44-45-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барометр і генератор змін

Оксана Калита,

44-45-9

 

доцент Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова

44-45-11

Сьогодні ми зібралися з наго­ди урочистої й приємної події — ювілею громадсько-політичного тижневика "Освіта".

Я б навіть сказала, що це "Освіта" зібрала тут на своєму святі шанованих і небайдужих до духовного розвитку нації людей. Освіта як основа цивілізованого розвитку будь-якого суспільства (тобто сама ідея освіти) і "Освіта" як видання, що ось уже 70 років акумулює в собі найкращий і найцінніший досвід вчителів, письменників, викладачів — усіх тих, чия думка, чий дух сприяє формуванню світогляду, в тому числі й молодого покоління.

І я надзвичайно рада, що маю нагоду привітати це шановане видання та всіх його працівників від імені Інституту української філології Національного педагогічного університету імені Ми­хайла Драгоманова. Усі наші ви­кладачі, наші студенти, які прий­шли сьогодні разом зі мною, приєднуються до цих вітань.

"Навчаючи інших, ми вчимося самі", — писав Луцій Анней Сенека, видатний давньоримський філософ. Цей принцип, ця мак­сима цілком відповідає духу га­зети.

Адже упродовж усього часу свого існування "Радянська освіта", "Освіта" ставала кра­щою, цікавішою, змістовнішою, знаходячи шляхи до сердець своїх читачів.

Можна багато говорити про саму газету, про ті матеріали, які друкувалися на її сторінках. Але мені, як представнику філо­логічної галузі, хочеться зупини­тися на тих її шпальтах, які було присвячено нашій філологічній проблематиці.

Насамперед не омину увагою те, що в "Освіті" за час її існуван­ня друкувалися чи не всі ук­раїнські письменники. І завжди газета намагалася донести ав­тора до читача, так би мовити, по максимуму, зберегти не ли­ше його думку, а й стиль, мане­ру висловлюватися.

44-45-10Високо оцінювали сторінки га­зети і Олесь Гончар, і Павло Ти­чина. Цікавий такий факт, що Павло Тичина працюючи міністром освіти... навіть пода­рував редакції не лише свою бібліотеку, а й меблі кабінету.

Думаю, це свідчить про особли­ву прихильність та високу оцінку поета Павла Григоровича до цієї редакції.

До речі, саме "Освіта" пер­шою надрукувала відому лекцію Ліни Костенко, прочитану в Києво-Могилянській академії, "Гуманітарна аура нації". Виступ поетеси під час презентації "Бе­рестечка" так само був на сторінках газети.

Нам як філологам особливо приємно, що в газеті діє постійна рубрика "На допомогу вчителям української мови і літератури". І це надзвичайно важливо зараз, коли шкільні програми постійно зазнають якихось змін, а підручники часто "відстають" від цих програм. Важливо, що газета відстоює живе слово, культивує кращі зразки стилю — і цим включає українську мову, українську літературу в коло інтересів як вчителів, так і дітей. Адже часто діти (а інколи й самі вчителі) ба­чать постаті письменників шаб­лонно, схематично, а газета знайомить їх із цікавими "живи­ми" людьми. Читаючи такі ма­теріали, дитина чи вчитель не просто отримують нову й акту­альну інформацію, а й пережи­вають їх емоційно. А це, безу­мовно, сприяє підвищенню інтересу до української літера­тури, формує бажання читати більше, дізнаватися більше.

Також окремо хочу сказати й про те, що наш Інститут ук­раїнської філології тривалий час співпрацює з редакцією "Освіти". І співпраця ця для нас зажди ціка­ва й приємна. Нам приємно, що газета приділяє увагу не лише ук­раїнським письменникам,а й мо­вознавцям — а про це зараз ма­ло хто пише. На її сторінках з'яв­ляються матеріали наших викла­дачів, не минає увагою редакція тижневика й нових книг, підруч­ників, які ми готуємо й видаємо.

44-45-1344-45-1644-45-1744-45-18До співпраці Інституту ук­раїнської філології з "Освітою" залучаються й студенти. Зараз ми готуємо спеціалістів не лише в педагогічній сфері, а й фахівців видавничої галузі, 44-45-15зокрема ре­дакторів. Наприклад, цього літа кілька наших студентів проходи­ли редакторську практику в га­зеті "Освіта". Мені як керівникові практики особливо приємно за­раз про це говорити. І я дякую головному редакторові Ользі Степанівні Коноваленко, яка ор­ганізувала цю практику так, що студенти отримали від неї мак­симальну користь.

Я висловлюю сподівання, що співпраця між нашими устано­вами буде продовжуватися й надалі. І буде не лише продов­жуватися, а й розвиватися й по­глиблюватися.

Хочу побажати всій реакції "Освіти", усім співробітникам, які, незважаючи на скрутні часи, відсутність фінансування, про­довжують робити якісну, цікаву газету, насамперед — творчої енергії, нових ідей, цікавих про­ектів. А ще, звичайно, — здо­ров'я і особистого щастя.

Ми вас знаємо, шануємо і завжди готові підтримати!

 

Змушує мислити

Катерина Порохняк  студентка Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

Кожен із учасників виставки хоче сказати якомога більше. Дякувати Ользі Степанівні за ту працю, твор­чою силою якої ми бачимо газету "Освіта" — цікавою, змістовною, інноваційною, сміливою, різносторонньою, глибокою, динамічною. Ряд епітетів можна було б продов­жувати довго, якби не скромність.

Яке значення для сучасної люди­ни має газета? Для кожної — своє, скажете. Адже скільки людей — стільки думок та інтересів. Але не можливо заперечити одне: порівняно із минулими століттями, газета, як джерело інформації та засіб комунікації, втрачає свої по­зиції. Вона прийшла у 21 століття, наче старенька мати, призабута своїми дітьми — телебаченням, радіо, мережею Інтернет.

І справа не в спробі повернути маси до "класики жанру", тобто збільшити попит на друковані за­соби інформації. А в бажанні доне­сти до читача унікальну за своїм змістом та призначенням інфор­мацію. Адже і газета, і телебачен­ня, і радіо, й Інтернет суттєво відрізняються один від одного не лише формою подачі інформації, а й переслідуваною метою її опри­люднення. Тобто те, що пропонує нам друковане слово, — це унікальний матеріал, призначений не для того, щоб його проковтнули

(за винятком жовтої преси) і забу­ли, як вчорашній полуденок. Він покликаний змусити нас аналізува­ти, самостійно оцінювати, робити висновки. Тобто мислити.

Саме на таку людину — мислячу, неупереджену, самобутню — орієнтується всеукраїнський гро­мадсько-політичний тижневик "Освіта". І це думка не лише корес­пондентки газети, а й професорів, педагогів, письменників, звичай­них людей, які співпрацюють з тиж­невиком, читають його і головне —

мають сформований світогляд. Ба­гато з них прийшли привітати ко­лектив газети і її головного редак­тора — Ольгу Степанівну Коноваленко з 70-річчям тижневика.

Сама газета презентує себе краще будь-яких сторонніх похвал. На її сторінках можна побачити і новини, і репортажі, і проблемні статті, що викликають дискусії. Є тут і критика, і похвала, і радісні, й сумні новини. Адже теми диктує не редакційна політика, а саме життя.

Якщо ви звертаєтеся у тижневик "Освіта", вам не доведеться вило­вити: "несказане лишилось неска­занним". Адже тут, на сторінках "Освіти", слова звучать голосно та впевнено, щоб стукати у серця лю­дей і щоб їм, рано чи пізно, відчи­нили...

 

 

 

 

Висвітлення, заради розв'язання

Тамара Донченко,

доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри методики викладання української мови і літератури

44-45-19У центрі уваги тижневика "Освіта" — реформування освіти, її інтеграція в світовий освітянський простір, безпе­речно, за умови збереження і примно­ження національних особливостей освіти.

Тижневик "Освіта" надає великої уваги методиці як науці, що продукує нові підходи до вивчення предметів шкільного циклу і створює необхідну базу для вищої школи. В основі цих підходів навчання, формування, вміння здобувати інформацію і застосовувати її. Тижневику "Освіта" належить важли­ва роль в приверненні уваги школи до модернізації освітніх процесів, поси­лення особистісного виміру в педа­гогічній практиці, переорієнтації освіти на проблемно-діяльнісний підхід, індивідуальний розвиток дитини.

Висловлюю вдячність тижневику "Освіта" за його орієнтацію на розви­ток національної освіти, на єдину ком­плексну систему національної освіти як соціокультурного феномена, на фун­даментальні національні і загально­людські цінності, на гуманізацію і де­мократизацію освіти, на входження в європейський освітянський простір. Важливим здобутком газети є також орієнтація на національне виховання

шляхом осмислення пізнавальної функції української мови, взаємозв'яз­ку мови і духовної культури народу, на збереження, розвиток і активне вико­ристання рідної мови титульної нації та мов національних меншин.

"Освіта" стала сіячем "мудрого, доб­рого, вічного", популяризатором цілей, завдань та змісту національного освітянського простору, багатоветорного навчання. Учителі мають стати носіями і реалізаторами перспектив­них технологій, моделяторами про­ектів, учні — носіями вершинного роз­витку національної самосвідомості, духовності, патріотизму, громадянсь­кого типу мислення — у популяризації відповідних технологій, проектів освітянського простору чи не найваж­ливіша роль належить саме "Освіті".

Педагогічна і філософська спільноти дедалі більше переймаються пошуком нового сенсу педагогічної діяльності, яка ґрунтується на найсучасніших підвалинах. Це явище притаманне більшості світового освітянського про­стору, провідна роль у його популяри­зації в нашій країні належить тижневику "Освіта".

Перед освітою постає безліч про­блем, вони вимагають висвітлення за­ради розв'язання. Семидесятирічний досвід роботи і відповідальний кадро­вий склад редакції за підтримки освітянської громади, успішно викону­ють у нашому суспільстві цю унікальну місію.44-45-20

44-45-21

44-45-22

44-45-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* У ФЛАГМАНІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ *

 

Від однієї  освіти на все життя до  освіти впродовж житя

як впроваджують  інноваційні технології навчання в НПУ імені М.П. Драгоманова

 

 

 

 

 

Оцінюючи найбільш вагомі зміни в освіті за останні 10-15 років, можна відмітити, що абсо­лютна більшість з них пов'язана з результатами впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес. В умовах загальної мобільності і глобалізації, що проявляється у стиранні кордонів, створенні можливостей здобувати освіту у будь-якій точці світу, взаємного проникнення наукових шкіл, руху науки в бік міжнародної коопе­рації, традиційна класична освіта стала менше відповідати суча­сним вимогам суспільства. Част­ково цю проблему намагалася розв'язати заочна форма на­вчання. Однак через відсутність постійного спілкування між сту­дентом і викладачем у міжсесійний період, як не­обхідної умови реалізації на­вчальних завдань у будь-якому навчальному процесі, заочна форма цю проблему не розв'язала.

44-45-24У 1996 році Доном Тапскотом сформовані шість тез про не­обхідність формування навчання нового змісту. Теза перша: "Від однієї освіти на все життя — до освіти впродовж життя". Якщо раніше людині достатньо було один раз отримати хорошу освіту, вона її використовувала практично все життя, то в наш час у багатьох галузях знань значне поновлення відбувається кожні 5 років, а в деяких — щоро­ку. Ринок праці щорічно змінюється, з'являються нові професії. Все це вимагає навча­тися все життя — здобувати нову освіту або підвищувати кваліфікацію продовж життя, не змінюючи місця проживання.

Друга теза відноситься до зміни місця навчання: "навчати­ся — це не означає ходити в школу чи в інститут". Місцем на­вчання стає виробництво, бо во­но зараз формує ті задачі, на які направлена підготовка молодого спеціаліста. Працевлаштування підготовленого спеціаліста — го­ловне мірило якості вищої освіти, що забезпечує ВНЗ. З цією тезою тісно пов'язана і тре­тя: "стираються грані між на­вчанням і роботою, бо розумова праця неможлива без постійного навчання". Навчання стає корпо­ративним, вузькогалузевим. Не­обхідно створювати навчальні курси на виконання конкретних завдань конкретного вироб­ництва для конкретної аудиторії. Звичайно, для цього необхідно створювати навчальну літерату­ру нового покоління. З останньо­го випливає четверта теза: "ВНЗ повинні адекватно реагувати на науковий прогрес, встигати за потребами сьогодення". Не­обхідність корпоративного спілкування вимагає створення мереж, що формує нове на­вчальне середовище (теза №5). А освітнє середовище починає

змінювати систему освіти, що проявляється перш за все, в то­му, що змінюються функції учас­ників навчального процесу (теза №6): учитель перестає бути єди­ним джерелом інформації, а учень — пасивним слухачем, позбавленим вибору власної на­вчальної траєкторії.

Реалізація всіх цих тез стає можливою із впровадженням тех­нологій електронного навчання. Електронне навчання (e-learning) — як освіта ХХІ сторіччя — вклю­чає в собі всі переваги стаціонар­ної і заочної форми навчання: з однієї сторони, високий рівень комунікацій між учасниками на­вчального процесу, що забезпе­чується інтерактивними засоба­ми навчання, з іншого, — навчан­ня здійснюється за місцем про­живання студента, як і контроль знань. І найголовніше досягнення електронних систем навчання — освіта стає, дійсно, доступною. Переконливий приклад: тоді, ко­ли знання представлені у цифро­вому (електронному) вигляді, во­ни стають доступними всьому суспільству. їх можна мобільно передавати, оперативно зміню­вати. Таким чином, електронне навчання — це технологія сучас­ного суспільства, побудованого на сучасних знаннях.

Головним у використанні і за­стосуванні будь-якої технології є люди, для яких створюється ця технологія. Вони можуть ставати студентами, учнями, слухачами, коли потрапляють в освітнє сере­довище — віртуальне місце, де знаходиться необхідна для по­тенційного учня чи студента інформація та викладач і де відбувається обмін інформацією. З розвитком комп'ютеризації на­шого життя ні в кого не виникає сумнівів — єдиним найпо­тужнішим джерелом інформації стає Інтернет. Безмежні Інтернет-ресурси сприяють задово­ленню навіть найбільш вибагли­вих запитів сучасної людини, яка прагне навчатися. Сучасні інтернет -технології доставки ма­теріалу дозволяють замінити ряд традиційних способів зв'язку на більш ефективні. Хочемо ми цьо­го чи не хочемо — Інтернет став також єдиним середовищем для спілкування. Саме життя ставить перед сучасними навчальними закладами проблему створення освітнього середовища саме в Інтернеті на основі новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

44-45-25Аналіз програмно-педагогічних засобів на електронних носіях, які поширені в Україні для системи середньої освіти, засвідчив, що переважна більшість із них при­значені для використання як де­монстраційного засобу у школі. Мультимедійних різноманітних за призначенням україномовних відкритих (!) цифрових освітніх інтернет-ресурсів, таких як, на­

приклад, російських, у нас не створено. Водночас дослідження з комп'ютеризації шкільної освіти переконливо показують, що ви­користання електронних засобів навчання значно розширює мож­ливості вчителя у реалізації ди­дактичних принципів і, тим са­мим, підвищує якість засвоєння знань, покращує рівень практич­них умінь та навичок учнів. Таким чином, на перше місце у підго­товці вчителів чи викладачів ВНЗ, окрім питання про оволодіння технологіями використання існу­ючих електронних засобів на­вчання, виходить ще і питання підготовки виготовлювача циф­рових освітніх ресурсів са­мостійно. Останнє особливо важ­ливе для реалізації авторського курсу викладача або вчителя.

Використання глобальної ме­режі Інтернет уже не обме­жується тільки одержанням інформації з авторитетних світо­вих джерел. Актуальними стають інформаційно-комунікаційні тех­нології навчання і, як показують останні дослідження, в основно­му, у вигляді технологій мереже­вого навчання. Теоретико-мето- дологічною основою введення цих інноваційних технологій на­вчання є нещодавно прийнята Постанова Кабінету Міністрів Ук­раїни №1728-р від 27серпня 2010 року.

Загальна оцінка нинішніх на­прямів у розробці технологій електронного навчання така, що дані технології розвиваються, в основному, зусиллями технократів-керівників та інженерів- програмістів, що створюють і вдосконалюють, як правило, ли­ше технічні і технологічні засоби обліку успішності слухачів або доставки інформації. Мало уваги приділяється оцінці дидактичної ефективності засобів навчання. Але справедливо і таке: педа­гогіка вищої школи, на жаль, ак­тивно не пред'являє свого за­мовлення на програмно-техно­логічні й апаратні рішення в елек­тронному навчанні.

У Національному педагогічно­му університеті імені М.П.Драгоманова прекрасно розуміють, що головною ознакою дослідниць­

кого університету, стати яким в найближчі 7 років поставлена за­дача ректором В.П.Андрущенком, є розробка і впровадження сучасних інноваційних техно­логій. Для педагогічного дослідницького університету це буде означати — розробка і впровадження інноваційних тех­нологій навчання. Саме етап впровадження інноваційних тех­нологій навчання у реальний на­вчальний процес уже розпочато з пілотних спеціальностей.

11 вересня 2010 року на засіданні ректорату слухалось питання "Про відкриття дис­танційної форми навчання у НПУ в інституті педагогіки і психології (директор інституту, академік АПН України, професор Бондар Володимир Іванович)- фото та в інституті соціології, психології та управління (директор академік АПН України, професор Євтух Володимир Борисович).

Це спеціальності бакалаврату "Початкове навчання" та магістратури "Управління вищи­ми навчальними закладами". Символічно, що сьогодні в НПУ імені М.П.Драгоманова у впрова­дженні у реальний навчальний процес інноваційних технологій навчання лідерство за інститута­ми, які очолюють академіки АПН України Бондар Володимир Іва­нович і Євтух Володимир Бори­сович.

Звичайно, відкриттю інно­ваційної форми навчання пере­дувала величезна кропітка підго­товча робота двох вище назва­них інститутів разом з інститутом дистанційного навчання. І вико­нувалась вона в рамках третього етапу загальноуніверситетського проекту "Електронна педагогіка", про який вже повідомляла наша газета.

Відповідно до наказу ректора №337 від 20 червня 2010 року бу­ли організовані творчі колективи для створення навчально-мето­дичного забезпечення нового покоління, куди увійшли викла­дачі вищеназваних інститутів і Веб-дизайнери з ІДН. Спочатку було важко через існуюче у дея­ких викладачів упереджене став­лення до комп'ютера як конку­рента викладача в навчальному процесі. Іншими словами, боязнь того, що "машина витисне люди­ну". Однак більш глибоке ознай­омлення з можливостями інно­ваційний електронними техно­логіями і невеличкий навчальний курс, який пройшли викладачі, докорінно змінили відношення викладачів до комп'ютера. Не можна не відмітити і ор­ганізаційну підтримку в цьому питанні нашої академічної еліти — Бондаря В.І. і Євтуха В.П., які допомогли подали стереотипи.

44-45-26Рік тому викладачі отримали завдання підготувати відповідно до спеціальних вимог навчальні матеріали (конспекти лекцій, навігатори, практичні завдання тощо). Потім ці матеріали в інсти­туті дистанційного навчання "пе­ретворювались" у дистанційні курси, навчання за якими можна проводити через мережу Інтеpнет. Працювали 22 викладачаіз 7 кафедр інституту педагогіки та психології, та 12 викладачів з 3 кафедр інституту соціології, пси­хології та управління. Ці викла­дачі отримали сертифікати "Ме­режевих викладачів" встановле­ного зразка, відповідно до ліцензійних вимог. Особливо хо­четься відмітити величезну ор­ганізаційну роботу завідувача ка­федри європейської інтеграції професора Беха Володимира Павловича.

На сьогоднішній день на сер­вері університету вже викладені 29 нових дистанційних курсів, розроблених цими викладачами. Необхідно зазначити, що таке змістовне наповнення порталу НПУ імені М.П.Драгоманова ро­бить його дійсно освітнім за при­значенням, про що говорилось міністром освіти і науки України В.Д.Табачником 5 жовтня 2010 року на презентації освітнього порталу: "Єдине освітнє інфор­маційне вікно України".

Розгорнута на порталі універ­ситету система дистанційного навчання НПУ імені М.П.Драго­манова celsi.in.ua — розробка інституту дистанційного навчан­ня — здійснює автоматизований документообіг і забезпечує ши­рокий спектр комунікацій між усіма учасниками навчального процесу: від електронного листу­вання до відео-інтернет-конференцій.

9 жовтня 2010 року у м. Лубни Полтавської області був відкритий локальний центр дистанційного навчання НПУ імені М.П.Драгоманова, де навчатиметься близько 300 студентів дистанційної форми навчання. Центр укомплектова­ний відповідними кадрами, комп'ютерною технікою і швидкісним Інтернетом. При­нагідно відмітимо, що локальний центр дистанційного навчання стає єдиною законною формою існування відокремлених на­вчальний підрозділів нашого університету як по Україні, так і за кордоном, через який буде здійснюватися навчальний про­цес базовим навчальним закла­дом. Величезну організаційну ро­боту з набору студентів на на­вчання через центр проробив ди­ректор центру кандидат юридич­них наук Юрченко Анатолій Федо­рович.

Результати вступу свідчать про стабільну тенденцію — абітурієнти, які проживають за межами Києва, обирають дистанційну форму на­вчання як більш якісну технологію отримання заочної освіти за місцем проживання. Однак це стає можливим при наявності у ВНЗ по­вноцінного навчально-методично­го забезпечення нового покоління та апробованих технологій елек­тронного навчання, в розробці яких НПУ імені М.П.Драгоманова вихо­дить в лідери серед педагогічних ВНЗ.


 

 

Анатолій КУДІН,

проектор з дистанційної освіти та інноваційних технологій навчання, док­тор фізико-математичних наук, професор

 

 

 

 

 

* ДОСЛІДЖЕННЯ — ПОДІЯ *

Про крайову літературу для дітей

 

У Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти побачила світ монографія кандидата педагогічних наук, письменниці Лідії Ходанич "Виховний потенціал дитячої літе­ратури Закарпаття"

Це науково-педагогічне видання — вдум­ливе дослідження стану дитячої літератури на теренах Срібної Землі та своєрідне присоромлення тих, для кого дитячий письмен­ник низькосортніший порівняно з тим, кот­рий пише для дорослого читача.

Лідія Петрівна переконливо спростувала цю хибну думку і доказала, що юний читач — майбутнє країни і людства заслуговує, по­требує і має талановиті книжки. Не випадко­во у світі існують і виникають різноманітні асоціації творців та дослідників дитячої літе­ратури. На жаль, в Україні з цією важливою справою ще не все гаразд. Ще не приділя­ють їй належної уваги й

наукові установи.

На цьому фоні своєрідна ситуація в регіоні Українських Кар­пат. На Закарпатті, на­приклад, ще з часів Олек­сандра Духновича тра­диційно з великою ува­гою ставились як до тих митців, котрі пишуть для дітей, так і до написаного ними. Можливо це тому, що цей край географічно розташований на пограниччі кількох культур, і поява дитячої книжки рідною мовою тут завжди була подією, означала щось більше, ніж видання для дорослих. Мабуть це пов'язано з тим, що тала­новита дитяча книжка не тільки засіб збереження

національної ідентичності, а й важлива за­явка на існування народу в прийдешньому.

44-45-27Науковець Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти Лідія Ходанич (відома в дитячій літературі як по­етеса Лідія Повх) по-серйозному про серй­озну дитячу літературу щойно написала і видала, що вже згадувалося, цікаву моно­графію "Виховний потенціал дитячої літера­тури Закарпаття" (Ужгород: Видавничий центр Закарпатського ІППО, 2010. — 208с.). Вона вперше комплексно дослідила дитячу літературу найбільш західного ку­точка України. Причому, в книжці знайшли відображення також і літературні явища Східної Словаччини, де опліч зі словаками та іншими народностями споконвіку друж­ньо проживають русини-українці. Авторка вдало вводить письменників цього краю в загальноукраїнський контекст.

Відчувається, що дослідницею не випад­ково обрано щедрий регіон (щодо дитячої літератури). Адже на Закарпатті, як наголо­шує вона, свого часу — 1847 рік — О.Духнович написав чи не першу книжку руською (українською) мовою для дитячого читання — "Книжицю читальную для начинающих". Тут у 20-30-х роках ХХ століття жили і пра­цювали відомі майстри дитячої літератури Марійка Підгірянка, Спиридон Черкасенко, а в пізніші часи — лауреати премії ім. Лесі Українки Володимир Ладижець, Степан Жу- панин, Галина Малик. До речі, тут і сьогодні чимало письменників пишуть для дітей. Це Володимир Фединишинець, Людмила Куд- рявська, Дмитро Кешеля, Василь Шкіря, Петро Ходанич (в тому числі й Лідія Повх та Юрій Шип)...

Про них та інших і йдеться в монографії, що, за визначенням самої авторки, є нама­ганням осягнути історико-хронологічний, ідейно-тематичний, словесно-образний бік процесу творення української літератури для дітей на Закарпатті з найдавніших до на­ших днів. її мета — заповнити нішу малодослідженого духовного генезису нації, прослідкувати роль дитячої літератури За­карпаття у розвитку свідомісних процесів. А відтак — озброїти вчителя та вихователя не­обхідними знаннями про крайову літературу

для дітей як важливий засіб формування етноментальності. Простудіювала це Лідія Петрівна, вникаючи в глибинну суть по­глядів та художніх особливостей творів письменників у їх історично-соціальних та морально-етичних вимірах.

Дослідження ґрунтується на оригінально­му баченні авторкою виховних функцій мис­тецтва — теорії виховних констант, пов'яза­них з феноменом національної менталь­ності та ієрархією потреб людини (за А.Маслоу). Авторка по-новому розкриває значення символу в мистецтві (називаючи його "цвяшком культури", "колодязем у ко­лективне підсвідоме", "вікном" у тисячолітню етнічну пам'ять). Вона прагне осягнути його виховні особливості з позицій поліетнічності сусідніх культур, пояс­нити взаємозалежність та взаємозв'язки між явищами мистецтва та ментальністю нації за допомогою фактів, а та­кож аргументів, що вип­ливають з художніх текстів дитячої літерату­ри.

Сподіваємося, що це видання зацікавить кож­ного, хто хоче довіда­тись про часові транс­формації виховного іде­алу на теренах Закар­паття, їх віддзеркалення в літературі. У книжці де­тально розглянуто виховні константи в по­езії та прозі для дітей з точки зору вікової та педагогічної психології. Дуже добре, що в монографії досліджено дитячу літературу регіону Карпат як засіб розумового розвит­ку, патріотичного та морального виховання молоді. Не вдаючись до акцентуалізації на авторитетах, Лідія Ходанич крок за кроком інтерпретизує засоби впливу художнього слова на маленького читача, вдумливо досліджує матричні стереотипи буття етно­су, притаманні дитячій літературі регіону Карпат. На цій підвалині виведено мораль­но-естетичну формулу впливу художнього слова на дитину. Відчувається, що це своєрідний ключик індивідуальної манери авторського письма до світу дитинства.

До речі, сама авторка зізнається в тому, що "наша література для дітей утвердила се­бе як могутній засіб соціалізації. Її роль у ви­хованні, зокрема у формуванні національної свідомості та самосвідомості, неоціненна, актуальна у всі часи. Тільки завдяки дитячій літературі — фольклору та авторським зраз­кам — був можливий процес збереження на Закарпатті своєї мови, культури і релігії". На­голошує вона, що "саме рідне слово сформу­вало національну свідомість та патріотичні почуття будівничих і оборонців Карпатської України у 1939 році".

Підсумовуючи враження від монографії, сподіваємося, що у когось виникне бажан­ня продовжити дослідження на цю тему в царині дитячої літератури, а практикуючих літераторів переконає та спонукає в не­обхідності використовувати кращі крайові набутки, зокрема самобутні традиції, що стимулюватиме об'єктивні процеси духов­ної спадкоємності.

Особлива цінність монографії Л.Ходанич полягає в тому, що вона вперше комплекс­но дослідила творення дитячої літератури на теренах Срібної Землі.

Юрій ШИП,

влас-кор. "Освіти", в Закарпатті, письменник.

м.Ужгород

 

 

 

 

 

*СТУДЕНТСЬКИЙ СПОРТ: ДОСЯГНЕНЯ*

Найкраща в Європі

Студентка ДНУ імені О. Гончара стала чемпіонкою Європи з рогейну

44-45-28

У наш час спортивне орієнтування на­буває все більшої популярності серед студентської молоді, адже цей вид спор­ту сприяє всебічному розвитку ор­ганізму, гармонійно поєднуючи фізичні навантаження та активну розумову діяльність. Не є винятком і студентство Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара, адже на кафедрі фізичного виховання та спорту підготовці з цієї дисципліни приділяють значну увагу. Свідченням того є стабільно високі результати спортсменів ДНУ як у внутрішній першості, так і на різних міжнародних змаганнях.

Зокрема, у серпні цього року студент­ка третього курсу факультету фізики, електроніки та комп'ютерних систем Те­тяна Ткачук зайняла перше місце серед юніорок на чемпіонаті Європи з рогейну, який проходив у Чернівцях на території гірськолижного комплексу "Мигово". Усього в турнірі брали участь 14 євро­пейських команд. Юніорська жіноча збірна України була представлена сту­денткою ДНУ Т. Ткачук і двома вінницьки­ми спортсменками. За першість у чемпіонаті в цій віковій групі українській команді довелось змагатися із командою Росії. Перегони проходили у декілька етапів. Першу частину дистанції дівчата подолали за 13 годин, після чого вони повернулись до організаційного табору для відпочинку, а на ранок знову продов­жили змагання. В процесі перегонів ук­раїнки зуміли найліпшим чином розраху­вати весь маршрут (загальною площею у 250 ) і вдало пройшли визначені кон­трольні пункти, що дозволило їм випере­дити суперниць. Переможниці чемпіона­ту були нагороджені медалями і пам'ят­ними грамотами, а також отримали в по­дарунок електронний чіп та компаси, які знадобляться уже в наступних змаган­нях. Здобуття найвищої нагороди євро­пейської першості дало можливість при­своїти нашій студентці звання майстра спорту України. Про неабияку талано­витість Тетяни Ткачук свідчить і той факт, що тренуватися з цього виду спортивно­го орієнтування дівчина розпочала лише за три місяці до початку чемпіонату!

"Загалом спортивним орієнтуванням я займаюсь протягом чотирьох років. Вперше дізналась про цей вид спорту ще у часи навчання у школі — випадково на­трапила на змагання на одній з набереж­них Дніпропетровська. Вражена побаче­ним, я одразу ж записалась у гурток зі спортивного орієнтування і тепер, уже в університеті, продовжую свої заняття під керівництвом Валерія Вікторовича Заєрко. Цей вид спорту подобається мені, передусім, тим, що прекрасно тре­нує фізичну витривалість і водночас дає

можливість побувати у різних куточках України", — говорить тріумфаторка.

Свої високі результати (Тетяна також є багаторазовою чемпіонкою України із зимового орієнтування) дівчина пов'язує з професійною роботою свого наставни­ка та чудовими можливостями для тре­нування, що надаються у спортивному містечку університету. Слід зазначити, що технічна база для підготовки дніпро­петровських спортсменів-орієнтувальників одна з найкращих в Україні. Трену­вання нашої збірної відбуваються впро­довж цілого року у різних частинах країни. Влітку та восени команда виїжджає на кримські перевали, а взимку тренується у парковій зоні Дніпропет­ровського національного університету.

44-45-29Неабиякі досягнення демонструють й інші студенти нашого університету, котрі також неодноразово ставали чемпіона­ми України. Так, Михайло Биченков у черговий раз підтвердив свої високі спортивні здібності, отримавши срібло чемпіонату України з рогейну, який відбувався у травні на території Дніпро­петровської області. А Віктор Кравчук у квітні 2010 року виконав норматив май­стра спорту зі спортивного орієнтування, посівши друге місце на спринтерських дистанціях першості України. Завдяки цьому хлопець став членом збірної ко­манди України і брав участь у чемпіонаті Європи, що проводився наприкінці трав­ня у Болгарії.

Наразі студенти ДНУ ім. О. Гончара Те­тяна Ткачук та Віктор Кравчук включені до складу збірної України на наступний рік і вже розпочали підготовку до чемпіонату світу, який проводитиметься у Франції в липні 2011 року.

Маємо надію, що наші спортсмени й надалі будуть показувати високу якість підготовки та гідно відстоюватимуть честь України на міжнародній арені.

Інформаційно-аналітичне агентство ДНУ ім.О.Гончара

м.Дніпропетровськ

 

 

 

 

 

 

* ШКОЛА ЗДОРОВ'Я *

Здоров'язберігаюче середовище

Пробуймо творити

Одним із основних завдань сучасної освіти є створення сприятливого середовища для формування і розвитку здорової особистості. Майже 30% насе­лення України становить мо­лодь віком від 16 до 29 років. Молоде покоління — це запору­ка стабільного розвитку держави, один із важливих чинників її позитивного міжнародного іміджу        і           економічної

стабільності.

Роман КЛІХ

керівник фізичного вихованні ВП НУБіП України "Боярський коледж екології і природних ресурсів"

Лариса КЛІХ,

директор центру магістерських програм НУБіП України, канд. біол. наук

Для активної ре­алізації своїх життєвих позицій нове покоління має бути здоро­вим та фізично загартованим. З початком інтенсивного розвит­ку науки і медицини зокрема, дослідниками передбачалось, що здоров'я кожного наступно­го покоління буде морфо­логічно та генетично поліпшу­ватися за рахунок зростання рівня життя, умов праці та удос­коналення технічного розвитку суспільства. Але разом з про­гресом науки з'явився цілий ряд нових негативних факторів, які активно провокують виник­нення і розвиток різних хвороб уже в молодому організмі. До них можна віднести швидку зміну екологічних умов довкілля, зниження фізичного навантаження, зростання нер­вово-психічних напружень, пов'язаних з прискоренням темпів життя, збільшення інформаційного потоку, ак­тивізацію природних та техно­генних катаклізмів тощо. Всі ці фактори стимулюють омолод­ження багатьох хвороб, які раніше були притаманні людям старшого віку.

У національній доповіді "Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна 2010" наголошується, що однією з основних цілей людсь­кого розвитку є можливість прожити довге життя, підтри­муючи добрий стан здоров'я. Способом оптимізації зв'язку між економічним зростанням і людським розвитком визначе­но збільшення інвестицій в освіту, охорону здоров'я, фізичну культуру і спорт, про­фесійну підготовку, що сприяє реалізації здібностей людей, їх активній участі у виробництві та справедливому розподілі благ.

Повноцінне життя кожної люди­ни на сучасному етапі розвитку суспільства у значній мірі зале­жить від стану середовища, в яко­му вона проживає. На жаль, спе­цифічна екологічна ситуація в Ук­раїні призвела до того, що зараз немає практично здорових лю­дей. За рахунок активної вироб­ничої діяльності і екологічної не­далекоглядності людство перей­шло межу, за якою негативні наслідки шкідливого впливу на довкілля стали переважати над позитивними економічними ефектами виробництва. Діти уже від народження отримують цілий букет захворювань. Основною причиною такої ситуації є ігнору­вання правил здорового способу життя, важливими компонентами якого є раціональне харчування, заняття спортом, відмова від шкідливих звичок, режим праці та відпочинку. Всі ці фактори мають свої джерела впливу на здоров'я людини.

44-45-30Тісно пов'язана зі станом довкілля і якість харчування. Здорове харчування забезпечує нормальний ріст і розвиток дітей, сприяє попередженню за­хворювань, подовженню життя

людей, підвищенню працездат­ності, стійкості до шкідливих чинників навколишнього при­родного та соціального середо­вища. Реальний стан та пробле­ми галузі харчування полягають у тому, що впродовж останніх років спостерігається стійке по­рушення у структурі харчування населення України. Не­раціональне, розбалансоване, полідефіцитне харчування сприяє розвитку і різкому зрос­танню у населення хронічних неінфекційних захворювань сер­цево-судинної системи, шлунко­во-кишкового тракту, хвороб обміну тощо, які набувають епідемічного характеру.

Ще одним фактором, пов'яза­ним з рівнем енергозатрат, а от­же і з проблемою раціонального харчування є рухова активність молоді. Щоденна робота за комп'ютером або пасивний пере­гляд телепередач при недотри­манні принципів ергономіки, ви­мог санітарії та режиму роботи може призвести до цілого ряду захворювань. Найбільш вразли­вими виявляються зір, централь­на нервова і кістково-м'язова си­стеми організму, про що стверд­жують експерти ВООЗ. Регла­ментація режиму роботи за комп'ютером та активного відпочинку важливі для всіх користу­вачів, проте найбільш важливі во­ни для молоді.

Суттєво впливають на стан здоров'я молоді шкідливі звички. Зважаючи на активність засобів масової інформації щодо популя­ризації пива, особливо в реклам­них паузах під час перегляду спортивних телепередач, можна констатувати, що в країні зберігається тенденція до актив­ного залучення дітей і молоді що­до вживання алкоголю, а також нікотину. Незважаючи на спроби заборонити рекламу та встанови­ти вікові рамки продажу цих факторів ризику, у студентському се­редовищі вони користуються значним попитом. Особливу стурбованість викликає те, що згідно з соціологічними опиту­ваннями різко знизився вік дітей, які розпочинають активно вжива­ти нікотин та алкоголь. Поширен­ню вживання алкоголю сприяє широкий вибір слабоалкогольних напоїв, які легко адаптують моло­дий організм до дії цього токсину, а регулярне їх вживання стає при­чиною ранньої алкоголізації мо­лоді. Отож, куріння, алкоголь, наркоманія є проблемами світо­вого значення і боротьба з ними вимагає спільних зусиль.

Нині серед молоді розповсю­джене уявлення про те, що хво­роби приходять у похилому віці, коли активне життя уже в минулому. Це призводить до мінімалізації зусиль, направле­них на підтримку та зміцнення здоров'я. У зв'язку з цим, аналіз статистичних даних, одержаних за період з 2006 по 2010 рік у відокремлених підрозділах Національного університету біоресурсів і при­родокористування України (ВП НУБіП України), у структуру якого входить 12 вищих на­вчальних закладів I-III рівнів ак­редитації, вказує на збережен­ня тенденції до погіршення здо­ров'я і фізичної підготовленості студентської молоді. Згідно да­них дослідження за останні ро­ки збільшилась кількість сту­дентів, які за станом здоров'я належать до спеціальної ме­дичної групи. Навчальні закла­ди, переважна більшість кон­тингенту яких є жителями вели­ких міст, або територій, за­бруднених у результаті аварії на ЧАЕС, мають значний відсо­ток студентів, віднесених за станом здоров'я до спеціальних медичних груп (Ірпінський еко­номічний коледж — 17,7%, Бо­ярський коледж екології і природ­них ресурсів — 16,7%, Немішаєвський агротехнічний інститут — 10,3%). Разом з тим значно кращі показники стану здоров'я виявлено у студентів Бережанського агротехнічного інституту (2,9%) та Му­качівського аграрного коледжу

(6,6%), які географічно розміщені в екологічно безпеч­них зонах.

За результатами медичних об­стежень студентів ВП НУБіП Ук­раїни "Боярський коледж екології і природних ресурсів", віднесених за станом здоров'я до спеціаль­ної медичної групи, у 2009/2010 навчальному році 60% становили особи із захворюваннями серце­во-судинної системи, по 12% — з хворобами органів травлення та опорно-рухової системи, 6% ма­ли захворювання органів зору.

Серед хвороб, на які стражда­ють наші сучасники, найбільш не­безпечними є захворювання серцево-судинної системи. Особли­во небезпечною є притаманна та­ким хворобам тенденція до "омо­лодження". В Україні патологічні зміни у міокарді спостерігаються в 40-60% хворих школярів. Аналіз таких хвороб у Європі, проведе­ний фахівцями ВООЗ, показав, що основна кількість захворю­вань пов'язана з причинами, се­ред яких підвищений артеріаль­ний тиск (12,8%), вживання тю­тюну (12,3%) і алкоголю (10,1%), підвищений вміст холестерину в крові (8,7%), надмірна маса тіла (7,8%), низький рівень споживан­ня фруктів і овочів (4,4%) та мало­рухливий спосіб життя (3,5%).

У зв'язку з ситуацією, що скла­лася виникає нагальна потреба у формуванні у молодіжному сере­довищі світоглядних цінностей здорового способу життя, вирішальна роль у якому нале­жить сім'ї, школі, вищому на­вчальному закладу. Формування у молоді мотивації на здоровий

спосіб життя потребує організації системної комплексної роботи, спрямованої на корекцію мораль­ного стану молодої людини. Сформовані знання, вміння та на­вички ведення здорового спосо­бу життя забезпечують не­обхідний рівень працездатності, відповідальності та духовності молоді. Вони дають змогу форму­вати, берегти, зміцнювати та свідомо відноситись до власного здоров'я.

Вирішення поставлених за­вдань можна здійснити за трьома напрямами: створення здоров'язберігаючого середовища у

навчальних закладах, формуван­ня здорового способу життя че­рез зміст освіти, подальший роз­виток фізичної культури та спор­тивно-масової роботи.

З метою забезпечення здо­ров'я молоді, визначення групи для занять фізичною культурою, надання рекомендацій щодо до­даткових обстежень, харчування та здійснення інших заходів Міністерство освіти і науки ініціювало проведення обов'язко­вих медичних профілактичних ог­лядів. Ця процедура у ситуації, що склалась в Україні зі станом здо­ров'я молоді є нагально не­обхідною і досить своєчасною.

Активним засобом виховання студентської молоді, що сприяє формуванню навичок здорово­го способу життя, організації корисного відпочинку, розвитку моральних і вольових якостей, реабілітації та корекції здо­ров'я, прагнення до самовдос­коналення є фізичне виховання і спорт. У формуванні фізично­го, психологічного та соціаль­ного здоров'я молоді, розвитку їх основних фізичних якостей та рухових здібностей значну роль відіграють заняття в секціях і гуртках спортивного спряму­вання. Аналіз їх роботи у ВП НУБіП України за останні 5 років свідчить про позитивні зрушен­ня в цьому напрямку.

Зокрема на сьогодні охоплення студентів цією формою роботи склало в середньому по ВП НУБіП України 22%. Як відомо, молодь, яка займається фізичною культу­рою за нормованими наванта­женнями тренує м'язову, серце­во-судинну системи, підвищує їх функціональні і резервні можли­вості. У них зростає працез­датність, витривалість організму порівняно з нетренованими од­нолітками. Під час максимальних фізичних навантажень у таких лю­дей, на відміну від нетренованих, хвилинного об'єму крові достат­ньо для забезпечення усіх органів киснем.

З метою широкого залучення студентів до регулярних занять фізичною культурою та спортом, покращення спортивно-масової роботи та активного відпочинку студентської молоді Київська об­ласна організація ВФСТ "Колос" щороку проводить спартакіади серед студентів вищих навчаль­них закладів І-ІІ рівнів акреди­тації, в яких беруть активну участь всі ВП НУБіП України, тери­торіально розміщені в межах сто­личного регіону. Підготовка до таких заходів дає можливість не лише залучити до регулярних за­нять спортом значну кількість сту­дентів, але й зацікавити їх духом змагання.

Враховуючи екологічну ситу­ацію довкілля, зростання техно­генного тиску, зниження якості продуктів харчування та ряд інших негативних факторів, які з'яви­лись у наслідок технічного про­гресу, збереження здоров'я по­винно стати для молоді одним із найважливіших пріоритетів серед багатьох цінностей сучасної лю­дини. Разом з тим, держава має створити всі необхідні умови для реалізації цієї життєво необхідної компоненти. У країні виникла на­гальна потреба формування в мо­лодіжному середовищі світогляд­них цінностей здоров'я, наданні знань і навичок ведення здорово­го способу життя. Дієвим засобом досягнення такої мети є залучен­ня молоді до занять фізичною культурою та спортом — у формі спортивних секцій, спортивних шкіл, різноманітних змагань тощо. Головне — перебороти бай­дужість нинішнього покоління у ставленні до власного здоров'я, адже лише здорова людина живе повнокровним життям і корисна суспільству.

 

 

Ти зможешь, якщо зміг я!

Управлінням освіти і науки облдержадміністрації спільно з обласним центром фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" у м. Луцьку на базі спор­тивно-розважального комплек­су "Адреналін Сіті" проведено легкоатлетичні змагання за програмою VI Спартакіади Во­лині серед учнів загально­

освітніх шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку під гаслом "Ти змо­жеш, якщо зміг я!".

У змаганнях взяли участь по­над 70 дітей вихованців з 6 спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів Волині, зокрема Липлянської Ківерцівського, Заболоттівської Ратнівського, Го- ловненської Любомльського, За- турцівської Локачинського, Іва- ничівської Іваничівського рай­онів та Рожищенського навчаль­но-реабілітаційного центру.

У загальнокомандному заліку перемогу вибороли учні Лип- лянської школи, друге місце — Головненської, третє — Затурцівської шкіл-інтернатів.

Переможці і призери змагань в індивідуальному і командному заліку нагороджені дипломами і грамотами та абонементами на відвідування спортивно-розва­жального комплексу "Адреналін Сіті" від організаторів заходу.

На завершення, усі школярі, учасники змагань, отримали со­лодкі подарунки від дирекції Липлянської спеціальної загаль­ноосвітньої школи-інтернату для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, які є співорганізатора- ми свята.

Володимир ДОВГАНЮК,

головний спеціаліст Волинського обласного управління освіти і науки

м.Луцьк

 

 

 

Як самостійно долати стреси

Боротися з наркоманією чи пиятикою молоді — це боротися з їх наслідками. Вони спричинюються багатьма факторами, серед яких значуще місце займають стреси. Тому для ефективної протидії нега­тивним тенденціям в учнівському та молодіжному середовищі важли­вою, на нашу думку, є зменшення сили саме причин. Якби можна бу­ло водночас ліквідувати внутрішньосімейну агресивність — була б нейтралізована левова частка сучасних молодіжних проблем. Але про це залишається лише мріяти.

Перш за все необхідно суттєво зменшити стресовий тиск на мо­лоду особистість, систематично навчати молодь користуватись позитивними засобами опану­вання стресовими станами, які є найбільш поширеними за дани­ми проведених опитувань.

До речі, житейський досвід батьків, переданий їх дітям і ви­явлений в наших дослідженнях, має стати в нагоді іншим моло­дим людям. Анкета містила, зок­рема, і такі запитання: "А чи знаєте Ви, куди чи до кого слід звертатися в разі виникнення стресу?" та "Чи знаєте Ви, що ро­бити в разі виникнення стресово­го стану?" Позитивні відповіді на ці запитання виявили надзвичай­не розмаїття думок. Розглядаємо їх не лише як певні точки зору. Вони підказані життєвим досвідом учнів, студентства, пра­цюючої молоді. А отже, той досвід вартий узагальнення та поширення.

Ось як розподілилися відповіді на перше запитання:

Отримано 1010 позитивних відповідей (49,8% опитаних), майже половина — 48,8% опита­них не знають, куди звертатися (1,4% не відповіли на це запитан­ня). Щоправда, знати — ще не означає звертатися.

Основна кількість молодих лю­дей в стресових ситуаціях звер­тається до:

^ Психологів та психоте­рапевтів, до соціальних служб психологічної реабілітації — 247 відповідей;

^ Батьків та близьких лю­дей — 140 відповідей. Дівчата звертаються до батьків удвічі частіше, ніж хлопці. Значно частіше звертається молодь, в основному працююча, до близь­ких людей (подружжя, коханих), ніж до батьків.

^ Друзів — 120 відповідей;

^ Медичні заклади, до лікарів — 39 відповідей;

^ До самого себе, до власних ресурсів, свого розуму, свого внутрішнього світу — 42 відповіді. Дати раду самому собі намагаються переважно старші: працююча молодь та студенти.;

^ Психіатра — 25 відповідей, переважно від учнів шкіл, які скоріше гадають, що слід звертатися саме до психіатра.

Як бачимо, основна кількість опитаних звертається в першу чергу до близьких людей, діючи за древнім принципом "Розділе­на радість — подвійна радість, розділене горе — півгоря". Вели­кий відсоток молоді, в першу чергу працюючої, в основному жінки, вважають за необхідне звертатися до психолога, відда­ючи перевагу професійній допо­мозі, а не звичайним дружнім співчуттям та розрадам. Кожний десятий, переважно учні шкіл та ПТНЗ, вказали психіатра, вияв­ляючи певну необізнаність в особливостях допомоги від ос­таннього і від психотерапевта. Хоча сенс полягає в рівнях стресів. Адже бувають і складні, масштабні, з тяжкими депресив­ними наслідками, вийти з яких не допоможуть психотерапевтичні техніки.

До кого звертатися — вони то знають. Фактично ж звертається за професійною допомогою не­значна частка. Більшість респон­дентів, а це переважно старші: працююча молодь та студенти, намагаються самі собі дати раду. І в цьому вони мають рацію. Не звертаючись за сторонньою до­помогою, вони воліють усамітни­тися, самостійно розібратися в проблемній ситуації, власноруч вивести себе з неї. Звісно, що в роботі над собою найкраще зміцнюється імунітет до стресів та закріплюється життєвий досвід.

Причому, побути на самоті не для всіх означає залишитися сам на сам з бідою. Чимало молоді, не бажаючи посвячувати сто­ронніх у свої проблеми, зверта­ються до хорошої книги, отриму­ючи від неї і мудру пораду, і взірці поведінки, і емоційну розрядку. Теж розумний вихід зі стресу.

Отже, відповіді на питання, до кого звертатися, певною мірою містили й опосередковані відповіді на запитання анкети "Чи знаєте Ви, що робити в разі ви­никнення стресового стану?". Прямі ж відповіді на нього вияви­лися надзвичайно розмаїтими.

В першу чергу помітним вия­вився поділ респондентів на екс­травертів та інтровертів. Перші у випадку стресів намагаються

побільше спілкуватися, одразу звернутися до когось із рідних, близьких чи друзів, аби вигово­ритися за кавою, з їх допомогою подивитися на ситуацію зі сторо­ни, іншими очима, переключити­ся в дружню атмосферу чи й про­сто не залишатися на самоті. Інтроверти ж віддають перевагу самоаналізові. Вони хочуть са­мостійно розібратися в ситуації, зрозуміти причини її виникнення, переоцінити своє ставлення до неї, тверезо її осмисливши і в та­кий спосіб знайти власне вирішення проблеми, розіклав­ши все, як то кажуть, по своїх по­личках. Вони праві: уяснена, розчленована на складові зро­зуміла проблема зменшується до реальних розмірів, почасти навіть до смішних. І ті, і ті найпер­ше вважають за потрібне заспо­коїтися, не панікувати, не впада­ти в істерику, а опанувати себе. А далі вже буде легше шукати вірний вихід із ситуації.

Але в який спосіб можна "при­вести психіку в норму", тобто, са­мому привести себе у стан спо­кою, душевної рівноваги? Одні рахують до двадцяти а потім — у зворотному порядку до нуля. Інші ці ж числа виписують носом у повітрі, закривши очі, посилюю­чи в такий спосіб кровопостачан­ня мозку. Ще інші намагаються "перевести стрес у позитивне русло": думати про доброту, зга­дувати щось приємне, позитивно мислити. Корисно просто пофан­тазувати. А хто вміє — вдається до медитації, до перенесення се­бе у віртуальні світи.

Чимало молоді займається спортом "до сьомого поту", даю­чи собі максимальні фізичні на­вантаження або ж плавно ритмічно бігти аж поки сам по собі не зупинишся. А дехто нама­гається відіспатися: а може дійсно ранок розумніший за вечір. Бо "з гарячої голови" нічо­го не вийде: або ж картатимеш себе, або ж винен буде увесь світ. А об'єктивна картина ситу­ації залишатиметься непроясненою.

А потім, заспокоївшись, вже можна й самоаналізом зайняти­ся. Оскільки стрес "приходить ззовні", то протистояти йому, на думку деяких респондентів, мож­на підвищивши самооцінку, по­силивши увагу до себе. "Полю­бити себе", як пише в анкеті одна студентка, зробити собі щось приємне, навіть просто поласу­вати чимось смачненьким, при­гостивши себе шоколадкою чи морозивом.

Багато хто шукає позитивні емоції. Одні виїжджають на при­роду помилуватися осіннім чи весняним лісом. Інші вмикають записи приємної чи й веселої му­зики або ж ідуть до кінотеатру на найближчий сеанс будь-якого фільму.

Важливо відмежуватися від са­мої стресової ситуації, хоч вона вже і в минулому: зайнятися чи­мось дуже віддаленим від ситу­ації, причому, обов'язково кон­кретним, корисним і цікавим, по­ринувши з головою в роботу. Аб­страгуватися від минулого мож­на й вдаючись до крайніх заходів

залежно від сили завданого стресу, — тимчасово чи й на­зовсім змінити вид діяльності, переключитися на іншу.

Цікаво, що більш ніж з півтисячі відповідей лише сім (чомусь усі

студенти) написали "напити­ся" тобто, спробувати втопити горе в чарці. Не допоможе: до психічного розладу додати нер­вове збудження, яке перейде у спад та похмільне отупіння а по тому — у каяття.

Щоправда, один студент вка­зав: "Випити гарячого вина". Сенс цього древнього рецепту британців у тому, що стакан гро­гу втихомирює пропасницю і ли­хоманка невдовзі проходить. А потому настає і певне заспо­коєння.

Випити щось заспокійливе (ва­лер'янку, м'ятний чай) вважають за краще дев'ять респонденток. Дійсно, книги І. Носаля, М. Попо­ва, Л. Харченка, В. Сили та ряду інших відомих українських фіто­терапевтів вказують не лише ба­гато цілющих трав, а й містять ре­цепти приготування в домашніх умовах заспокоюючих напоїв.

Отже, ми вказуємо на виявле­ний досвід і не даємо порад: вони мають сенс у кожному конкрет­ному випадку. Так долають стре­сові стани опитані нами молоді люди.

Долають самотужки. Але ж і суспільство не має право поли­

шати бодай одну людину на­одинці з її проблемами і має допо­магати молоді долати стресові ситуації. Ми вважаємо, що доцільно ввести у навчальний процес (факультативно) опану­вання учнівською молоддю навич­ками психоемоційної саморегу­ляції і усунення надмірного стре­сового перенавантаження; на­вчання ефективному спілкуванню, вирішенню конфліктних ситуацій, організації та проведення вільно­го часу, зокрема безалкогольного проведення дозвілля, розширити мережу різноманітних спортивних гуртків, секцій і за місцем навчан­ня, і за місцем проживання. Доцільно вдатися й до багатьох інших запобіжних масових за­ходів. Зокрема:

^ Запровадити в навчаль­них закладах в рамках предмету "Охорона безпеки життєдіяль­ності" та в рамках факультатив­них занять сучасні високоефек­тивні профілактичні програми, зокрема програму навчання та засвоєння життєвих навичок з протидії стресовим ситуаціям, вживанню наркотичних речовин та ураження ВІЛ та ІПСШ, суттєве підвищити життєву компе­тентність неповнолітніх та молоді;

^ збільшити критичну ма­су профілактичних проектів з тим, щоб отримати "ефект лан­цюгової реакції" у молодіжному середовищі. Робити акцент на систематичності, послідовності і наступності профілактичної ро­боти, її повторюваності для нових поколінь підлітків та молоді. При цьому проводити широку профілактичну роботу з усіма підлітками та молоддю, а не ли­ше з групами ризику. Основну увагу приділити посиленню особистісного потенціалу молоді, розвитку здорового способу життя, підготовці до вступу у до­росле життя у суспільстві;

^ провести підготовку та перепідготовку шкільних психо­логів та класних керівників, пси­хологів системи центрів соціаль­них служб для молоді щодо нави­чок психологічної допомоги уч­ням та молоді у знятті стресових напружень;

^ запровадити в школах цикл психологічних занять для батьків щодо особливостей взаємодії з дітьми, попереджен­ня та вирішення конфліктних си­туацій в сім'ї;

^ надати допомогу у ресоціалізації проблемній молоді, яка вже має негативний досвід асоціальної поведінки і готова опанувати здоровий спосіб життя.

Зробити можна багато. Якщо бачити молодь домінантою сенсів власного життя.

О.Т. Баришполець, Б.П. Лазоренко,

наукові співробітники Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України

 

 

 

 

 

 

* КОНФЕРЕНЦІЇ *

5 листопада

Міністерством освіти і науки України проводитиметься

Всеукраїнським з їзд педагогічних працівників дошкільної освіти

Завдання з'їзду:

          об'єднати зусилля державних установ, громадських організацій, батьківської громади щодо розвитку дошкільної освіти, як першої її складової;

            узагальнити та поширити досвід роботи педагогів щодо навчання та виховання дітей дошкільного віку;

             забезпечити повною мірою функціону­вання мережі дошкільних закладів в усіх регіонах держави.

На обговорення з'їзду виноситься проект Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти в Україні до 2017 року та проект Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт".

ПОШТОВА АДРЕСА РЕДАКЦІЇ ТИЖНЕВИКА «ОСВІТА»

01054, КИЇВ-54, вул. Тургенєвська, 8-14, оф. 312.

Адреса електронної пошти редакції:

buki16@mail.ru 

Факсові повідомлення надсилайте за номером: 517-45-69.

По четвергах у приміщенні Київського Будинку вчителя, кімн.27, приймає відвідувачів заступник голови Всеукраїнського педагогічного товариства ім.Гр.Ващенка, головний редактор нашого тижневика О.С.Коноваленко.

По понеділках і середах ведуть прийом редактори відділів нашого видання за адресою: вул. Тургенєвська, 8-14, кімн. 312.

 

 

*Передплата*

 

 

Передплата досягла свого піку. Саме зараз, не відкладаючи, поспішіть. У будь- якому поштовому відділенні ви можете пе­редплатити тижневик "Освіта" індекси:

для індивідуальних громадян - 61009 для установ - 23301

Залишайтесь. Буде на багато цікавіше.

 

 

* КОНФЕРЕНЦІЇ * 

Міністерство освіти і науки України Національний науково-дослідний інститут

українознавства

16 - 17 грудня 2010 р. проводить

ІІ МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС З

УКРАЇНОЗНАВСТВА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Проблематика конкурсу:

I.        УКРАЇНОЗНАВЧА УРБАНІСТИКА (мовна картина сучасного українського міста; екологія ук­раїнського міста і передмість; сучасне етнокультурне урбаністичне середовище України; істо­ричні пам'ятки у духовій сфері українського міста; Україна в урбаністичному мистецтві).

II.     ІНДУСТРІАЛЬНА УКРАЇНА В УКРАЇНОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ.

III.     ІНДУСТРІАЛЬНА vs СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА УКРАЇНА: АЛЬТЕРНАТИВИ ДИЛЕМИ.

Конкурс має відкритий характер, проводиться на добровільних засадах. До участі в конкурсі запрошуються студенти вищих навчальних закладів MMV рівнів акредитації; магістранти; аспіранти, молоді вчені з України та зарубіжжя Конкурс передбачає два етапи:

I        етап - заочний - до 8 листопада 2010 р.: підготовка науково-дослідної роботи з проблемати­ки конкурсу.

II        етап - очний - 16-17 грудня 2010 р., м. Київ: захист попередньо прорецензованої науково- дослідної роботи, Інтернет-олімпіади з українознавства та української мови, українознавчі майстер-класи за різними напрямами.

До розгляду приймаються оригінальні дослідження, здійснені на основі наукової українознав­чої методології за одним із зазначених напрямів.

Роботи потрібно надіслати до 8 листопада 2010 р. (за поштовим штемпелем) за адресою:

01135, Національний науково-дослідний інститут українознавства,

вул. Ісаакяна, 18, к. 301, м. Київ. Тел. відділу філософії освіти та освітніх технологій: (044) 236-01-02.

*Конкурси*


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра конституційного та міжнародного права

запрошують до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції

"Моральні основи

права"

яка відбудеться 10 грудня 2010 року м. Івано-Франківськ

Координати оргкомітету:

76000, м. Івано-Франківськ, вул. Національної гвардії 3, Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ Голова оргкомітету доктор юридичних наук, професор Кафарський Володимир Іванович, контактний тел.: (050) 3521107, Відповідальний за проведення конференції Припхан Ірина Ігорівна, тел.: (095) 8215258,

Якуц Іванна Богданівна, тел.: (095) 0211075

e-mail: const.pravo.if@mail.ru

 

 


Головний редактор Ольга КОНОВАЛЕНКО

ТЕЛЕФОНИ

Головного редактора тел./факс — 486-46-46; 517-45-69 творчого об'єднання «Галузь»,

творчого об'єднання «Собор»,

творчого об'єднання «Економіка» — 221-02-96 творчого об'єднання «Регіон» — 235-60-74

Редакція не завжди поділяє думки авторів публікацій. Редакція не рецензує і не повертає матеріалів. За достовірність фактів і цифр, відповідність їх вказаним джерелам відповідальність несе автор.

Номер зверстано в комп'ютерному центрі тижневика «ОСВІТА».

Тижневик віддруковано у видавництві «ІНТЕРЕКСПРЕСДРУК»

Реєстраційне свідоцтво: серія ВК № 2408 від 14.11.1996 р.

Тираж у жовтні 12650.     Зам.

Тижневик виходить щосереди.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

 

 

 

 

Останнє оновлення на Субота, 20 листопада 2010, 18:20