Номер 49 ( 1 — 8 грудня 2010 року) Друк

*СПЕЦВИПУСК*

 

 

Untitled

 

 

 

Провадження освітньої діяльності у Київсько­му національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АВ № 4529666 від 07.07.2010р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського національного університету імені Тараса Шевченка (надалі - Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 961 від 19 жовтня 2010 року та зареєстро­ваних у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 року за № 999/18294.

 

І. Загальні положення

1.1.           Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо- кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

1.2.           До Київського національного університету імені Тараса Шев­ченка приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

1.3.           Прийом до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкур­сом незалежно від джерел фінансування.

1.4.           Іногородні студенти денної форми навчання за поданням фа­культетів та інститутів університету можуть забезпечуватися гурто­житком за наявності вільних місць.

1.5.           Усі питання, пов'язані зі вступом до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вирішуються Приймальною комісією.

 

 

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1.           На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" приймають­ся особи з повною загальною середньою освітою.

2.2.           На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" приймають­ся особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

2.3.           На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" або "спеціаліст". Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

2.4.           Київський національний університет імені Тараса Шевченка здійснює прийом сту­дентів на другий курс Інституту біології, Інституту журналістики, Інституту філології, гео­графічного, геологічного,економічного, радіофізичного, юридичного факультетів (з норматив­ним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень "молодшого спеціаліст", на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).

2.5.           Київський національний університет імені Тараса Шевченка здійснює прийом сту­дентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцен­зованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та понов­лення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

2.6.           На навчання до Військового інституту приймаються громадяни України, які мають до­кумент державного зразка про повну загальну середню освіту та які виявили бажання здобу­ти вищу освіту, віком від 17 до 21 року (яким 17 років виповнюється в рік зарахування на на­вчання), а також військовослужбовці та військовозобов'язані віком від 18 до 23 років, які не мають військових звань офіцерського складу, пройшли вступні випробування та придатні до військової служби за станом здоров'я.

Особи жіночої статі можуть прийматися до Військового інституту на спеціальності, за яки­ми здійснюється підготовка на посади, визначені наказом Міністра оборони України від 25.02.94 № 46 "Про введення в дію Переліку посад офіцерського складу, на які можуть при­значатись жінки, прийняті на військову службу за контрактом у добровільному порядку".

2.7.           Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить набір на контрактній основі на перепідготовку для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня "спеціаліст" без відриву від виробництва осіб, що здобули освітньо- кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра.

 

 

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1.   Фінансування підготовки фахівців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється: за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів (якщо такі будуть виділені Київському національному університету імені Тараса Шевченка у 2011 році); за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2.  Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3.     Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров'я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

 

 

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної" за­гальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2011 року

1 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка

17 липня 2011 року

17 липня 2011року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка

22 липня 2011 року

22 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси

31 липня 2011 року

31 липня 2011 року

Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка творчих конкурсів та творчих випробувань

17-31 липня 2011 року

17-31 липня 2011 року

Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних екзаменів

23-31 липня 2011 року

23 - 31 липня 2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 1 серпня 2011 року

не пізніше 1 серпня 2011 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 10 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня

за державним замовленням - не пізніше 10 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб -після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня

 

4.2. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями "магістр", "спеціаліст" проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2011 року

1 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка

16 липня 2011 року

16 липня 2011 року

Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних випробувань

18-23 липня 2011 року

18-23 липня 2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 25 липня 2011 року

не пізніше 25 липня 2011 року

Терміни зарахування вступників

За державним замовленням — за ОКР «магістр» до 01 серпня 2011 p., за ОКР «спеціаліст» до 03 серпня 2011 року. За кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) — не пізніше 25 серпня

за державним замовленням — за ОКР «магістр» до 01 серпня 2011р., за ОКР «спеціаліст» до 03 серпня 2011 року. За кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) — не пізніше 25 серпня

4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір і зарахування на навчання вступників до Інституту післядипломної освіти за спеціальностями "міжнародні відносини", "міжнародне право", "міжнародні економічні відносини", "міжнародна інформація", "міжнародний бізнес" проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Навчання без відриву від виробництва на основі базової або повної вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

26 липня 2011 року

Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних випробувань

з 27 липня по 20 серпня 2011 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 25 серпня 2011 року

На всі інші спеціальності Інституту післядипломної освіти прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурс­ний відбір і зарахування відбуваються протягом 2011/2012 навчального року (починаючи з 01 липня 201І року) по мірі надходження заяв і формування груп.

4.4. На заочну форму навчання Інституту біології на контрактній ос­нові за результатами співбесіди на другий курс приймаються особи, які закінчили навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації за програмою підготовки "молодшого спеціаліста" педагогічного, медичного, зоовете­ринарного або агрономічного на­прямків.

На денну та заочну форму на­вчання Інституту журналістики на контрактній основі за результатами співбесіди на другий курс навчання за напрямом підготовки "видавни­ча справа та редагування" прийма­ються особи, що мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" за спеціальністю "видавнича справа та редагування".

На денну та заочну форму навчан­ня Інституту філології за результата­ми співбесіди на другий курс на­вчання за напрямом підготовки "філологія" за спеціальностями "ук­раїнська мова та література", "фольклористика, українська мова та література" приймаються випуск­ники педагогічних коледжів, які от­римали диплом за освітньо- кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" за спеціальністю "почат­кова освіта".

На денну форму навчання гео­графічного факультету за напрямом підготовки "геодезія, картографія та землеустрій" на другий курс за ре­зультатами співбесіди приймаються випускники геологорозвідувальних та геодезичних технікумів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним

рівнем "молодший спеціаліст".

На заочну форму навчання гео­логічного факультету за державним замовленням та/або на контрактній основі за результатами співбесіди на другий курс приймаються випуск­ники геологорозвідувальних та гео­дезичних технікумів, які мають дип­лом за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст", а та­кож особи, що мають диплом бака­лавра в галузі природничих наук — тільки на контрактній основі.

На денну форму навчання еко­номічного факультету на напрям підготовки "фінанси і кредит" за результатами співбесіди на дру­гий курс навчання приймаються випускники Фінансово-правового коледжу Київського національно­го університету імені Тараса Шев­ченка, які мають диплом за освітньо- кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" за спеціальністю "фінанси", отримали рекомендацію педагогічної ради коледжу. На денну форму навчання економічного факультету на напрям підготовки "економічна теорія" за ре­зультатами співбесіди приймаються ви­пускники педагогічних коледжів, які ма­ють диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст".

На денну форму навчання радіофізичного факультету за напрямом підготовки "радіотехніка" на другий курс за результа­тами співбесіди приймаються особи, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" за спеціальністю "радіотехніка".

На денну та заочну форму навчання юри­дичного факультету на контрактній основі за результатами співбесіди на другий курс навчання приймаються особи, що мають диплом "молодшого спеціаліста" за спеціальністю "правознавство".

Прийом документів у осіб, зазначених п.4.4. цих Правил здійснюється з 1 липня по 31 липня 2011 р. Фахові випробування у формі співбесіди проводяться до 10 серпня 2011 р. Зарахування вступників проводить­ся до 25 серпня 2011 р.

4.5.           Порядок прийому до Військового інституту щодо підготовки громадян для проходження військової служби за контрак­том на посадах осіб офіцерського складу визначається окремими правилами прийо­му, які затверджуються ректором Київсько­го національного університету імені Тараса Шевченка та узгоджуються з Міністерством оборони України.

4.6.           Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, що виявили бажан­ня вступити до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, для оформлення особової справи кандидата на навчання по­дають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем прожи­вання у період з 1 січня до 1 червня 2011 року. Вступники з числа військовослуж­бовців подають рапорт за командою з 1 лю­того до 1 квітня 2011 року.

4.7.           Прийом документів, що оформлені військкоматами, до Військового інституту починається з 1 липня і закінчується 17 липня 2011 року. Документи про пільги по­даються тільки у вказаний термін.

Вступні випробування проводяться з 4 по 18 липня 2011 року і включають оцінку рівня з фізичної підготовки, медичний огляд, психологічне обстеження. Вступники, які не пройшли хоча б одного з вступних випробу­вань, до участі у конкурсі сертифікатів (вступних екзаменів) не допускаються.

Конкурс сертифікатів та вступні екзамени проводяться з 18 до 23 липня. Зарахування до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснюється до 29 липня 2011 року.

4.8.           Особи, які вступають до Інституту філології на напрям підготовки "філологія" — спеціальності "фольклористика, ук­раїнська мова і література та іноземна мо­ва", "літературна творчість та українська мова і література" — проходять творче ви­пробування у період з 17 по 31 липня 2011 року. Особи, які не пройшли творчого ви­пробування, не допускаються до участі в конкурсі сертифікатів та вступних екза­менів.

4.9.           У Київському національному універ­ситеті імені Тараса Шевченка запровадже­но попередню електронну реєстрацію заяв та анкет вступника. Вступники на освітньо- кваліфікаційний рівень бакалавра можуть попередньо зареєструватися на сайті: vstup.univ.kiev.ua, заповнивши заяву та ан­кету встановленого зразка. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" та "спеціаліст" зобов'язані прой­ти попередню електронну реєстрацію на сайті: applicants.univ.kiev.ua, заповнивши заяву та анкету встановленого зразка.

При цьому вступник, який бажає взяти участь у конкурсі для зарахування на на­вчання, зобов'язаний після попередньої електронної реєстрації з'явитися особисто до Приймальної (відбіркової) комісії з виз­наченими цими Правилами прийому доку­ментами для вступу.

 

 

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу до Київського національного університету імені Тараса Шевченка

5.1.           Вступники особисто подають за­яву про вступ до Київського національ­ного університету імені Тараса Шев­ченка, в якій вказують напрям підго­товки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного спеціаліста, магістра) та форму навчання.

Вступник може подати заяву та до­кументи не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Кожне подання заяви та документів фіксується на зворотному боці сер­тифіката та засвідчується печаткою Приймальної (відбіркової) комісії Київського національного університе­ту імені Тараса Шевченка.

5.2.           При поданні заяви вступник пред'являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі яко­го здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) Ук­раїнського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); медичну довідку за формою 086-о; паспорт громадянина України (пас­порт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспор­та, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);

військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці).

На вимогу вступника Приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі яко­го здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Ук­раїнського центру оцінювання якості освіти та інших документів.

5.3.   До заяви вступник додає: документ державного зразка про

раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі яко­го здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригіна­ли або копії;

сертифікат (сертифікати) Ук­раїнського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особи­стим вибором оригінали або копії;

медичну довідку за формою 086-о або її копію (у випадку подання доку­ментів про пільги вступник обов'язко­во подає медичні документи, перед­бачені чинним законодавством, які підтверджують дану пільгу та відсутність протипоказань для навчан­ня за обраним напрямом підготовки);

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

копію паспорта та ідентифікаційного коду вступника; копію військового квитка

(посвідчення про приписку до призов­ної дільниці).

5.4.           Інші документи або їх копії пода­ються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

5.5.           Вступники мають право подава­ти сертифікати чи їх дублікати Ук­раїнського центру оцінювання якості освіти, видані у 2008, або 2009, або 2010, або 2011 роках.

5.6.           Усі копії документів засвідчу­ються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Київського національного університету імені Та­раса Шевченка або в установленому законодавством порядку (нотаріаль­но).

5.7.           Особи з обмеженими фізични­ми можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Київському національному університеті імені Та­раса Шевченка.

5.8.           Особи, які в 2011 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Київсько­му національному університеті імені Тараса Шевченка, а саме:

військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових форму­вань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Держав­ної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу, - при вступі на денну форму навчання до Військового інституту Київського національного університету імені Та­раса Шевченка;

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік всту­пу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сер­жантського та старшинського складу, які проходять військову службу за кон­трактом, - при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проход­ження громадянами зовнішнього не­залежного оцінювання, встановлено­му Міністерством освіти і науки Ук­раїни та Міністерством охорони здо­ров'я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не мо­же забезпечити проходження неза­лежного зовнішнього оцінювання на­вчальних досягнень.

5.9.           Особи, які здобули повну за­гальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за ре­зультатами вступних екзаменів з кон­курсних предметів у Київському національному університеті імені Та­

раса Шевченка за їх вибором.

5.10.         Громадяни України, які у 2011 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають докумен­ти, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екза­менів з конкурсних предметів у Київському національному універси­теті імені Тараса Шевченка за їх вибо­ром.

5.11.         Вступники, які подають сер­тифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами прийому мінімальної кількості балів, на навчання не зарахо­вуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.12.         Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру. Пись­мове підтвердження Українським цен­тром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підста­вою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

5.13.         Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у кон­курсному відборі для вступу на на­вчання до Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

5.14.         Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акреди­тацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтвер­джується його особистим підписом.

5.15.         При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов'язковою є процедура но- стрифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому поряд­ку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

5.16.         Особи, які вступають на підго­товку за державним замовленням на умовах цільового набору згідно з уста­новленими квотами, додають направ­лення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Рес­публіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерства­ми, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали відповідні договори з Київським національним університетом імені Та­раса Шевченка відповідно до чинного законодавства.

5.18.         Особи, які вступають на на­вчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", "спеціаліст", пода­ють до Приймальної комісії, окрім до­кументів, вказаних у п.5.3, також:

оригінали або завірені (нотаріально чи Приймальною комісією) копії дип­ломів переможця (призера) всеук­раїнських і міжнародних студентських олімпіад (за наявності);

оригінали або завірені (нотаріально чи Приймальною комісією) копії науко­вих публікацій (за наявності);

інші документи, які підтверджують навчальні та наукові досягнення пре­тендента (за наявності).

5.19.         Особи, які вступають на на­вчання до Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, особисто подають до Приймальної комісії:

заяву на ім'я ректора Київського національного університету імені Та­раса Шевченка;

паспорт;

документ(и) державного зразка про раніше здобутий(і) освітньо- кваліфікаційний(і) рівень(ні), на основі якого(яких) здійснюється вступ, і додаток(ки) до нього(них), за особистим вибором оригінали або завірені копії;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

копію ідентифікаційного коду.

5.20.         Медичний огляд кандидатів на навчання у Військовому інституті Київського національного університе­ту імені Тараса Шевченка проводиться згідно з Положенням про військово- лікарську експертизу та медичний ог­ляд у Збройних Силах України, затвер­дженим наказом Міністра оборони Ук­раїни від 14.08.08 № 402.

5.21.         Психологічне обстеження проводиться з метою оцінки індивіду­альних психологічних якостей канди­датів на навчання у Військовому інституті, необхідних для успішного оволодіння ними обраною військовою спеціальністю та включає оцінку рівня нервово-психічної стійкості та оцінку спроможності навчатися.

5.22.         Оцінка рівня фізичної підготов­ки кандидатів на навчання у Військово­му інституті проводиться згідно з нака­зом Міністра оборони України від 30.12.09 № 685 "Про затвердження Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України".

Кандидати до Військового інституту складають випробування з фізичної підготовки за трьома вправами: юнаки біг на 100 м, підтягування на перекла­дині, біг на 3 км; дівчата біг на 100 м, комплексна силова вправа, біг на 1 км.

Фізична підготовленість вступників оцінюється як "залік" або "незалік".

 

 

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Київського національного університету імені Тара­са Шевченка для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавра, за­раховуються бали сертифіката Ук­раїнського центру оцінювання якості освіти з предметів, визначених Пе­реліком конкурсних предметів у сер­тифікаті Українського центру оцінюван­ня якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) (див. додаток 3). Додатком 3 до даних Правил прийому визначаються профільні загально­освітні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загаль­ноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному

відборі для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у кон­курсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із не­профільних загальноосвітніх предметів складає не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

Київський національний університет імені Тараса Шевченка за рішенням Приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на на­вчання вступника, який подає сер­тифікат Українського центру оцінюван­ня якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загально­освітніх предметів, визначених прави­лами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, як­

що кількість балів з профільного за­гальноосвітнього предмета (пред­метів), зазначена у сертифікаті, стано­вить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бака­лавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екза­менів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до докумен­та) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених ци­ми правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих час­

тин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наве­деною у додатку 4. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, вра­ховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку виз­начає Приймальна комісія.

6.3. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шка­лою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оціню­ються сумарно за цією шкалою неза­лежно від кількості сесій проведення конкурсу.

6.4.           Програми творчих конкурсів роз­робляються і затверджуються не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що вихо­дять за межі зазначених програм. Про­грами творчих конкурсів оприлюдню­ються на веб-сторінці Київського національного університету імені Тараса Шевченка: www.univ.kiev.ua.

6.5.           Конкурсний відбір осіб на на­вчання за ОКР "магістр" та "спеціаліст" здійснюється за їхнім рейтингом атестаційними комісіями факуль­тетів/інститутів. Рейтинг особи, якабе- ре участь у конкурсному відборі, виз­начається її конкурсною оцінкою.

Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендує на зарахування за ОКР "магістр", формується за формулою:

КО = СБ + ДБ + ВІМ + ВВ;

де:

СБ — середній бал (за 100-бальною

шкалою) додатка до диплома за ОКР "бакалавр" (для осіб, які вступають на навчання за ОКР "магістр" на базі ОКР "спеціаліст" — середній бал за сумою всіх оцінок додатків до дипломів за ОКР "бакалавр" та "спеціаліст), включ­но з оцінкою державної атестації за 100-бальною шкалою;

ДБ — додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (максимальна су­марна кількість додаткових балів не може перевищувати 30);

ВІМ — оцінка вступного іспиту з іно­земної мови (за 100-бальною шка­лою);

ВВ — результат вступного випробу­вання з фаху (за 100-бальною шка­лою).

Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендує на зарахування за ОКР "спеціаліст", формується за форму­лою:

КО = СБ + ДБ + ВВ;

де:

СБ — середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома за ОКР "бакалавр" (для осіб, які вступають на навчання за ОКР "магістр" на базі ОКР "спеціаліст" — середній бал за сумою всіх оцінок додатків до дипломів за ОКР "бакалавр" та "спеціаліст), включ­но з оцінкою державної атестації за 100-бальною шкалою;

ДБ — додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (максимальна су­марна кількість додаткових балів не може перевищувати 30);

ВВ — результат вступного випробу­вання з фаху (за 100-бальною шка­лою).

Вступний іспит з іноземної мови пе­редує вступному випробуванню з фаху.

При розрахунку середнього бала до­датка до диплома враховуються, неза­лежно від форми контролю (іспит, ди­ференційований залік, залік), усі

підсумкові оцінки з навчальних дис­циплін, практик, оцінок за державну атестацію (за винятком оцінки з фізич­ного виховання, оцінок з факультатив­них дисциплін, якщо вони виділені в додатках до дипломів окремо). Успішність з фізичного виховання вра­ховується в середньому балі лише при проведенні конкурсу на зарахування до Військового інституту.

Для визначення середнього бала (за 100-бальною шкалою) додатка до дип­лома за ОКР "бакалавр" (для осіб, які вступають на навчання за ОКР "магістр" на базі ОКР "спеціаліст" — середнього бала додатків до дипломів за ОКР "ба­калавр" та "спеціаліст"), що не містить оцінок у 100-бальній шкалі, застосо­вується такий порядок переведення оцінок додатку до диплома та держав­ної атестації з 4-бальної і 2-бальної шкал у 100-бальну шкалу:

Оцінка у 4-бальній шкалі

Оцінка у 100-бальній шкалі

Відмінно (5)

90

Добре (4)

75

Задовільно (3)

60

 

Оцінка у 2-бальній шкалі

Оцінка у 100-бальній шкалі

Зараховано

60

Знання та вміння, виявлені абітурієнтом на вступних випробу­ваннях незалежно від форми про­ведення, оцінюються за прийнятою в університеті 100-бальною шка­лою. Особи, які набрали на будь- якому вступному випробуванні

менш як 60 балів, позбавляються права участі в наступному вступно­му випробуванні та в конкурсі.

Додаткові бали нараховуються як сума балів за кодами робіт, наве­дених у таблиці, але не більше 30 балів загалом.

Навчальні та наукові досягнення

Код

Бали

Диплом переможця та призера міжнародної студентської олімпіади з фаху

ДБ,

20

Диплом переможця та призера всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху

ДЕІ

15

Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху

ДБ,

10

Наукова стаття у фаховому виданні, затвердженому ВАК України

ДБ.

10

Участь у фаховій міжнародній або всеукраїнській науковій конференції (враховується за наявності опублікованих тез доповіді)

ДБ5

5

Примітка: олімпіади, конкурси наукових робіт, наукові статті та виступи на конференціях вважа­ються фаховими лише за відповідності напряму підготовки (або галузі знань). До переможців кон­курсів наукових робіт (ДБ3) прирівнюються пере­можці, лауреати та стипендіати олімпіад, кон­курсів, змагань, програм, список яких затверд­жується Приймальною комісією не пізніше як за місяць до початку прийому документів. Це прави­ло поширюється також на власників і співвлас­ників патентів, авторських свідоцтв, авторів жур­налістських і літературних творів, осіб, що брали участь у розробці науково-дослідницьких тем.

6.6.           Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання на другий курс Інституту біології, Інституту журналістики. Інституту філології, географічного, геологічного, економічного, радіофізичного, юри­дичного факультетів (з нормативним терміном на­вчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки, проводиться фахо­ве випробування у формі співбесіди.

6.7.           До екстернату Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса

Шевченка на напрям підготовки "журналістика" приймаються особи, які мають досвід роботи у засо­бах масової комунікації не менше 10 років, за ре­зультатами співбесіди та відповідно до переліку сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та отримання мінімальної кількості балів (відповідно до додатку 3).

6.8.           Для конкурсного відбору осіб, які вступають до Інституту післядипломної освіти, проводяться вступні випробування у формі співбесіди. Кожне вступне випробування оцінюється за 100 бальною шкалою.

6.9.           Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні екзамени та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено ба­лами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали доку­менти після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах, творчих кон­курсах та у конкурсному відборі не допускаються.

6.10.         Апеляції на результати вступних екза­менів, творчих конкурсів, що проведені Київським національним університетом імені Та­раса Шевченка, розглядає апеляційна комісія Київського національного університету імені Та­раса Шевченка. Апеляція з приводу екзаме­наційної оцінки може подаватися до Приймальної комісії не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки через Приймальну (відбіркову) комісію Київського національного університе­ту імені Тараса Шевченка.

6.11.         Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, Приймальна комісія за умови наяв­ності педагогічних і науково-педагогічних кадрів мо­же встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сер­тифіката з української мови та літератури.

 

 

VII. Цільовий прийом до Київського

національного університету імені Тараса Шевченка на основі повної загальної середньої освіти

7.1. Цільовий прийом організо­вується:

відповідно до постанови Кабіне­ту Міністрів України від 29.06.99 № 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місце­вості";

відповідно до наказу Міністер­ства освіти і науки України та Міністерства оборони України військовослужбовці військової служби за контрактом рядового,

сержантського та старшинського складу, випускники поточного ро­ку військового ліцею та ліцеїв з по­силеною військово-фізичною підготовкою зараховуються до ви­щих військових навчальних за­кладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних за­кладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського,

сержантського та старшинського складу.

7.2.           Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки (спеціаль­ності).

7.3.           Учасники цільового прийо­му, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 "Про підготовку

фахівців для роботи в сільській місцевості", зараховуються за ок­ремим конкурсом на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційно­го рівня бакалавра. Конкурс відбу­вається відповідно до суми набра­них балів.

7.4. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкур­сом, можуть брати участь у кон­курсі на загальних засадах.

 

VIII. Зарахування за співбесідою вступників на основі повної загальної

середньої освіти

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Київського національного університету імені Тараса Шевченка особи, яким За­коном України "Про статус і соціальний захист громадян, які

постраждали внаслідок Чорно­бильської катастрофи" надане таке право.

8.2. Програми співбесід із за­значеними категоріями осіб за­тверджує голова Приймальної

комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони по­

дали Приймальній комісії сер­тифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше вста­новлених Приймальною комісією з конкурсних предметів.

 

 

IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1.           Зараховуються до Київського національного університету імені Тара­са Шевченка за умови подання сер­тифіката Українського центру оціню­вання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасни­ки міжнародних олімпіад за умови, як­що вони вступають на напрями підго­товки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2.           Призерам (особам, нагородже­ним дипломами I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (осо­бам, нагородженим дипломами I-III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідниць­ких робіт учнів-членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної се­редньої освіти зараховується додат­ковий бал за наявності диплома пере­можця з таких дисциплін:

основи інформатики — при вступі на напрями "прикладна математика", "інформатика", "системний аналіз", "комп'ютерна інженерія", "програмна інженерія";

основи економіки — при вступі на на­прями "економічна теорія", "еко­номічна кібернетика", "міжнародна економіка", "економіка підприємства", "фінанси і кредит", "облік і аудит", "ме­неджмент", "міжнародні економічні відносини", "міжнародний бізнес";

основи правознавства — при вступі на напрями "право", "міжнародне право";

історія — при вступі на напрями "філософія", "історія", "соціологія", "політологія", "соціальна робота";

біологія — при вступі на напрями "психологія", "біологія", "хімія";

екологія — при вступі на напрями "біологія", "хімія";

українська мова та література — при вступі на напрям "філологія" (ук­раїнська мова і література; російська мова і література; білоруська мова і література; слов'янські мови і літера­тури; фольклористика; літературна творчість), при вступі на напрям підго­товки "реклама і зв'язки з гро­мадськістю", "видавнича справа і ре­дагування";

російська мова і література — при вступі на напрям підготовки "філо­логія" (російська мова і література);

математика — при вступі на напрями "економічна кібернетика", "математи­ка", "механіка", "статистика", "при­кладна математика", "інформатика", "системний аналіз", "комп'ютерна інженерія", "програмна інженерія";

фізика — при вступі на напрями "фізика", "прикладна фізика", "астро­номія", "оптотехніка";

астрономія — при вступі на напрями "фізика", "прикладна фізика", "астрономія", "оптотехніка"; хімія — при вступі на напрям "хімія"; педагогіка і психологія — при вступі на напрями "психологія", "соціальна робота";

географія — при вступі на напрями "геологія", "географія", "гідрометео­рологія", "геодезія, картографія та землеустрій", "туризм";

іноземна мова — при вступі на на­прям "філологія" (класичні мови і літе­ратури; англійська мова і література; німецька мова і література; французь­ка мова і література; іспанська мова і література; італійська мова і літерату­ра; новогрецька мова і література; східні мови і літератури; переклад).

9.3.           Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, — 50 балів;

особам, нагородженим дипломами М ступеня, — 40 балів;

особам, нагородженим дипломами МІ ступеня, — 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

9.4.           Норма, визначена пунктами 9.1­9.3 цього розділу, поширюється на учас­ників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеук­раїнських конкурсів — захистів науково- дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у по­

точному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

9.5.           Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили Підготовчий факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до Київського національного університе­ту імені Тараса Шевченка для навчання на напрями підготовки "хімія", "біологія", "геологія", "географія", "гідрометеорологія", "математика", "механіка", "фізика", "прикладна фізи­ка", "статистика", "астрономія", "при­кладна математика", "інформатика", "системний аналіз", "комп'ютерна інже­нерія", "програмна інженерія", "опто­техніка", "геодезія, картографія та зем­леустрій", за рішенням Приймальної комісії може бути зараховано до 20 балів за результатами підсумкової атестації.

9.6.           Норма, визначена пунктом 9.5 цього розділу, поширюється у випад­ках, якщо абітурієнт подасть до Прий­мальної (відбіркової) комісії довідку підготовчого факультету Київського національного університету імені Та­раса Шевченка про те, що вступник прослухав підготовчі курси з трьох конкурсних предметів, обсяг навчаль­них годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання — не менше трьох місяців.

 

 

X. Зарахування поза конкурсом осіб з повною загальною середньою освітою для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

10.1. Зараховуються поза конкурсом: особи, яким відповідно до Закону Ук­раїни "Про статус ветеранів війни, га­рантії їх соціального захисту" надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також осо­би з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, поз­бавлених батьківського піклування" (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказа­не навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України "Про основи соціальної захи­щеності інвалідів в Україні";

особи, яким відповідно до Закону Ук­раїни "Про статус і соціальний захист

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надано таке право;

особи, яким відповідно до Закону Ук­раїни "Про підвищення престижності шахтарської праці" надано таке право;

діти, чиї батьки загинули або ста­ли інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчан­ня за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента Ук­раїни від 19.05.99 № 524 "Про дер­жавну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї бать­ки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах";

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових форму­вань, працівників правоохоронних ор­ганів, які загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 "Про додаткові захо­ди щодо посилення турботи про захис­ників Вітчизни, їх правового і соціаль­ного захисту, поліпшення військово- патріотичного виховання молоді";

члени сімей шахтарів та гірничоряту­вальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта імені О.Ф. Засядька" (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, визна­чених у пункті 10.1 цього розділу, уста­новлюється рішенням Приймальної комісії за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попе­редніх років і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлен­ня з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного Київському національному університетові імені Та­раса Шевченка. У випадку встановлен­ня такої квоти зарахування осіб, визна­чених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно

до конкурсного бала вступника.

10.3. В осіб, які мають право на зара­хування поза конкурсом, приймаються документи лише за умови подання сер­тифікатів Українського центру оціню­вання якості освіти з кількістю балів, не нижче встановленої цими Правилами прийому мінімальної кількості балів для конкурсних предметів (відповідно до додатка 3).

10.4.Зазначені особи зараховуються поза конкурсом лише за умови подання оригіналів сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (одер­жанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях до Київського національного університету імені Тара­са Шевченка), оригіналів документа про повну загальну середню освіту і до­датка до нього, оригіналу медичної довідки та оригіналів інших документів, що засвідчують право на вступ поза конкурсом.

 

XI. Право на першочергове зарахування для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавра

11.1. Право на першочергове зара­хування до Київського національного університету імені Тараса Шевченка мають:

особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" на­дано таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право при вступі до вищих військових навчальних за­кладів та військових підрозділів ви­щих навчальних закладів; особи, яким відповідно до Закону

України "Про основи соціальної захи­щеності інвалідів в Україні" надано таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 "Про додаткові заходи щодо по­силення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово- патріотичного виховання молоді" на­

дано таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 ве­ресня 2007 року "Про основні напря­ми фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня на­селення у 2008 році" надано таке пра­во;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагород­жені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

вступники, які в поточному на­вчальному році отримали повну за­гальну середню освіту в Українському гуманітарному ліцеї, Українському фізико-математичному ліцеї;

переможці та призери Олімпіади для школярів Київського національ­ного університету імені Тараса Шев­ченка, яка проводиться в поточному навчальному році.

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, виз­наченою пунктом 11.1 цих Правил.

 

XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1.         Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до мен­шого.

12.2.         Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зараху­вання поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зараху­вання за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад; вступники, які зараховуються за кон­курсом.

До рейтингового списку не включають­ся вступники, рекомендовані до зараху­вання на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії" рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування за однакового конкурсного бала у порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазнача­ються:

прізвище, ім'я та по батькові вступника; конкурсний бал вступника; наявність підстав для вступу поза кон­курсом;

наявність підстав для вступу за резуль­татами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зара­хування.

12.5. Рейтингові списки вступників оп­рилюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та на веб-сторінці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (www.univ.kiev.ua) із зазначен­ням категорій списку. Ці списки оновлю­ються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.


XIII. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зараху­вання на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних

(юридичних) осіб надаються після завер­шення зарахування вступників на місця державного замовлення.

13.2. Приймальна комісія приймає рішен­ня про рекомендування до зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр на місця державного замов­лення у три етапи: у перший, шостий та вось­

мий дні після останнього дня прийому заяв.

Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на на­вчання за освітньо-кваліфікаційними рівня­ми "спеціаліст". "магістр" на місця держав­ного замовлення 25 липня 2011 року.

13.3. Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування опри­люднюється в день його прийняття.

13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії та на веб-сторінці Київського національ­ного університету імені Тараса Шевченка (www.univ.kiev.ua).


XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

14.1. Особи, які беруть участь у кон­курсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2, 15.3 розділу XV цих Правил, після прийняття рішення про рекомендування до зараху­вання зобов'язані виконати вимоги для за­рахування на місця державного замовлен­ня: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оціню­вання якості освіти до Приймальної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відбіркової комісії відповідного факультету/інституту.

14.2. При вступі вступника для одночас­ного навчання за двома освітньо-про­фесійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одно­му або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оціню­вання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за раху­нок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього терміну навчан­

ня. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностя­ми за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень державного зраз­ка та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом терміну на­вчання разом з оригіналом довідки вищо­го навчального закладу, у якому зберіга­ються оригінали документів. Довідка ви­

дається на вимогу студента вищим на­вчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений термін не подали до Приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додат­ка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського цен­тру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за ра­хунок державних пільгових довгостроко­вих кредитів.

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1. Після завершення першого вста­новленого строку вибору вступниками місця навчання (п'ять календарних днів після оприлюднення першого списку ре­комендованих до зарахування) Прий­мальна комісія здійснює коригування спи­ску рекомендованих для зарахування осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем "ба­калавр":

оголошує списки рекомендованих та приймає рішення про зарахування вступ­ників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування;

відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для за­рахування;

формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували реко­мендацію раніше, відповідно до рейтинго-

вого списку вступників на наявні місця.

15.2.         Після оприлюднення другого та наступних списків вступників за освітньо- кваліфікаційним рівнем "бакалавр", реко­мендованих до зарахування, встановлю­ються два дні для виконання вступниками вимог для зарахування.

15.3.         Особи, рекомендовані до зараху­вання за освітньо-кваліфікаційними рівня­ми "магістр", "спеціаліст", зобов'язані впродовж п'яти календарних днів після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування ( до 29 липня 2011р. включно), виконати вимоги для зараху­вання на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітньо- кваліфікаційний рівень та додатка до ньо­го, медичної довідки до приймальної (відбіркової) комісії.

Після завершення встановленого терміну вибору вступниками за освітньо- кваліфікаційним рівнем "магістр", "спеціаліст" місця навчання (до 25 липня 2011 року включно) Приймальна комісія здійснює коригування списку рекомендо­ваних для зарахування осіб :

оголошує списки рекомендованих раніше вступників, які виконали вимоги для зарахування;

формує нові списки осіб з числа вступ­ників, які не отримували рекомендації раніше, з урахуванням рейтингового спи­ску вступників на наявні місця та подання вступниками до Приймальної комісії у встановлені терміни оригіналів доку­ментів про освітньо-кваліфікаційний рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки.

15.4.         Після виконання всіх вимог вступ­никами для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендо­ваних до зарахування на навчання за кош­ти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було відкликано реко­мендацію для зарахування на місця дер­жавного замовлення, можуть бути реко­мендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахуван­ня за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються Приймальною комісією, але не пізніше 25 серпня.

15.5.         Оголошення списків рекомендо­ваних до зарахування здійснюється відповідно до розділу XIII цих правил.

XVI. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Київського національ­ного університету імені Тараса Шевченка після виконання вступниками вимог для за­рахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та оп­

рилюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії і на веб-сторінці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (www.univ.kiev.ua).

16.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки

України на паперових та електронних носіях та в електронному варіанті вигляді до Ук­раїнського центру оцінювання якості освіти.

16.3. Рішення щодо зарахування вступ­ника з оплатою його навчання за рахунок державного цільового пільгового довго­

строкового кредиту приймається за за­явою вступника, що подається до Прий­мальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до виділених Київському національному університету імені Тараса Шевченка коштів.

XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

17.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з Законом України "Про правовий ста­тус іноземців та осіб без громадянст­ва" (зі змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 "Про захо­ди щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від 03.06.94 № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва облас­тей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністратив­но-територіальними одиницями Рес­публіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 "Про навчання інозем­них громадян в Україні" (зі змінами) та від 05.08.98 № 1238 "Про затверд­ження Положення про прийом іно­земців та осіб без громадянства на на­вчання до вищих навчальних за­кладів". Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймають­

ся на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки в межах обсягів державного замовлення.

17.2.         Іноземці українського поход­ження, які отримали направлення на навчання від українських національно- культурних товариств, при вступі до Київського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямами підготовки галузей знань "педагогічна освіта", "мистецтво", "гуманітарні на­уки", "журналістика та інформація", "соціально-політичні науки" користу­ються такими самими правами на здо­буття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

17.3.         При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці ук­раїнського походження, які отримали направлення на навчання від ук­раїнських національно-культурних то­вариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й гро­мадяни України, якщо вони були учас­

никами міжнародних олімпіад із за­гальноосвітніх предметів, вступне ви­пробування з яких визначено Київським національним університе­том імені Тараса Шевченка як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

17.4.         Іноземці та особи без грома­дянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до Київського національного університе­ту імені Тараса Шевченка в порядку, передбаченому для громадян України.

17.5.         Іноземці, які здобули повну за­гальну середню освіту в закордонних школах з українською мовою навчан­ня, приймаються до Київського національного університету імені Та­раса Шевченка за вступними екзаме­нами, передбаченими цими Правила­ми прийому, в межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

17.6.         Іноземні громадяни можуть

вступати на навчання до Київського національного університету імені Тараса Шевченка за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" (окрім Інституту міжнародних відносин) виключно через підготовчий факультет. Прийом доку­ментів здійснюється з 1 липня до 20 серпня 2011 року за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 36, кім. 71. Зараху­вання здійснюється до 25 серпня 2010 року.

Прийом документів від іноземних гро­мадян на навчання за освітньо- кваліфікаційним рівнем "бакалавр" в Інституті міжнародних відносин здійснюється через підготовчий факуль­тет. Прийом документів здійснюється з 1 липня до 31 липня 2011 року за адре­сою: м. Київ, вул. Васильківська, 36, кім. 71. Зарахування здійснюється до 25 серпня 2010 року.

Прийом документів від іноземних громадян на навчання за освітньо- кваліфікаційним рівнем "магістр", "спеціаліст" проводять відповідні фа­культети та інститути на конкурсній ос­нові у терміни, передбачені цими Пра­вилами прийому.

XVIII. Додаткове зарахування до Київського національного університету імені Тараса ІШевченка та зберігання робіт вступників

18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На звільнені при цьому місця може проводитися додатко­ве зарахування за конкурсом осіб, які по­

дали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводив Київський національний університет імені Тараса Шевченка), і не пройшли за кон­курсом на навчання.

18.2. Роботи вступників, яких не зара­

ховано на навчання, (у т.ч. аркуші підго­товки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, зберігають­ся протягом одного року, потім знищу­ються, про що складається акт. Якщо та­

кий вступник рекомендований до зараху­вання до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екза­менів, то його вступні роботи надсила­ються до цього вищого навчального за­кладу за відповідним запитом.


XIX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка

19.1. На засіданні Приймальної комісії" мають право бути присутніми представ­ники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

Метою акредитації представників за­собів масової інформації (далі - ЗМІ) є за­безпечення прав журналістів і прав гро­мадян на отримання інформації, всебічного, повного, оперативного та вільного розповсюдження достовірної інформації про діяльність Приймальної комісії Київського національного універ­ситету імені Тараса Шевченка, створення сприятливих умов для здійснення про­фесійної діяльності акредитованих жур­налістів як осіб, які виконують грома­дянський обов'язок і забезпечують право громадян на інформацію.

Право на акредитацію мають за­реєстровані відповідно до чинного зако­нодавства України ЗМІ незалежно від форм власності і складу засновників, а також зарубіжні ЗМІ, акредитовані при Міністерстві закордонних справ України.

Заявка на акредитацію подається до Приймальної комісії Київського

національного університету до 10 червня 2011 року на офіційному бланку редакції ЗМІ і засвідчується підписом головного редактора та печаткою ЗМІ. Разом із за­явкою представляється копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ (для друко­ваних ЗМІ) та копія ліцензії на мовлення (для електронних ЗМІ).

Заявка на акредитацію повинна містити такі відомості:

повне найменування ЗМІ; його засновників (співзасновників) або видавця (видавців);

тираж, періодичність (для електронних ЗМІ - канал і регіон мовлення);

юридичну та фактичну адресу редакції ЗМІ, регіон розповсюдження, поштову адресу (у тому числі індекс);

прізвище, ім'я, по батькові головного редактора (директора) ЗМІ, номери його робочих телефонів і факсів;

номери робочих телефонів і факсів ре­дакції, електронну адресу;

прізвище, ім'я, по батькові журналіста, який рекомендується на акредитацію (повністю), його рік народження, посаду,

робочий телефон, мобільний телефон (за бажанням);

прізвище, ім'я, по батькові технічного фахівця, його посаду, робочий телефон.

Заявка на акредитацію приймається в оригіналі. Заявка на акредитацію, що не містить зазначених вище відомостей, до розгляду не приймається.

Порядок допуску журналістів і технічних працівників до приміщення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доступу до інфор­мації та документів визначається законо­давством України з урахуванням загаль­ного режиму та регламенту роботи Прий­мальної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

19.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України на­дано право вести спостереження за робо­тою Приймальної комісії, можуть направ­ляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спос­терігачів на своїх засіданнях, а також на­дає їм можливість ознайомлення з доку­

ментами, які надаються членам комісії до засідання.

19.3.         Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідан­ня. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Ого­лошення разом із проектом порядку ден­ного засідання оприлюднюється.

19.4.         Подання вступником недо­стовірних персональних даних, недо­стовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на за­рахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

19.5.         Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до вищих на­вчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації здійснюється за допомогою інфор­маційної системи "Конкурс". Приймальні комісії зобов'язані щодобово подавати інформаційні звіти до системи "Конкурс".

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ денна форма навчання

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Біологія

6.040102

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Біологія

Профільний

140

3. Фізика або хімія

Непрофільний

124

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

6.040106

1 .Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

140

3. Хімія або географія

Непрофільний

124

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ денна форма навчання

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Географія Геодезія, картографія та землеустрій (конкурс окремий)

6.040104 6.080101

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Географія

Профільний

140

3.Історія України або математика

Непрофільний

124

Гідрометеорологія

6.040105

1 .Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Географія

Профільний

124

3.Математика або фізика

Непрофільний

124

Туризм

6.140103

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Географія

Профільний

150

3. Історія України або іноземна мова

Непрофільний

124

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

заочна Форма навчання

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Географія Геодезія, картографія та землеустрій (конкурс окремий)

6.040104 6.080101

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Географія

Профільний

124

3. історія України або математика

Непрофільний

124

Туризм

6.140103

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Географія

Профільний

140

3. історія України або іноземна мова

Непрофільний

124

ГЕОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

денна форма навчання

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Геологія

6.040103

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Географія

Профільний

150

3. Хімія або фізика

Непрофільний

140

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ денна форма навчання

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Економічна теорія Економічна кібернетика Економіка підприємств Фінанси і кредит

Облік і аудит (конкурс окремий)

6.030501

6.030502 6.030504

6.030508

6.030509

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

150

3. історія України або географія

Непрофільний

124

Міжнародна економіка Менеджмент [конкурс окремий)

6.030503 6.030601

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

150

3.Іноземна мова

Профільний

130

заочна форма навчання

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Економіка підприємства

6.030504

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

140

3. історія України або географія

Непрофільний

124

ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ денна форма навчання

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Журналістика

6.030301

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. історія України

Непрофільний

124

3. Творчий конкурс

Профільний

170

Видавнича справа та редагування

6.030303

1. Українська мова та література

Профільний

170

2. історія України

Непрофільний

124

3. Іноземна мова або математика

Непрофільний

124

Реклама та зв'язки з громадськістю (у медіагалузі)

6.030302

1 .Українська мова та література

Профільний

170

2.Історія України

Непрофільний

124

3. Іноземна мова або географія

Непрофільний

124

заочна форма навчання

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Журналістика

6.030301

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Творчий конкурс

Профільний

140

екстернатна форма навчання

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Журналістика

6.030301

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Творчий конкурс

Профільний

140

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

денна форма навчання

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в

Назва

Код

 

 

конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Міжнародні відносини

6.030201

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

 

 

2. Іноземна мова

Профільний

140

 

 

3. Історія України

Профільний

150

Міжнародне право

6.030202

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2.Іноземна мова

Профільний

140

 

 

1. Історія України

 

150

 

 

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

Міжнародна інформація

6.030204

3. Іноземна мова

Профільний

140

 

 

3. Історія України

Профільний

150

 

 

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

Міжнародні економічні відносини

6.030203

 

 

 

 

2. Математика

Профільний

150

 

 

3. Іноземна мова

Профільний

140

 

6.030206

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

Міжнародний бізнес

2. Математика

Профільний

150

 

 

3. Іноземна мова

Профільний

140

 

 

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

Країнознавство

6.030205

2. Географія

Профільний

150

 

 

3.Іноземна мова

Профільний

140

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ

денна форма навчання

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Філологія (спеціальності: українська мова і

література та іноземна мова; фольклористика, українська мова і література та іноземна мова) (конкурс окремий)

6.020303

1. Українська мова та література

Профільний

150

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Іноземна мова

Непрофільний

124

Філологія (спеціальності: польська і українська мови та літератури; чеська і українська мови та літератури; хорватська і українська мови та літератури) (конкурс загальний)

6.020303

1 .Українська мова і література

Профільний

150

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Іноземна мова

Непрофільний

124

Філологія (літературна творчість та українська мова і література)

6.020303

1. Українська мова і література

Профільний

150

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Іноземна мова

Непрофільний

124

Філологія (російська мова і література та іноземна мова)

6.020303

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Іноземна мова або російська мова

Профільний

150

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ денна форма навчання

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Філологія (білоруська та українська мови і літератури, англійська мова)

6.020303

1. Українська мова та література

Профільний

140

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Іноземна мова

Непрофільний

124

Філологія (класичні та західноєвропейська мови і літератури)

6.020303

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Іноземна мова

Профільний

150

Філологія (спеціальності: англійська, іспанська, італійська, німецька, французька мови і літератури та переклад) ( конкурс окремий)

6.020303

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Іноземна мова

Профільний

150

Філологія (спеціальності: переклад з англійської, з іспанської, з німецької, з французької мови) (конкурс окремий)

6.020303

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Іноземна мова

Профільний

150

Філологія (спеціальності: арабська, гінді, китайська, корейська, турецька, японська мови і літератури та переклад) (конкурс окремий)

6.020303

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2.Історія України

Непрофільний

124

3.Іноземна мова

Профільний

150

заочна форма навчання

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом,за співбесідою

Назва

Код

Філологія (спеціальності: українська мова і література; фольклористика, українська мова і література)

6.020303

1. Українська мова та література

Профільний

124

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Іноземна мова

Непрофільний

124

 

ІСТОРИЧНИИ ФАКУЛЬТЕТ денна форма навчання

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Історія

6.020302

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

150

3. Іноземна мова або географія

Непрофільний

124

заочна форма навчання

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Історія

6.020302

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

140

3. Іноземна мова або географія

Непрофільний

124

ФАКУЛЬТЕТ КІБЕРНЕТИКИ денна форма навчання

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Прикладна математика Інформатика Системний аналіз Програмна інженерія (конкурс окремий)

6.040301

6.040302

6.040303 6.050103

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

150

3. Фізика або іноземна мова

Непрофільний

124

заочна форма навчання

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Інформатика

6.040302

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

140

3. Фізика або іноземна мова

Непрофільний

124

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ денна форма навчання

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Математика

Механіка Статистика (конкурс окремий)

6.040201

6.040202 6.040205

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

150

3. Фізика або іноземна мова

Непрофільний

124

заочна форма навчання

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Математика

6.040201

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

124

3. Фізика або іноземна мова

Непрофільний

124

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ денна форма навчання

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Психологія

6.030102

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Біологія

Профільний

150

3. Історія України або іноземна мова

Непрофільний

124

Соціальна робота

6.130102

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

145

3. Географія або іноземна мова

Непрофільний

124

Соціальна педагогіка

6.010106

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

140

3. Біологія або іноземна мова

Непрофільний

124

РАДІОФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ денна форма навчання

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Прикладна фізика

6.040204

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Фізика

Профільний

140

3. Математика або хімія

Непрофільний

124

Комп'ютерна інженерія

6.050102

1 .Українська мова і література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

140

З.Фізика або іноземна мова

Непрофільний

124

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ денна форма навчання

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Соціологія

6.030101

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

150

3. Математика або іноземна мова

Непрофільний

124

ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ денна форма навчання

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Фізика Оптотехніка Астрономія (конкурс окремий)

6.040203 6.051004 6.040206

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Фізика

Профільний

140

3. Математика або хімія

Непрофільний

124

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ денна форма навчання

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Політологія

6.030104

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

150

3. Іноземна мова

Непрофільний

124

Філософія (в т.ч. Релігієзнавство)

6.020301

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

140

3. Іноземна мова

Непрофільний

124

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ заочна форма навчання

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Політологія Філософія (конкурс окремий)

6.030104 6.020301

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Іноземна мова

Непрофільний

124

3. Історія України

Профільний

124

ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ денна форма навчання

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Хімія

6.040101

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Хімія

Профільний

150

3. Математика

Непрофільний

124

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ денна форма навчання

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Право

6.030401

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

 

2. Історія України

Профільний

160

 

3. Іноземна мова

Непрофільний

124

заочна форма навчання

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

 

Право

6.030402

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

140

3. Іноземна мова

Непрофільний

124

ВІИСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Фінанси і кредит

6.030508

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

150

3. Історія України або географія

Непрофільний

124

Філологія

(спеціальність: переклад)

6.020303

1. Українська мова та література

Профільний

160

2. Іноземна мова (англійська)

Профільний

160

3. Історія України

Непрофільний

124

Психологія

6.030102

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Біологія

Профільний

150

3. Історія України або іноземна мова

Непрофільний

124

Політологія

6.030104

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

150

3. Іноземна мова

Непрофільний

124

Геодезія, картографія та землеустрій

6.080101

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Географія

Профільний

140

3. Історія України або математика

Непрофільний

124

Міжнародні відносини

6.030201

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Іноземна мова (англійська)

Профільний

160

3. Історія України або географія

Профільний

160

Міжнародна інформація

6.030204

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Іноземна мова (англійська)

Профільний

160

3. Історія України або математика

Непрофільний

124

Реклама та зв'язки з громадськістю

(в медіа галузі)

6.030302

1. Українська мова та література

Профільний

160

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Іноземна мова або географія

Непрофільний

124

Право

6.030401

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

160

3. Іноземна мова

Непрофільний

124

Журналістика

6.030301

1. Українська мова та література

Профільний

160

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Творчий конкурс

Профільний

160

Головний редактор Ольга КОНОВАЛЕНКО

ТЕЛЕФОНИ

Головного редактора тел./факс — 486-46-46; 517-45-69

творчого об'єднання «Галузь»,творчого об'єднання «Собор», творчого об'єднання «Економіка» — 221-02-96 творчого об'єднання «Регіон» — 235-60-74

Редакція не завжди поділяє думки авторів публікацій. Редакція не рецензує і не повертає матеріалів. За достовірність фактів і цифр, відповідність їх вказаним джерелам відповідальність несе автор. Номер зверстано в комп'ютерному центрі тижневика «ОСВІТА». Тижневик віддруковано у видавництві «ІНТЕРЕКСПРЕСДРУК» Реєстраційне свідоцтво: серія ВК № 2408 від 14.11.1996 р. Тираж у грудні 12650.     Зам.

Тижневик виходить щосереди. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ПОШТОВА АДРЕСА РЕДАКЦІЇ

ТИЖНЕВИКА «ОСВІТА» 01054, КИЇВ-54, вул. Тургенєвська, 8-14, оф. 312.

Адреса електронної пошти редакції:

buki16@mail.ru

Факсові повідомлення надсилайте за номером: 517-45-69.

По четвергах у приміщенні Київського Будинку вчителя, кімн.27, приймає відвідувачів заступник голови Всеукраїнського педагогічного товариства ім.Гр.Ващенка, головний редактор нашого тижневика О.С.Коноваленко.

По понеділках і середах ведуть прийом редактори відділів нашого видання за адресою: вул. Тургенєвська, 8-14, кімн. 312.