Засновано в березні 1940 року.          Головний редактор: Коноваленко Ольга Степанівна  
Засновники: Міністерство освіти і науки України; ЦК профспілки працівників освіти і науки України; Академія педагогічних наук України; Всеукраїнське педагогічне товариство ім.Григорія Ващенка; Трудовий колектив редакції Творча спілка вчителів України; Академія інженерних наук України; Спілка викладачів вищої школи та науковців України
Номер 7 (2-9 лютого 2011року) PDF Друк e-mail

 Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка

у 2011 році

Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АВ 4529666 від 07.07.2010 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського національного університету імені Тараса Шевченка (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 961 від 19 жовтня 2010 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 року за № 999/18294.

І. Загальні положення

1.1.        Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо – кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

1.2.        До Київського національного університету імені Тараса Шевченка приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

1.3.        Прийом до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.4. Іногородні студенти денної форми навчання за поданням факультетів
та інститутів університету можуть забезпечуватися гуртожитком за наявності
вільних місць.


1.5. Усі питання, пов’язані зі вступом до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вирішуються Приймальною комісією.

 

 

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1.        На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2.        На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

2.3.        На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» або «спеціаліст». Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

2.4.        Київський національний університет імені Тараса Шевченка здійснює прийом студентів на другий курс Інституту біології, Інституту журналістики, Інституту філології, географічного, геологічного,економічного, радіофізичного, юридичного факультетів (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодшого спеціаліст», на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).

2.5.        Київський національний університет імені Тараса Шевченка здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

2.6. На навчання до Військового інституту приймаються громадяни України, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту та які виявили бажання здобути вищу освіту, віком від 17 до 21 року (яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання), а також військовослужбовці та військовозобов’язані віком від 18 до 23 років, які не мають військових звань офіцерського складу, пройшли вступні випробування та придатні до військової служби за станом здоров’я.

Особи жіночої статі можуть прийматися до Військового інституту на спеціальності, за якими здійснюється підготовка на посади, визначені наказом Міністра оборони України від 25.02.94 № 46 "Про введення в дію Переліку посад офіцерського складу, на які можуть призначатись жінки, прийняті на військову службу за контрактом у добровільному порядку".


2.7. Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить набір на контрактній основі на перепідготовку для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» без відриву від виробництва осіб, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра.

 

 

III. Фінансування підготовки фахівців

3.1.  Фінансування підготовки фахівців у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів (якщо такі будуть виділені Київському національному університету імені Тараса Шевченка у 2011 році);

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2.   Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3.   Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

 

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів,
конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2011 року

1 липня 2011 року

Закінчення     прийому     заяв     та документів   від   осіб,   які   мають проходити   творчий   конкурс,   що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка

17 липня 2011 року

17 липня 2011року

Закінчення     прийому     заяв     та документів   від   осіб,   які   мають складати   вступні   екзамени,   що

22 липня 2011 року

22 липня 2011року

 


проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

 

Закінчення     прийому     заяв     та документів    від    осіб,    які    не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси

31 липня 2011 року

31 липня 2011 року

Строки     проведення     Київським національним університетом   імені Тараса Шевченка творчих конкурсів та творчих випробувань

17-31 липня 2011 року

17-31 липня 2011 року

Строки     проведення     Київським національним  університетом  імені Тараса       Шевченка       вступних екзаменів

23 – 31 липня 2011 року

23 – 31 липня 2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 1 серпня 2011 року

не пізніше 1 серпня 2011 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 10 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб – після

зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня

за державним замовленням - не пізніше 10 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб –після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня

4.2. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст» проводиться в такі строки:

 

 

Денна форма

Навчання без

 

навчання

відриву від

Етапи вступної кампанії

 

виробництва

Початок прийому заяв та

1 липня

1 липня

документів

2011 року

2011 року

Закінчення   прийому   заяв   та 16 липня 16 липня


документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що       проводить       Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2011 року

2011 року

Строки  проведення  Київським національним       університетом імені Тараса Шевченка вступних випробувань

18-23 липня 2011 року

18-23 липня 2011 року

Термін                оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

25 липня 2011

року

не пізніше

25 липня 2011

року

Терміни зарахування вступників

За державним замовленням — за ОКР «магістр» до 01 серпня 2011р., за ОКР «спеціаліст» до 03 серпня 2011 року. За кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) — не пізніше 25 серпня

за державним

замовленням —

за ОКР

«магістр» до 01

серпня 2011р., за

ОКР

«спеціаліст» до

03 серпня 2011

року.

За кошти

фізичних та

юридичних осіб

— після

зарахування на

місця

державного

замовлення

відповідного

напряму

підготовки

(спеціальності)

— не пізніше 25

серпня

4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір і зарахування на навчання вступників до Інституту післядипломної освіти за спеціальностями «міжнародні відносини», «міжнародне право», «міжнародні економічні відносини», «міжнародна інформація», «міжнародний бізнес» проводиться в такі строки:


 

Навчання без відриву від

 

виробництва

 

на основі базової або повної

Етапи вступної кампанії

вищої освіти

Початок прийому заяв та документів 1 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування,   що   проводить   вищий навчальний заклад

26 липня 2011 року

Строки        проведення        Київським національним     університетом     імені Тараса Шевченка вступних випробувань

з 27 липня по 20 серпня 2011 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 25 серпня 2011 року

На всі інші спеціальності Інституту післядипломної освіти прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір і зарахування відбуваються протягом 2011/2012 навчального року (починаючи з 01 липня 2011 року) по мірі надходження заяв і формування груп.

4.4. На заочну форму навчання Інституту біології на контрактній основі за результатами співбесіди на другий курс приймаються особи, які закінчили навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації за програмою підготовки «молодшого спеціаліста» педагогічного, медичного, зооветеринарного або агрономічного напрямків.

На денну та заочну форму навчання Інституту журналістики на контрактній основі за результатами співбесіди на другий курс навчання за напрямом підготовки «видавнича справа та редагування» приймаються особи, що мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальністю «видавнича справа та редагування».

На денну та заочну форму навчання Інституту філології за результатами співбесіди на другий курс навчання за напрямом підготовки «філологія» за спеціальностями «українська мова та література», «фольклористика, українська мова та література» приймаються випускники педагогічних коледжів, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальністю «початкова освіта».

На денну форму навчання географічного факультету за напрямом підготовки «геодезія, картографія та землеустрій» на другий курс за результатами співбесіди приймаються випускники геологорозвідувальних та геодезичних технікумів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

На заочну форму навчання геологічного факультету за державним замовленням та/або на контрактній основі за результатами співбесіди на другий курс приймаються випускники геологорозвідувальних та геодезичних технікумів, які мають диплом за  освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший


спеціаліст», а також особи, що мають диплом бакалавра в галузі природничих наук – тільки на контрактній основі.

На денну форму навчання економічного факультету на напрям підготовки «фінанси і кредит» за результатами співбесіди на другий курс навчання приймаються випускники Фінансово-правового коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальністю «фінанси», отримали рекомендацію педагогічної ради коледжу. На денну форму навчання економічного факультету на напрям підготовки «економічна теорія» за результатами співбесіди приймаються випускники педагогічних коледжів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

На денну форму навчання радіофізичного факультету за напрямом підготовки «радіотехніка» на другий курс за результатами співбесіди приймаються особи, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальністю «радіотехніка».

На денну та заочну форму навчання юридичного факультету на контрактній основі за результатами співбесіди на другий курс навчання приймаються особи, що мають диплом «молодшого спеціаліста» за спеціальністю «правознавство».

Прийом документів у осіб, зазначених п.4.4. цих Правил здійснюється з 1 липня по 31 липня 2011 р. Фахові випробування у формі співбесіди проводяться до 10 серпня 2011 р. Зарахування вступників проводиться до 25 серпня 2011 р.

4.5. Порядок прийому до Військового інституту щодо підготовки громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу визначається окремими правилами прийому, які затверджуються ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка та узгоджуються з Міністерством оборони України.

4.6. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, що виявили бажання вступити до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня 2011 року. Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня 2011 року.

4.7. Прийом документів, що оформлені військкоматами, до Військового інституту починається з 1 липня і закінчується 17 липня 2011 року. Документи про пільги подаються тільки у вказаний термін.

Вступні випробування проводяться з 4 по 18 липня 2011 року і включають оцінку рівня з фізичної підготовки, медичний огляд, психологічне обстеження. Вступники, які не пройшли хоча б одного з вступних випробувань, до участі у конкурсі сертифікатів (вступних екзаменів) не допускаються.

 


Конкурс сертифікатів та вступні екзамени проводяться з 18 до 23 липня. Зарахування до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснюється до 29 липня 2011 року.

4.8.    Особи, які вступають до Інституту філології на напрям підготовки «філологія» – спеціальності «фольклористика, українська мова і література та іноземна мова», «літературна творчість та українська мова і література» – проходять творче випробування у період з 17 по 31 липня 2011 року. Особи, які не пройшли творчого випробування, не допускаються до участі в конкурсі сертифікатів та вступних екзаменів.

4.9.    У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка запроваджено попередню електронну реєстрацію заяв та анкет вступника. Вступники на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра можуть попередньо зареєструватися на сайті: vstup.univ.kiev.ua, заповнивши заяву та анкету встановленого зразка. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» та «спеціаліст» зобов’язані пройти попередню електронну реєстрацію на сайті: applicants.univ.kiev.ua, заповнивши заяву та анкету встановленого зразка.

При цьому вступник, який бажає взяти участь у конкурсі для зарахування на навчання, зобов’язаний після попередньої електронної реєстрації з’явитися особисто до Приймальної (відбіркової) комісії з визначеними цими Правилами прийому документами для вступу.

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу до Київського національного університету імені Тараса Шевченка

5.1.   Вступники особисто подають заяву про вступ до Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, в якій вказують напрям
підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного спеціаліста, магістра) та форму навчання.

Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Кожне подання заяви та документів фіксується на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою Приймальної (відбіркової) комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

5.2. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); медичну довідку за формою 086-о;

 


паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);

військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці). На вимогу вступника Приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів.

5.3. До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

медичну довідку за формою 086-о або її копію (у випадку подання документів про пільги вступник обов’язково подає медичні документи, передбачені чинним законодавством, які підтверджують дану пільгу та відсутність протипоказань для навчання за обраним напрямом підготовки);

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

копію паспорта та ідентифікаційного коду вступника;

копію військового квитка (посвідчення про приписку до призовної дільниці).

5.4. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано
особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки
(спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для
прийому документів.

5.5.   Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2008, або 2009, або 2010, або 2011 роках.

5.6.   Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Київського національного університету імені Тараса Шевченка або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

5.7.   Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

5.8.   Особи, які в 2011 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а саме:

 


військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу, – при вступі на денну форму навчання до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9.       Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за їх вибором.

5.10.  Громадяни України, які у 2011 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за їх вибором.

5.11.  Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами прийому мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

 

5.12.   Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

5.13.   Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

5.14.   Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав

 


для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

5.15.   При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

5.16.   Особи, які вступають на підготовку за державним замовленням на умовах цільового набору згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали відповідні договори з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка відповідно до чинного законодавства.

5.18. Особи, які вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«магістр», «спеціаліст», подають до Приймальної комісії, окрім документів,
вказаних у п.5.3, також:

оригінали або завірені (нотаріально чи Приймальною комісією) копії дипломів переможця (призера) всеукраїнських і міжнародних студентських олімпіад (за наявності);

оригінали або завірені (нотаріально чи Приймальною комісією) копії наукових публікацій (за наявності);

інші документи, які підтверджують навчальні та наукові досягнення претендента (за наявності).

5.19. Особи, які вступають на навчання до Інституту післядипломної
освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, особисто
подають до Приймальної комісії:

заяву на ім’я ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

паспорт;

документ(и) державного зразка про раніше здобутий(і) освітньо-кваліфікаційний(і) рівень(ні), на основі якого(яких) здійснюється вступ, і додаток(ки) до нього(них), за особистим вибором оригінали або завірені копії;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

копію ідентифікаційного коду.

5.20. Медичний огляд кандидатів на навчання у Військовому інституті
Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводиться
згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у

 


Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 14.08.08 № 402.

5.21.    Психологічне обстеження проводиться з метою оцінки
індивідуальних психологічних якостей кандидатів на навчання у Військовому
інституті, необхідних для успішного оволодіння ними обраною військовою
спеціальністю та включає оцінку рівня нервово-психiчної стiйкостi та оцінку
спроможності навчатися.

5.22.   Оцінка рівня фізичної підготовки кандидатів на навчання у
Військовому інституті проводиться згідно з наказом Міністра оборони України
від 30.12.09 № 685 «Про затвердження Настанови з фізичної підготовки у
Збройних Силах України».

Кандидати до Військового інституту складають випробування з фізичної підготовки за трьома вправами: юнаки - біг на 100 м, підтягування на перекладині, біг на 3 км; дівчата - біг на 100 м, комплексна силова вправа, біг на 1 км.

Фізична підготовленість вступників оцінюється як «залік» або «незалік».

 

 

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої
освіти вступають до Київського національного університету імені Тараса
Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра,
зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з
предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті
Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих
конкурсів) (див. додаток 3). Додатком 3 до даних Правил прийому визначаються
профільні загальноосвітні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з
профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі
у конкурсному відборі для зарахування на навчання. Вступник допускається до
участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів
із непрофільних загальноосвітніх предметів складає не менше 124 (крім
випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

Київський національний університет імені Тараса Шевченка за рішенням Приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета (предметів), зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої
освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра,
конкурсний   бал   обчислюється   шляхом   додавання   балів   сертифіката   з


конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає Приймальна комісія.

6.3. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників,
які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за
шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються сумарно за цією шкалою незалежно від кількості сесій проведення конкурсу.

6.4.   Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів оприлюднюються на веб-сторінці Київського національного університету імені Тараса Шевченка: www.univ.kiev.ua.

6.5.   Конкурсний відбір осіб на навчання за ОКР «магістр» та «спеціаліст» здійснюється за їхнім рейтингом атестаційними комісіями факультетів/інститутів. Рейтинг особи, яка бере участь у конкурсному відборі, визначається її конкурсною оцінкою.

Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендує на зарахування за ОКР «магістр», формується за формулою:

КО = СБ + ДБ + ВІМ + ВВ;

де:

СБ – середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома за ОКР «бакалавр» (для осіб, які вступають на навчання за ОКР «магістр» на базі ОКР «спеціаліст» - середній бал за сумою всіх оцінок додатків до дипломів за ОКР «бакалавр» та «спеціаліст), включно з оцінкою державної атестації за 100-бальною шкалою;

ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 30);

ВІМ – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за 100-бальною шкалою);

ВВ – результат вступного випробування з фаху (за 100-бальною шкалою).

Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендує на зарахування за ОКР «спеціаліст», формується за формулою:

КО = СБ + ДБ + ВВ;

де:

 


СБ – середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома за ОКР «бакалавр» (для осіб, які вступають на навчання за ОКР «магістр» на базі ОКР «спеціаліст» - середній бал за сумою всіх оцінок додатків до дипломів за ОКР «бакалавр» та «спеціаліст), включно з оцінкою державної атестації за 100-бальною шкалою;

ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 30);

ВВ – результат вступного випробування з фаху (за 100-бальною шкалою).

Вступний іспит з іноземної мови передує вступному випробуванню з фаху.

При розрахунку середнього бала додатка до диплома враховуються, незалежно від форми контролю (іспит, диференційований залік, залік), усі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, практик, оцінок за державну атестацію (за винятком оцінки з фізичного виховання, оцінок з факультативних дисциплін, якщо вони виділені в додатках до дипломів окремо). Успішність з фізичного виховання враховується в середньому балі лише при проведенні конкурсу на зарахування до Військового інституту.

Для визначення середнього бала (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома за ОКР «бакалавр» (для осіб, які вступають на навчання за ОКР «магістр» на базі ОКР «спеціаліст» - середнього бала додатків до дипломів за ОКР «бакалавр» та «спеціаліст»), що не містить оцінок у 100-бальній шкалі, застосовується такий порядок переведення оцінок додатку до диплома та державної атестації з 4-бальної і 2-бальної шкал у 100-бальну шкалу:

Оцінка у 4-бальній шкалі

Оцінка у 100-бальній шкалі

Відмінно (5)

90

Добре (4)

75

Задовільно (3)

60

 

Оцінка у 2-бальній шкалі

Оцінка у 100-бальній шкалі

Зараховано

60

Знання та вміння, виявлені абітурієнтом на вступних випробуваннях незалежно від форми проведення, оцінюються за прийнятою в університеті 100-бальною шкалою. Особи, які набрали на будь-якому вступному випробуванні менш як 60 балів, позбавляються права участі в наступному вступному випробуванні та в конкурсі.

Додаткові бали нараховуються як сума балів за кодами робіт, наведених у таблиці, але не більше 30 балів загалом.

Навчальні та наукові досягнення Код    Бали

Диплом переможця та призера міжнародної студентської олімпіади з фаху

ДБ1

20

Диплом переможця та призера всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху

ДБ2

15


Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху

ДБ3

10

Наукова стаття у фаховому виданні, затвердженому ВАК України

ДБ4

10

Участь у фаховій міжнародній або всеукраїнській науковій конференції (враховується за наявності опублікованих тез доповіді)

ДБ5

5

Примітка: олімпіади, конкурси наукових робіт, наукові статті та виступи на конференціях вважаються фаховими лише за відповідності напряму підготовки (або галузі знань). До переможців конкурсів наукових робіт (ДБ3) прирівнюються переможці, лауреати та стипендіати олімпіад, конкурсів, змагань, програм, список яких затверджується Приймальною комісією не пізніше як за місяць до початку прийому документів. Це правило поширюється також на власників і співвласників патентів, авторських свідоцтв, авторів журналістських і літературних творів, осіб, що брали участь у розробці науково-дослідницьких тем.

6.6.    Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання на другий курс Інституту біології, Інституту журналістики. Інституту філології, географічного, геологічного, економічного, радіофізичного, юридичного факультетів (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки, проводиться фахове випробування у формі співбесіди.

6.7.    До екстернату Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на напрям підготовки «журналістика» приймаються особи, які мають досвід роботи у засобах масової комунікації не менше 10 років, за результатами співбесіди та відповідно до переліку сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та отримання мінімальної кількості балів (відповідно до додатку 3).

6.8.   Для конкурсного відбору осіб, які вступають до Інституту
післядипломної освіти, проводяться вступні випробування у формі співбесіди.
Кожне вступне випробування оцінюється за 100 бальною шкалою.

6.9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени та
творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено
балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також
особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до
участі в наступних вступних екзаменах, творчих конкурсах та у конкурсному
відборі не допускаються.

6.10. Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, що
проведені Київським національним університетом імені Тараса Шевченка,
розглядає апеляційна комісія Київського національного університету імені

 


Тараса Шевченка. Апеляція з приводу екзаменаційної оцінки може подаватися до Приймальної комісії не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки через Приймальну (відбіркову) комісію Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

6.11. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, Приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

 

 

 

VII. Цільовий прийом до Київського національного університету імені
Тараса Шевченка на основі повної загальної середньої освіти

 

7.1. Цільовий прийом організовується:
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159

«Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»;

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, випускники поточного року військового ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою зараховуються до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу.

7.2.   Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки (спеціальності).

7.3.   Учасники цільового прийому, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості», зараховуються за окремим конкурсом на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів.

7.4.   Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 

 

 

VIII. Зарахування за співбесідою вступників на основі повної
загальної середньої освіти

 

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Київського національного університету імені Тараса Шевченка особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.


8.2.  Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова Приймальної комісії.

8.3.  Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали Приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених Приймальною комісією з конкурсних предметів.

IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1.  Зараховуються до Київського національного університету імені Тараса Шевченка за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2.  Призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за наявності диплома переможця з таких дисциплін:

основи інформатики – при вступі на напрями «прикладна математика», «інформатика», «системний аналіз», «комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія»;

основи економіки – при вступі на напрями «економічна теорія», «економічна кібернетика», «міжнародна економіка», «економіка підприємства», «фінанси і кредит», «облік і аудит», «менеджмент», «міжнародні економічні відносини», «міжнародний бізнес»;

основи правознавства – при вступі на напрями «право», «міжнародне право»;

історія – при вступі на напрями «філософія», «історія», «соціологія», «політологія», «соціальна робота»;

біологія – при вступі на напрями «психологія», «біологія», «хімія»;

екологія – при вступі на напрями «біологія», «хімія»;

українська мова та література — при вступі на напрям «філологія» (українська мова і література; російська мова і література; білоруська мова і література; слов’янські мови і літератури; фольклористика; літературна творчість), при вступі на напрям підготовки «реклама і зв’язки з громадськістю», «видавнича справа і редагування»;

 


російська мова і література – при вступі на напрям підготовки «філологія» (російська мова і література);

математика — при вступі на напрями «економічна кібернетика», «математика», «механіка», «статистика», «прикладна математика», «інформатика», «системний аналіз», «комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія»;

фізика — при вступі на напрями «фізика», «прикладна фізика», «астрономія», «оптотехніка»;

астрономія – при вступі на напрями «фізика», «прикладна фізика», «астрономія», «оптотехніка»;

хімія — при вступі на напрям «хімія»;

педагогіка і психологія – при вступі на напрями «психологія», «соціальна робота»;

географія — при вступі на напрями «геологія», «географія», «гідрометеорологія», «геодезія, картографія та землеустрій», «туризм»;

іноземна мова – при вступі на напрям «філологія» (класичні мови і літератури; англійська мова і література; німецька мова і література; французька мова і література; іспанська мова і література; італійська мова і література; новогрецька мова і література; східні мови і літератури; переклад).

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:
особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;
особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;
особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.
Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

9.4.  Норма, визначена пунктами 9.1-9.3 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

9.5.  Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили Підготовчий факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до Київського національного університету імені Тараса Шевченка для навчання на напрями підготовки «хімія», «біологія», «геологія», «географія», «гідрометеорологія», «математика», «механіка», «фізика», «прикладна фізика», «статистика», «астрономія», «прикладна математика», «інформатика», «системний аналіз», «комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія», «оптотехніка», «геодезія, картографія та землеустрій», за рішенням Приймальної комісії може бути зараховано до 20 балів за результатами підсумкової атестації.

9.6.  Норма, визначена пунктом 9.5 цього розділу, поширюється у випадках, якщо абітурієнт подасть до Приймальної (відбіркової) комісії довідку підготовчого факультету Київського національного університету імені Тараса

 


Шевченка про те, що вступник прослухав підготовчі курси з трьох конкурсних предметів, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

X. Зарахування поза конкурсом осіб з повною загальною середньою освітою для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

10.1. Зараховуються поза конкурсом:
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу,
установлюється рішенням Приймальної комісії за результатами моніторингу
проведення вступної кампанії попередніх років і не повинна бути більше 25
відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки
(спеціальності), доведеного Київському національному університетові імені
Тараса Шевченка. У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб,

 


визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

10.3. В осіб, які мають право на зарахування поза конкурсом, приймаються документи лише за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не нижче встановленої цими Правилами прийому мінімальної кількості балів для конкурсних предметів (відповідно до додатка 3).

10.4.Зазначені особи зараховуються поза конкурсом лише за умови подання оригіналів сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях до Київського національного університету імені Тараса Шевченка), оригіналів документа про повну загальну середню освіту і додатка до нього, оригіналу медичної довідки та оригіналів інших документів, що засвідчують право на вступ поза конкурсом.

XI. Право на першочергове зарахування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

11.1. Право на першочергове зарахування до Київського національного університету імені Тараса Шевченка мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надано таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надано таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надано таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надано таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;


вступники, які в поточному навчальному році отримали повну загальну середню освіту в Українському гуманітарному ліцеї, Українському фізико-математичному ліцеї;

переможці та призери Олімпіади для школярів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка проводиться в поточному навчальному році.

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.

XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1.  Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2.  Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом; вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди; учасники міжнародних олімпіад; вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії
рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування за однакового конкурсного бала у порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:
прізвище, ім’я та по батькові вступника;
конкурсний бал вступника;
наявність підстав для вступу поза конкурсом;
наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про

результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення
на інформаційних стендах Приймальної комісії та на веб-сторінці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (www.univ.kiev.ua) із
зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін
протягом строку проведення конкурсного відбору.

XIII. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця


державного замовлення вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до
зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр на місця
державного замовлення у три етапи: у перший, шостий та восьмий дні після
останнього дня прийому заяв.

Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст». «магістр» на місця державного замовлення 25 липня 2011 року.

13.3.  Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття.

13.4.  Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії та на веб-сторінці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (www.univ.kiev.ua).

XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

14.1.  Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2, 15.3 розділу XV цих Правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти до Приймальної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відбіркової комісії відповідного факультету/інституту.

14.2.  При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього терміну навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом терміну навчання разом з оригіналом   довідки  вищого   навчального   закладу,  у  якому   зберігаються


оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений термін не подали до Приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1.    Після завершення першого встановленого строку вибору
вступниками місця навчання (п’ять календарних днів після оприлюднення
першого списку рекомендованих до зарахування) Приймальна комісія здійснює
коригування списку рекомендованих для зарахування осіб за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «бакалавр»:

оголошує списки рекомендованих та приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування;

відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;

формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового списку вступників на наявні місця.

15.2.   Після оприлюднення другого та наступних списків вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», рекомендованих до зарахування, встановлюються два дні для виконання вступниками вимог для зарахування.

15.3.   Особи, рекомендовані до зарахування за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст», зобов’язані впродовж п’яти календарних днів після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування ( до 29 липня 2011р. включно), виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього, медичної довідки до приймальної (відбіркової) комісії.

Після завершення встановленого терміну вибору вступниками за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», «спеціаліст» місця навчання (до 25 липня 2011 року включно) Приймальна комісія здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб :

оголошує списки рекомендованих раніше вступників, які виконали вимоги для зарахування;

формує нові списки осіб з числа вступників, які не отримували рекомендації раніше, з урахуванням рейтингового списку вступників на наявні місця та подання вступниками до Приймальної комісії у встановлені терміни


оригіналів документів про освітньо-кваліфікаційний рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки.

15.4. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на
навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки
рекомендованих до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних
осіб.

Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються Приймальною комісією, але не пізніше 25 серпня.

15.5. Оголошення списків рекомендованих до зарахування здійснюється
відповідно до розділу XIII цих правил.

 

XVI. Наказ про зарахування

16.1.  Накази про зарахування на навчання видаються ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка після виконання вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії і на веб-сторінці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (www.univ.kiev.ua).

16.2.  Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки України на паперових та електронних носіях та в електронному варіанті вигляді до Українського центру оцінювання якості освіти.

16.3.  Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного цільового пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до Приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до виділених Київському національному університету імені Тараса Шевченка коштів.

 

 

 

XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без
громадянства у вищих навчальних закладах України
громадянства у вищих навчальних закладах України

 

17.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (зі змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (зі змінами) та від


05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки в межах обсягів державного замовлення.

17.2.   Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до Київського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямами підготовки галузей знань «педагогічна освіта», «мистецтво», «гуманітарні науки», «журналістика та інформація», «соціально-політичні науки» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

17.3.   При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

17.4.   Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в порядку, передбаченому для громадян України.

17.5.   Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту в закордонних школах з українською мовою навчання, приймаються до Київського національного університету імені Тараса Шевченка за вступними екзаменами, передбаченими цими Правилами прийому, в межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

17.6.   Іноземні громадяни можуть вступати на навчання до Київського національного університету імені Тараса Шевченка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (окрім Інституту міжнародних відносин) виключно через підготовчий факультет. Прийом документів здійснюється з 1 липня до 20 серпня 2011 року за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 36, кім. 71. Зарахування здійснюється до 25 серпня 2010 року.

Прийом документів від іноземних громадян на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» в Інституті міжнародних відносин здійснюється через підготовчий факультет. Прийом документів здійснюється з 1


липня до 31 липня 2011 року за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 36, кім. 71. Зарахування здійснюється до 25 серпня 2010 року.

Прийом документів від іноземних громадян на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», «спеціаліст» проводять відповідні факультети та інститути на конкурсній основі у терміни, передбачені цими Правилами прийому.

 

XVIII. Додаткове зарахування до Київського національного університету імені Тараса Шевченка та зберігання робіт вступників

18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводив Київський національний університет імені Тараса Шевченка), і не пройшли за конкурсом на навчання.

18.2. Роботи вступників, яких не зараховано на навчання, (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

 

 

XIX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка

19.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

Метою акредитації представників засобів масової інформації (далі – ЗМІ) є забезпечення прав журналістів і прав громадян на отримання інформації, всебічного, повного, оперативного та вільного розповсюдження достовірної інформації про діяльність Приймальної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, створення сприятливих умов для здійснення професійної діяльності акредитованих журналістів як осіб, які виконують громадянський обов'язок і забезпечують право громадян на інформацію.

Право на акредитацію мають зареєстровані відповідно до чинного законодавства України ЗМІ незалежно від форм власності і складу засновників, а також зарубіжні ЗМІ, акредитовані при Міністерстві закордонних справ України.


Заявка на акредитацію подається до Приймальної комісії Київського національного університету до 10 червня 2011 року на офіційному бланку редакції ЗМІ і засвідчується підписом головного редактора та печаткою ЗМІ. Разом із заявкою представляється копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ (для друкованих ЗМІ) та копія ліцензії на мовлення (для електронних ЗМІ).

Заявка на акредитацію повинна містити такі відомості:

повне найменування ЗМІ;

його засновників (співзасновників) або видавця (видавців);

тираж, періодичність (для електронних ЗМІ – канал і регіон мовлення);

юридичну та фактичну адресу редакції ЗМІ, регіон розповсюдження, поштову адресу (у тому числі індекс);

прізвище, ім'я, по батькові головного редактора (директора) ЗМІ, номери його робочих телефонів і факсів;

номери робочих телефонів і факсів редакції, електронну адресу;

прізвище, ім'я, по батькові журналіста, який рекомендується на акредитацію (повністю), його рік народження, посаду, робочий телефон, мобільний телефон (за бажанням);

прізвище, ім'я, по батькові технічного фахівця, його посаду, робочий телефон.

Заявка на акредитацію приймається в оригіналі. Заявка на акредитацію, що не містить зазначених вище відомостей, до розгляду не приймається.

Порядок допуску журналістів і технічних працівників до приміщення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доступу до інформації та документів визначається законодавством України з урахуванням загального режиму та регламенту роботи Приймальної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

19.2.   Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою Приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

19.3.   Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

19.4.     Подання вступником недостовірних персональних даних,
недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом,
права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про
здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є
підставою для відрахування його з числа студентів.

 


19.5. Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації здійснюється за допомогою інформаційної системи «Конкурс». Приймальні комісії зобов’язані щодобово подавати інформаційні звіти до системи «Конкурс».


Додаток 1 до Правил прийому до Київського національного університету

імені Тараса Шевченка на 2011/2012навчальний рік

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

 

Напрями підготовки

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна

форма

навчання

Вечірня

форма

навчання

Заочна

форма

навчання

Денна

форма

навчання

Вечірня

форма

навчання

Заочна

форма

навчання

Денна

форма

навчання

Вечірня

форма

навчання

Заочна

форма

навчання

1801

Специфічні категорії

 

8.000011 Прикладна економіка

50

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

8.18010019 Медіакомунікації

 

-

 

2 роки

 

 

 

 

 

0203

Філософія

 

8. 02030101 Філософія

35

-

35

2 роки

-

2 роки

 

-

 

8.02030102 Релігієзнавство

25

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

0303

Журналістика та інформація

 

8.030201 Журналістика

130

-

130

2 роки

-

2 роки

 

-

 

8.03030201 Реклама

 

 

 

2 роки

 

 

 

 

 

8.03030202 Зв’язки з громадськістю

 

 

 

2 роки

 

 

 

 

 

8.03030301Видавнича справа та редагування

 

 

 

2 роки

 

 

 

 

 

0203

Історія

 

8.02030201 Історія

60

-

60

2 роки

-

2 роки

 

-

 

 

 

 

 

8.02030202 Етнологія

15

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

8.02030203 Архівознавство

15

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

8.03020204 Археологія

10

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

0302

Міжнародні відносини

 

8.03020101 Міжнародні відносини

75

-

20

2 роки

-

1 рік*

 

-

 

8.03020201 Міжнародне право

100

-

80

2 роки

-

1 рік*

 

-

-

8.03020301 Міжнародні економічні відносини

100

-

50

2 роки

-

1 рік*

 

-

-

8.03020401 Міжнародна інформація

50

-

30

2 роки

-

1 рік*

 

-

-

8.03020601 Міжнародний бізнес

50

-

40

2 роки

-

1 рік*

 

-

-

0203

Філологія

 

8.02030301 Українська мова та література

50

 

10

2 роки

-

2 роки

 

-

 

8.02030302 Мова та література в т.ч.:

-        західноєвропейські    мови:
англійська,              німецька,
французька,            іспанська,
італійська;

-    східні мови : арабська, гінді,
турецька,               китайська,
корейська, перська, японська;

290 100

120

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

 

 

 

 

-    слов’янські мови:  польська,
чеська, хорватська

-   класичні   мови:   латина, давньогрецька;

-    російська мова.

30

20 20

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

8.02030306 Фольклористика

20

-

20

2 роки

-

2 роки

 

-

 

8.02030305 Літературна творчість

10

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

8.02030304 Переклад

115

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

0301

Психологія

 

8.03010201 Психологія

65

-

40

2 роки

-

2 роки

 

 

5

0301

Соціологія

 

8.03010101 Соціологія

35

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

1301

Соціальне забезпечення

 

8.13010201 Соціальна робота

25

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

0301

Політологія

 

8.03010401 Політологія

50

-

40

2 роки

-

2 роки

 

-

 

0305

Економіка та підприємництво

 

8.003050101 Економічна теорія

65

-

30

2 роки

-

2 роки

 

 

 

8.03050201 Економічна кібернетика

70

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

8.03050301 Міжнародна економіка

75

-

50

2 роки

-

2 роки

 

-

 

8.003050801 Фінанси і кредит

110

-

110

2 роки

-

2 роки

 

-

 

8.03050802 Банківська справа

70

-

50

2 роки

-

2 роки

 

-

 

 

 

 

8.03050901 Облік і аудит

50

-

50

2 роки

-

2 роки

 

-

 

8.03050401 Економіка підприємства

75

-

35

2 роки

-

2 роки

 

-

 

0306

Менеджмент і адміністрування

 

8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування

30

-

60

2 роки

-

2 роки

 

-

 

8.003060102 Менеджмент інноваційної діяльності

30

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

1401

Туризм

 

8.14010301 Туризмознавство

60

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

0304

Право

 

8.03040201 Правознавство

250

-

220

2 роки

-

2 роки

 

-

 

0402

Фізико-математичні науки

 

8.04020301 Фізика

40

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

8.04020302 Фізика конденсованого стану

35

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

8.04020304 Фізика ядра та фізика високих енергій

30

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

8.04020601 Астрономія

5

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

8.004020402 Радіофізика і електроніка

100

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

0401

Хімія

 

8.004010101 Хімія

70

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

0401

Біологія

 

8.04010202 Мікробіологія

30

-

15

2 роки

-

2 роки

 

-

 

8.04010203 Вірусологія

 

-

 

 

 

 

 

 

 

8.04010204 Цитологія та гістологія

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.04010201 Біологія

10

-

10

2 роки

-

2 роки

 

-

 

8.04010205 Біохімія

35

-

10

2 роки

-

2 роки

 

-

 

8.04010206 Біофізика

10

-

-

2 роки

-

2 роки

 

-

-

8.04010207 Зоологія

10

-

-

2 роки

-

2 роки

 

-

-

8.04010208 Ботаніка

10

-

10

2 роки

-

2 роки

 

-

 

8.04010209 Генетика

15

-

10

2 роки

-

2 роки

 

-

 

8.04010210 Фізіологія рослин

10

-

10

2 роки

-

2 роки

 

-

 

8.04010211 Імунологія

 

-

 

 

 

 

 

 

 

8.04010212 Фізіологія людини і тварини

 

-

 

 

 

 

 

 

 

8.04010213 Лабораторна

діагностика біологічних

систем

 

-

 

 

 

 

 

 

 

0401

Географія

 

8.004010401 Географія

40

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

8.04010402 Економічна та соціальна географія

50

 

-

2 роки

-

-

 

-

-

0401

Гідрометеорологія

 

8.004010501 Метеорологія

10

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

8.04010503 Гідрологія

10

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

0401

Геологія

 

8.04010301 Геологія

20

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

8.04010306 Геохімія та мінералогія

20

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

8.04010302 Гідрогеологія

20

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

 

 

 

8.04010303 Геофізика

20

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

0801

Геодезія та землеустрій

 

8.08010102 Картографія

35

-

-

2 роки

-

-

 

-

 

8.08010103 Землеустрій та кадастр

10

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

0402

Фізико-математичні науки

 

8.04020101 Математика

40

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

8.04020501 Статистика

25

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

8.04020102 Актуарна та фінансова математика

10

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

8.04020201 Теоретична та прикладна механіка

10

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

0403

Системні науки та кібернетика

 

8.04030201 Інформатика

25

-

25

2 роки

-

2 роки

 

-

 

8.04030101 Прикладна математика

20

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

8.04030203 Соціальна інформатика

30

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

 

8.05010301 Програмне забезпечення систем

15

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

0510

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

 

8.05100402 Лазерна і оптоелектронна техніка

15

-

-

2 роки

-

-

 

-

-

* програма магістерської підготовки розрахована для фахівців, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»


Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

Напрями підготовки

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна

форма

навчання

Вечірня

форма

навчання

Заочна

форма

навчання

Денна

форма

навчання

Вечірня

форма

навчання

Заочна

форма

навчання

Денна

форма

навчання

Вечірня

форма

навчання

Заочна

форма

навчання

0203

Філософія

 

7. 02030101 Філософія

40

-

40

1 рік

-

1 рік

 

-

 

7.02030102 Релігієзнавство

25

-

-

1 рік

-

-

 

-

-

0303

Журналістика та інформація

 

7.03030101 Журналістика

145

-

130

1 рік

-

1 рік

 

-

 

7.03030201 Реклама

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.03030202 Зв’язки з громадськістю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.03030301 Видавнича справа та редагування

65

-

65

1 рік

-

1 рік

 

-

 

0203

Історія

 

7.02030201 Історія

120

-

120

1 рік

-

1 рік

 

-

 

7.02030202Етнологія

35

-

-

1 рік

-

-

 

-

-

7.02030203 Архівознавство

25

-

-

1 рік

-

-

 

-

-

7.02030204 Археологія

25

-

-

1 рік

-

-

 

-

-

0302

Міжнародні відносини

 

7.03020101 Міжнародні відносини

40

-

-

1 рік

-

-

 

-

-

7.03020201 Міжнародне право

50

-

-

1 рік

-

-

 

-

-

7.03020103 Міжнародні економічні відносини

50

-

-

1 рік

-

-

 

-

-

7.03020401 Міжнародна інформація

70

-

-

1 рік

-

-

 

-

-

 

 

 

7.03020601 Міжнародний бізнес

50

-

-

1 рік

-

-

 

-

-

 

 

 

7.02030301 Українська мова та література

100

-

100

1 рік

-

1 рік

 

-

 

7.02030302 Мова та література

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч.: -    західноєвропейські    мови:

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

англійська,              іспанська,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

італійська,               німецька,

 

-

-

1 рік

-

-

 

-

-

 

 

 

французька;

- східні мови : арабська, гінді,

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

турецька,               китайська,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

корейська, перська, японська;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0203

Філологія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- слов’янські мови:  польська,

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чеська, хорватська;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    класичні    мови:    латина,

 

-

-

1 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

давньогрецька;

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- російська мова.

10

 

 

 

 

 

 

 

 

7.02030306 Фольклористика

20

-

20

1 рік

-

1 рік

 

-

 

7.02030305 Літературна творчість

20

-

-

1 рік

-

-

 

-

-

7.02030304 Переклад

40

-

-

1 рік

-

-

 

-

-

0301

Соціально-політичні науки

 

7.03010201 Психологія

75

-

-

1 рік

-

-

 

-

-

0301

Соціологія

 

7.03010101 Соціологія

40

-

-

1 рік

-

-

 

-

-

1301

Соціальне забезпечення

 

7.13010201 Соціальна робота

50

-

50

1 рік

-

-

 

-

-

0301

Політологія

 

7.03010401 Політологія

100

-

40

1 рік

-

1 рік

 

-

 

0305

Економіка та підприємництво

 

7.03050801 Фінанси і кредит

-

-

50

-

-

1 рік

-

-

 

7.03050901 Облік і аудит

-

-

50

-

-

1 рік

-

-

 

0306

Менеджмент і адміністрування

 

7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування

-

-

35

-

-

1 рік

-

-

 

1401

Туризм

 

7.050401 Туризмознавство

80

-

-

1 рік

-

-

 

-

-

0304

Право

 

7.03040201 Правознавство

300

-

250

1 рік

-

1 рік

 

-

 

0402

Фізико-математичні науки

 

7.04020301 Фізика

25

-

-

1 рік

-

-

 

-

-

7.04020302 Фізика конденсованого стану

30

-

-

1 рік

-

-

 

-

-

7.04020304 Фізика ядра та фізика високих енергій

20

-

-

1 рік

-

-

 

-

-

7.04020601 Астрономія

10

-

-

1 рік

-

-

 

-

-

7.04020402 Радіофізика і електроніка

80

-

-

1 рік

-

-

 

-

-

0401

Природничі науки

 

7.04010101 Хімія

50

-

-

1 рік

-

-

 

-

-

 

0401

Біологія

 

7.04010202 Мікробіологія

35

-

50

1 рік

-

1 рік

 

-

 

7.04010203 Вірусологія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.04010204 Цитологія та гістологія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.04010201 Біологія

20

-

30

1 рік

-

1 рік

 

-

 

7.04010205 Біохімія

35

-

30

1 рік

-

1 рік

 

-

 

7.0 4010206 Біофізика

10

-

10

1 рік

-

1 рік

 

-

 

7.04010207 Зоологія

15

-

10

1 рік

-

1 рік

 

-

 

7.04010208 Ботаніка

10

-

10

1 рік

-

1 рік

 

-

 

7.04010209 Генетика

20

-

10

1 рік

-

1 рік

 

-

 

7.04010210 Фізіологія рослин

20

-

20

1 рік

-

1 рік

 

-

 

7.04010211 Імунологія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.04010212 Фізіологія людини і тварини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.04010213 Лабораторна

діагностика біологічних

систем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401

Географія

 

7.04010401 Географія

60

-

30

1 рік

-

1 рік

 

 

 

7.04010402 Економічна і соціальна географія

75

 

15

1 рік

-

1 рік

 

-

 

7.04010503 Гідрологія

10

-

-

-

-

-

 

-

-

0401

Геологія

 

7.04010301 Геологія

-

-

30

-

-

1 рік

-

-

 

 

 

 

 

7.04010302 Гідрогеологія

-

-

30

-

-

1 рік

-

-

 

7.04010303 Геофізика

-

-

30

-

-

1 рік

-

-

 

0709

Геодезія, картографія та землевпорядкування

 

7.070903 Картографія

40

-

20

1 рік

-

1 рік

 

 

 

7.070904 Землеустрій та кадастр

20

-

-

1 рік

-

-

 

-

-

0402

Математика

 

7.04020101 Математика

40

-

60

1 рік

-

1 рік

 

-

 

7. 04020102 Актуарна та фінансова математика

10

-

-

1 рік

-

-

 

-

-

7.04020501 Статистика

35

-

-

1 рік

-

-

 

-

-

7.04020201 Теоретична та прикладна механіка

20

-

 

1 рік

-

-

 

-

-

0403

Системні науки та кібернетика

 

7.04030201 Інформатика

75

-

35

1 рік

-

1 рік

 

 

 

7.04030101 Прикладна математика

80

-

-

1 рік

-

-

 

-

-

7.04030203 Соціальна інформатика

90

-

-

1 рік

-

-

 

-

-

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

 

7.05010301 Програмне забезпечення систем

40

-

-

1 рік

-

-

 

-

-

0510

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

 

7.05100402 Лазерна і оптоелектронна техніка

15

-

-

1 рік

-

-

 

 

 


Перепідготовка спеціалістів

 

Напрями підготовки

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна

форма

навчання

Вечірня

форма

навчання

Заочна

форма

навчання

Денна

форма

навчання

Вечірня

форма

навчання

Заочна

форма

навчання

Денна

форма

навчання

Вечірня

форма

навчання

Заочна

форма

навчання

0302

Міжнародні відносини

 

7.03020101 Міжнародні відносини

-

-

20

-

-

3 роки

-

-

 

7.03020201 Міжнародне право

-

-

80

-

-

3 роки

-

-

 

7.03020103 Міжнародні економічні відносини

-

-

50

-

-

3 роки

-

-

 

7.03020401 Міжнародна інформація

-

-

30

-

-

3 роки

-

-

 

7.03020601 Міжнародний бізнес

-

-

40

-

 

3 роки

-

-

 

0401

Психологія

 

7.040101 Психологія

-

-

120

-

-

2 роки 10 місяців

-

-

 

0501

Економіка і підприємництво

 

7.050104 Фінанси

-

-

280

-

-

2 роки 10 місяців

-

-

 

7.050106 Облік і аудит

-

-

90

-

-

2 роки 10 місяців

-

-

 

0601

Право

 

7.060101 Правознавство

-

-

290

-

-

3 роки 6 місяців

-

-

 


Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

 

 

Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

 

 

 

 

Денна

Вечірня

Заочна

Денна

Вечірня

Заочна

Денна

Вечірня

Заочна

Шифр

Найменування

Код

Назва

форма

форма

форма

форма

форма

форма

форма

форма

форма

 

 

 

 

навчання

навчання

навчання

навчання

навчання

навчання

навчання

навчання

навчання

0101

Педагогічна освіта

 

6.010106 Соціальна педагогіка

25

 

 

4 роки

 

 

 

 

 

0203

Гуманітарні науки

 

6.020301 Філософія

125

-

75

4 роки

-

5 років

 

 

 

6.020302 Історія

305

-

230

4 роки

-

5 років

 

 

 

6.020303 Філологія :

725

-

190

4 роки

-

5 років

 

 

 

- українська мова і література та

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

іноземна   мова;   фольклористика,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

українська  мова  і  література  та

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

іноземна       мова;       літературна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

творчість   та   українська   мова   і

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

література;     російська     мова     і

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

література    та    іноземна    мова;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

білоруська та українська мови  і

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

літератури, англійська мова; чеська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і українська мови та літератури,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

польська   і   українська   мови   та

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

літератури; хорватська і українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мови та  літератури;  класичні та

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

західноєвропейська        мови        і

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- англійська, іспанська, італійська,

 

 

 

 

 

 

німецька, французька мови і

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

літератури та переклад; переклад з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

англійської, з іспанської, з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

німецької, з французької мови;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

арабська, гінді, китайська,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

корейська, турецька, японська мови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і літератури та переклад)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-      українська мова і література; фольклористика, українська мова і література

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0301

Соціально-політичні науки

 

6.030101 Соціологія

75

-

-

4 роки

-

-

 

-

-

6.030102 Психологія

140

-

-

4 роки

-

-

 

-

-

6.030104 Політологія

150

-

80

4 роки

-

5 років

 

-

 

0302

Міжнародні відносини

 

6.030201   Міжнародні відносини

6.030202   Міжнародне право

6.030203   Міжнародні
економічні відносини

6.030204   Міжнародна
інформація

6.030205   Країнознавство
6.030206 Міжнародний бізнес

115 150 150

120

100

-

-

4 роки

-

-

 

-

-

0303

Журналістика та інформація

 

6.030301 Журналістика

275

-

260

4 роки

-

5 років

 

-

 

6.030302 Реклама і зв’язки з

громадськістю (за видами

діяльності)

100

-

-

4 роки

-

-

 

-

-

6.030303 Видавнича справа та редагування

65

-

65

4 роки

-

5 років

 

-

-

 

0304

Право

 

6.030401 Право

555

-

500

4 роки

-

5 років

 

-

 

0305

Економіка та підприємництво

 

6.030501 Економічна теорія

65

-

-

4 роки

-

-

 

-

-

6.030502 Економічна кібернетика

80

-

-

4 роки

-

-

 

-

-

6.030503 Міжнародна економіка

75

-

-

4 роки

-

-

 

-

-

6.030504 Економіка підприємства

90

-

50

4 роки

-

5 років

 

-

 

 

 

6.030508 Фінанси і кредит

275

-

-

4 роки

-

-

 

-

-

6.030509 Облік і аудит

50

-

-

4 роки

-

-

 

-

-

0306

Менеджмент і адміністрування

 

6.030601 Менеджмент

50

-

-

4 роки

-

-

 

-

-

0401

Природничі науки

 

6.040101 Хімія

120

-

-

4 роки

-

-

 

-

-

6.040102 Біологія

295

-

-

4 роки

-

-

 

-

-

6.040103 Геологія

120

-

120

4 роки

-

5 років

 

-

 

6.040104 Географія

225

-

80

4 роки

-

5 років

 

-

 

6.040105 Гідрометеорологія

40

-

-

4 роки

-

-

 

-

-

0402

Фізико-математичні науки

 

6.040201 Математика

110

-

160

4 роки

-

5 років

 

-

 

6.040202 Механіка

30

-

-

4 роки

-

-

 

-

-

6.040203 Фізика

195

-

-

4 роки

-

-

 

-

-

6.040204 Прикладна фізика

130

-

-

4 роки

-

-

 

-

-

6.040205 Статистика

50

-

-

4 роки

-

-

 

-

-

6.040206 Астрономія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403

Системні науки та кібернетика

 

6.040301 Прикладна математика

100

-

-

4 роки

-

-

 

-

-

6.040302 Інформатика

220

-

60

4 роки

-

5 років

 

-

 

6.040303 Системний аналіз

40

-

-

4 роки

-

-

 

-

-

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

 

6.050102 Комп’ютерна інженерія

50

-

-

4 роки

-

-

 

-

-

6.050103 Програмна інженерія

40

-

-

4 роки

-

-

 

-

-

0509

Радіотехніка,

радіоелектронні апарати

та зв'язок

 

6.050901 Радіотехніка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1301

Соціальне забезпечення

 

6.130102 Соціальна робота

75

-

-

4 роки

-

-

 

-

-

0510

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

 

6.051004 Оптотехніка

30

-

-

4 роки

-

-

 

-

-

0801

Геодезія та землеустрій

 

6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій

225

-

40

4 роки

-

5 років

 

-

 

1401

Сфера обслуговування

 

6.140103 Туризм

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 2 до Правил прийому до Київського національного університету

імені Тараса Шевченка на 2011/2012навчальний рік

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям
підготовки ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ

Виробництво харчової продукції

5.05170101

6.040102 6.040106

Біологія

Екологія, охорона навколишнього

середовища та збалансоване

природокористування

2

3 роки

-

 

Зберігання і переробка зерна

5.05170103

6.040102 6.040106

Біологія

Екологія, охорона навколишнього

середовища та збалансоване

природокористування

2

3 роки

-

 

Виробництво цукристих речовин та полісахаридів

5.05170105

6.040102 6.040106

Біологія

Екологія, охорона навколишнього

середовища та збалансоване

природокористування

2

3 роки

-

 

Бродильне виробництво і виноробство

5.05170106

6.040102 6.040106

Біологія

Екологія, охорона навколишнього

середовища та збалансоване

природокористування

2

3 роки

-

 

Виробництво жирів і жирозамінників

5.05170107

6.0401026.04 0106

Біологія

Екологія, охорона навколишнього

середовища та збалансоване

природокористування

2

3 роки

-

 

Промислове квітництво

5.09010101

6.040102 6.040106

Біологія

Екологія, охорона навколишнього

середовища та збалансоване

природокористування

2

3 роки

-

 

Виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010103

6.040102 6.040106

Біологія

Екологія, охорона навколишнього

середовища та збалансоване

природокористування

2

3 роки

-

 

Виробництво і переробка продукції тваринництва

5.09010201

6.040102 6.040106

Біологія

Екологія, охорона навколишнього

середовища та збалансоване

природокористування

2

3 роки

-

 

Бджільництво

5.09010202

6.040102 6.040106

Біологія

Екологія, охорона навколишнього

середовища та збалансоване

природокористування

2

3 роки

-

 

Звірівництво

5.09010203

6.040102 6.040106

Біологія

Екологія, охорона навколишнього

середовища та збалансоване

природокористування

2

3 роки

-

 

Лісове господарство

5.09010301

6.040102 6.040106

Біологія

Екологія, охорона навколишнього

середовища та збалансоване

природокористування

2

3 роки

-

 

Мисливське господарство

5.09010302

6.040102 6.040106

Біологія Екологія, охорона навколишнього

2

3 роки

-

 


 

 

 

середовища та збалансоване природокористування

 

 

 

 

Зелене будівництво і садово-паркове господарство

5.09010303

6.040102 6.040106

Біологія

Екологія, охорона навколишнього

середовища та збалансоване

природокористування

2

3 роки

-

 

Природно-заповідна справа

5.09010304

6.040102 6.040106

Біологія

Екологія, охорона навколишнього

середовища та збалансоване

природокористування

2

3 роки

-

 

Рибництво та аквакультура

5.09020101

6.040102 6.040106

Біологія

Екологія, охорона навколишнього

середовища та збалансоване

природокористування

2

3 роки

-

 

Експлуатація техніки промислового рибальства та аквакультури

5.09020102

6.040102 6.040106

Біологія

Екологія, охорона навколишнього

середовища та збалансоване

природокористування

2

3 роки

-

 

Лікувальна справа

5.12010101

6.040102 6.040106

Біологія

Екологія, охорона навколишнього

середовища та збалансоване

природокористування

2

3 роки

-

 

Сестринська справа

5.12010102

6.040102 6.040106

Біологія

Екологія, охорона навколишнього

середовища та збалансоване

природокористування

2

3 роки

-

 

Медико-профілактична справа

5.12010103

6.040102 6.040106

Біологія

Екологія, охорона навколишнього

середовища та збалансоване

природокористування

2

3 роки

-

 

Акушерська справа

5.12010105

6.040102 6.040106

Біологія

Екологія, охорона навколишнього

середовища та збалансоване

природокористування

2

3 роки

-

 

Лабораторна діагностика

5.12010201

6.040102 6.040106

Біологія

Екологія, охорона навколишнього

середовища та збалансоване

природокористування

2

3 роки

-

 

Фармація

5.12020101

6.040102 6.040106

Біологія

Екологія, охорона навколишнього

середовища та збалансоване

природокористування

2

3 роки

-

 

Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук

5.12020102

6.040102 6.040106

Біологія

Екологія, охорона навколишнього

середовища та збалансоване

природокористування

2

3 роки

-

 


Виробництво фармацевтичних препаратів

5.12020103

6.040102 6.040106

Біологія

Екологія, охорона навколишнього

середовища та збалансоване

природокористування

2

3 роки

-

 

ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ

 

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня

Курс

Термін навчання

Кількість місць

молодшого спеціаліста

бакалавра

За кошти

Державного

бюджету

За кошти

фізичних,

юридичних

осіб

Назва

Код

Код

Назва

Видавнича справа та редагування

5.03030301

6.030303

Видавнича справа та редагування

2

3 роки

-

 

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ

 

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня

Курс

Термін навчання

Кількість місць

молодшого спеціаліста

бакалавра

За кошти

Державного

бюджету

За кошти

фізичних,

юридичних

осіб

Назва

Код

Код

Назва

Початкова освіта Дошкільна освіта

5.01010201 5.01010101

6.020303

Філологія ( українська мова та література;

фольклористика , українська мова і

література)

2

3 роки

-

 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін навчання

Кількість місць

Назва

Код

Код

Назва

За кошти Державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання

5.08010101

6.080101 6.040104

Геодезія, картографія та землеустрій Географія

2

3 роки

 

 


Землевпорядкування

5.08010102

6.080101 6.040104

Геодезія, картографія та землеустрій Географія

2

3 роки

 

 

Пошук та розвідка геологічними методами

5.04010301

6.080101 6.040104

Геодезія, картографія та землеустрій Географія

2

3 роки

 

 

Пошук та розвідка геофізичними методами

5.04010302

6.080101 6.040104

Геодезія, картографія та землеустрій Географія

2

3 роки

 

 

Пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами

5.04010303

6.080101 6.040104

Геодезія, картографія та землеустрій Географія

2

3 роки

 

 

Розвідування нафтових та газових родовищ

5.04010304

6.080101 6.040104

Геодезія, картографія та землеустрій Географія

2

3 роки

 

 

Готельна і ресторанна справа

5.14010101

6.040104 6.140103

Географія Туризм

2

3 роки

 

 

Організація побутового обслуговування

5.14010201

6.040104 6.140103

Географія Туризм

2

3 роки

 

 

Туризмознавство

5.14010301

6.040104 6.140103

Географія Туризм

2

3 роки

 

 

ГЕОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня

Курс

Термін навчання

Кількість місць

рівня молодшого спеціаліста

бакалавра

За кошти

Державного

бюджету

За кошти

фізичних,

юридичних

осіб

Назва

Код

Код

Назва

Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання

5.08010101

6.040103

Геологія

2

3 роки

-

 

Землевпорядкування

5.08010102

6.040103

Геологія

2

3 роки

-

 

Пошук та розвідка геологічними методами

5.04010301

6.040103

Геологія

2

3 роки

-

 

Пошук та розвідка геофізичними методами

5.04010302

6.040103

Геологія

2

3 роки

-

 

Пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами

5.04010303

6.040103

Геологія

2

3 роки

-

 


Розвідування нафтових та газових родовищ

5.04010304

6.040103

Геологія

2

3 роки

-

 

РАДІОФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня

Курс

Термін навчання

Кількість місць

рівня молодшого спеціаліста

бакалавра

За кошти

Державного

бюджету

За кошти

фізичних,

юридичних

осіб

Назва

Код

Код

Назва

Конструювання, виготовлення та

технічне обслуговування виробів

електронної техніки

5.05080201

6.050901

Радіотехніка

2

3 роки

-

 

Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05090101

6.050901

Радіотехніка

2

3 роки

-

 

Радіотехнічні вимірювання

5.05100101

6.050901

Радіотехніка

2

3 роки

-

 

Виробництво оптичних і оптико-електронних приладів

5.05100401

6.050901

Радіотехніка

2

3 роки

-

 

Монтаж, технічне обслуговування і

ремонт обладнання радіозв'язку,

радіомовлення та телебачення

5.05090300

6.050901

Радіотехніка

2

3 роки

-

 

Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації

5.05080202

6.050901

Радіотехніка

2

3 роки

-

 

Технічна експлуатація наземних засобів

радіоелектронного забезпечення

польотів

5.05090103

6.050901

Радіотехніка

2

3 роки

-

 


Експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв

5.05090104

6.050901

Радіотехніка

2

3 роки

-

 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня

Курс

Термін навчання

Кількість місць

молодшого спеціаліста

бакалавра

За кошти

Державного

бюджету

За кошти

фізичних,

юридичних

осіб

Назва

Код

Код

Назва

Правознавство

5.03040101

6.030402

Право

2

3 роки

-

 


Додаток 3 до Правил прийому до Київського національного університету

імені Тараса Шевченка на 2011/2012навчальний рік

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна

кількість балів для

допуску до участі в

конкурсі або

зарахування на

навчання поза

конкурсом, за

співбесідою

Назва

Код

Біологія

6.040102

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Біологія

Профільний

140

3. Фізика або хімія

Непрофільний

124

Екологія, охорона

навколишнього

середовища та

збалансоване

природокористування

6.040106

1.Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

140

3. Хімія або географія

Непрофільний

124

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня

Перелік конкурсних предметів

Статус

Мінімальна

бакалавра

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

предмету

кількість балів для

допуску до участі в

конкурсі або

Назва

Код

 

 

 

 

зарахування на

 

 

 

 

навчання поза

 

 

 

 

конкурсом, за

 

 

 

 

 

співбесідою

Географія

Геодезія, картографія

та землеустрій

(конкурс окремий)

6.040104 6.080101

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Географія

Профільний

140

3.Історія України або математика

Непрофільний

124

Гідрометеорологія

6.040105

1.Українська мова та література

Непрофільний

124

2.Географія

Профільний

124

3.Математика або фізика

Непрофільний

124

Туризм

6.140103

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Географія

Профільний

150

3. Історія України або іноземна мова

Непрофільний

124

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна

кількість балів для

допуску до участі в

конкурсі або

зарахування на

навчання поза

конкурсом, за

співбесідою

Назва

Код

Географія

Геодезія, картографія

та землеустрій

(конкурс окремий)

6.040104 6.080101

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Географія

Профільний

124

3. Історія України або математика

Непрофільний

124

Туризм

6.140103

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Географія

Профільний

140

3. Історія України або іноземна мова

Непрофільний

124


ГЕОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна

кількість балів для

допуску до участі в

конкурсі або

зарахування на

навчання поза

конкурсом, за

співбесідою

Назва

Код

Геологія

6.040103

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Географія

Профільний

150

3. Хімія або фізика

Непрофільний

140

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна

кількість балів для

допуску до участі в

конкурсі або

зарахування на

навчання поза

конкурсом, за

співбесідою

Назва

Код

Економічна теорія

Економічна кібернетика

Економіка підприємств

Фінанси і кредит

Облік і аудит

(конкурс окремий)

6.030501 6.030502 6.030504 6.030508 6.030509

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

150

3. Історія України або географія

Непрофільний

124

Міжнародна економіка

Менеджмент

(конкурс окремий)

6.030503 6.030601

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

150

3.Іноземна мова

Профільний

130


ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна

кількість балів для

допуску до участі в

конкурсі або

зарахування на

навчання поза

конкурсом, за

співбесідою

Назва

Код

Економіка підприємства

6.030504

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

140

3. Історія України або географія

Непрофільний

124

ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна

кількість балів для

допуску до участі в

конкурсі або

зарахування на

навчання поза

конкурсом, за

співбесідою

Назва

Код

Журналістика

6.030301

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Творчий конкурс

Профільний

170

Видавнича справа та редагування

6.030303

1. Українська мова та література

Профільний

170

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Іноземна мова або математика

Непрофільний

124

Реклама та зв’язки з

громадськістю ( у

медіагалузі)

6.030302

1.Українська мова та література

Профільний

170

2.Історія України

Непрофільний

124

3. Іноземна мова або географія

Непрофільний

124


ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна

кількість балів для

допуску до участі в

конкурсі або

зарахування на

навчання поза

конкурсом, за

співбесідою

Назва

Код

Журналістика

6.030301

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Творчий конкурс

Профільний

140

ЕКСТЕРНАТНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна

кількість балів для

допуску до участі в

конкурсі або

зарахування на

навчання поза

конкурсом, за

співбесідою

Назва

Код

Журналістика

6.030301

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Творчий конкурс

Профільний

140

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

 

 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня

Перелік конкурсних предметів

Статус

Мінімальна

бакалавра

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

предмету

кількість балів для

допуску до участі в

конкурсі або

зарахування на

Назва

Код

 

 

 

 

навчання поза

 

 

 

 

конкурсом, за

 

 

 

 

співбесідою

 

Міжнародні відносини

6.030201

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Іноземна мова

Профільний

140

3. Історія України

Профільний

150

Міжнародне право

6.030202

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2.Іноземна мова

Профільний

140

3. Історія України

 

150

Міжнародна інформація

6.030204

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

3. Іноземна мова

Профільний

140

3. Історія України

Профільний

150

Міжнародні економічні відносини

6.030203

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

150

3. Іноземна мова

Профільний

140

Міжнародний бізнес

6.030206

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

150

3. Іноземна мова

Профільний

140

Країнознавство

6.030205

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Географія

Профільний

150

3.Іноземна мова

Профільний

140

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

 

 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня

Перелік конкурсних предметів

Статус

Мінімальна

бакалавра

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

предмету

кількість балів для

допуску до участі в

конкурсі або

Назва

Код

 

 

 

 

зарахування на

 

 

 

 

навчання поза

 

 

 

 

конкурсом, за

 

 

 

 

співбесідою

 

Філологія

(спеціальності: українська

мова і література та

іноземна мова;

фольклористика,

українська мова і

література та іноземна

мова)

(конкурс окремий)

6.020303

1. Українська мова та література

Профільний

150

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Іноземна мова

Непрофільний

124

Філологія (спеціальності: польська і українська мови та літератури; чеська і українська мови та літератури; хорватська і українська мови та

літератури) (конкурс загальний)

6.020303

1.Українська мова і література

Профільний

150

2. Історія України

Непрофільний

124

3.Іноземна мова

Непрофільний

124

Філологія

(літературна творчість та

українська мова і

література)

6.020303

1. Українська мова і література

Профільний

150

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Іноземна мова

Непрофільний

124

Філологія

(російська мова і

література та іноземна

мова)

6.020303

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Іноземна мова або російська мова

Профільний

150

Філологія

(білоруська та українська

мови і літератури,

англійська мова)

6.020303

1. Українська мова та література

Профільний

140

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Іноземна мова

Непрофільний

124

 

Філологія

(класичні та

західноєвропейська мови і

літератури)

6.020303

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Іноземна мова

Профільний

150

Філологія

(спеціальності: англійська,

іспанська, італійська,

німецька, французька

мови і літератури та

переклад) ( конкурс окремий)

6.020303

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Іноземна мова

Профільний

150

Філологія

(спеціальності: переклад з

англійської, з іспанської, з

німецької, з французької

мови)

(конкурс окремий)

6.020303

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Іноземна мова

Профільний

150

Філологія

(спеціальності: арабська,

гінді, китайська,

корейська, турецька,

японська мови і літератури

та переклад)

(конкурс окремий)

6.020303

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2.Історія України

Непрофільний

124

3.Іноземна мова

Профільний

150

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в


 

 

 

 

Назва

Код

 

 

конкурсі або

зарахування на

навчання поза

конкурсом, за

співбесідою

Філологія

(спеціальності: українська

мова і література;

фольклористика,

українська мова і

література)

6.020303

1. Українська мова та література

Профільний

124

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Іноземна мова

Непрофільний

124

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна

кількість балів для

допуску до участі в

конкурсі або

зарахування на

навчання поза

конкурсом, за

співбесідою

Назва

Код

Історія

6.020302

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

150

3. Іноземна мова або географія

Непрофільний

124

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна

кількість балів для

допуску до участі в

конкурсі або

зарахування на

навчання поза

конкурсом, за

співбесідою

Назва

Код

Історія

6.020302

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

140

3. Іноземна мова або географія

Непрофільний

124

 

 


ФАКУЛЬТЕТ КІБЕРНЕТИКИ

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна

кількість балів для

допуску до участі в

конкурсі або

зарахування на

навчання поза

конкурсом, за

співбесідою

Назва

Код

Прикладна математика

Інформатика

Системний аналіз

Програмна інженерія

(конкурс окремий)

6.040301 6.040302 6.040303 6.050103

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

150

3. Фізика або іноземна мова

Непрофільний

124

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна

кількість балів для

допуску до участі в

конкурсі або

зарахування на

навчання поза

конкурсом, за

співбесідою

Назва

Код

Інформатика

6.040302

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

140

3. Фізика або іноземна мова

Непрофільний

124

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

 

 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня

Перелік конкурсних предметів

Статус

Мінімальна

бакалавра

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

предмету

кількість балів для

допуску до участі в

конкурсі або

Назва

Код

 

 

 

 

зарахування на

 

 

 

 

навчання поза

 

 

 

 

конкурсом, за співбесідою

Математика

Механіка

Статистика

(конкурс окремий)

6.040201 6.040202 6.040205

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

150

3. Фізика або іноземна мова

Непрофільний

124

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна

кількість балів для

допуску до участі в

конкурсі або

зарахування на

навчання поза

конкурсом, за

співбесідою

Назва

Код

Математика

6.040201

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

124

3. Фізика або іноземна мова

Непрофільний

124

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна

кількість балів для

допуску до участі в

конкурсі або

зарахування на

навчання поза

конкурсом, за

співбесідою

Назва

Код

Психологія

6.030102

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Біологія

Профільний

150

3. Історія України або іноземна мова

Непрофільний

124

Соціальна робота

6.130102

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

145

 

 

 

3. Географія або іноземна мова

Непрофільний

124

Соціальна педагогіка

6.010106

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

140

3. Біологія або іноземна мова

Непрофільний

124

РАДІОФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна

кількість балів для

допуску до участі в

конкурсі або

зарахування на

навчання поза

конкурсом, за

співбесідою

Назва

Код

Прикладна фізика

6.040204

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Фізика

Профільний

140

3. Математика або хімія

Непрофільний

124

Комп’ютерна інженерія

6.050102

1.Українська мова і література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

140

3.Фізика або іноземна мова

Непрофільний

124

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

 

 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня

Перелік конкурсних предметів

Статус

Мінімальна

бакалавра

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

предмету

кількість балів для

допуску до участі в

конкурсі або

Назва

Код

 

 

 

 

зарахування на

 

 

 

 

навчання поза

 

 

 

 

конкурсом, за

 

 

 

 

співбесідою


 

 

 

 

Соціологія

6.030101

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

150

3. Математика або іноземна мова

Непрофільний

124

ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна

кількість балів для

допуску до участі в

конкурсі або

зарахування на

навчання поза

конкурсом, за

співбесідою

Назва

Код

Фізика

Оптотехніка

Астрономія

(конкурс окремий)

6.040203 6.051004 6.040206

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Фізика

Профільний

140

3. Математика або хімія

Непрофільний

124

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

и підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна

кількість балів для

допуску до участі в

конкурсі або

зарахування на

навчання поза

конкурсом, за

співбесідою

Назва

Код

Політологія

6.030104

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

150

3. Іноземна мова

Непрофільний

124

Філософія (в т.ч.

6.020301

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

140


Релігієзнавство)

 

3. Іноземна мова

Непрофільний

124

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

рями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна

кількість балів для

допуску до участі в

конкурсі або

зарахування на

навчання поза

конкурсом, за

співбесідою

Назва

Код

Політологія

Філософія

(конкурс окремий)

6.030104 6.020301

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Іноземна мова

Непрофільний

124

3. Історія України

Профільний

124

ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна

кількість балів для

допуску до участі в

конкурсі або

зарахування на

навчання поза

конкурсом, за

співбесідою

Назва

Код

Хімія

6.040101

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Хімія

Профільний

150

3. Математика

Непрофільний

124

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в


 

 

 

 

Назва

Код

 

 

конкурсі або

зарахування на

навчання поза

конкурсом, за

співбесідою

Право

6.030401

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

160

3. Іноземна мова

Непрофільний

124

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна

кількість балів для

допуску до участі в

конкурсі або

зарахування на

навчання поза

конкурсом, за

співбесідою

Назва

Код

Право

6.030402

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

140

3. Іноземна мова

Непрофільний

124

ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ

 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна

кількість балів для

допуску до участі в

конкурсі або

зарахування на

навчання поза

конкурсом, за

співбесідою

Назва

Код

Фінанси і кредит

6.030508

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

150

3. Історія України або географія

Непрофільний

124

Філологія

6.020303

1. Українська мова та література

Профільний

160

 


 

(спеціальність: переклад)

 

2. Іноземна мова (англійська)

Профільний

160

3. Історія України

Непрофільний

124

Психологія

6.030102

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Біологія

Профільний

150

3. Історія України або іноземна мова

Непрофільний

124

Політологія

6.030104

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

150

3. Іноземна мова

Непрофільний

124

Геодезія,

картографія та

землеустрій

6.080101

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Географія

Профільний

140

3. Історія України або математика

Непрофільний

124

Міжнародні відносини

6.030201

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Іноземна мова (англійська)

Профільний

160

3. Історія України або географія

Профільний

160

Міжнародна інформація

6.030204

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Іноземна мова (англійська)

Профільний

160

3. Історія України або математика

Непрофільний

124

Реклама та зв’язки з громадськістю

( в медіа галузі)

6.030302

1. Українська мова та література

Профільний

160

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Іноземна мова або географія

Непрофільний

124

Право

6.030401

1. Українська мова та література

Непрофільний

124


 

 

 

 

 

 

 

 

2. Історія України

Профільний

160

3. Іноземна мова

Непрофільний

124

Журналістика

6.030301

1. Українська мова та література

Профільний

160

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Творчий конкурс

Профільний

160


Додаток 4 до Правил прийому до Київського національного університету

імені Тараса Шевченка на 2011/2012навчальний рік

Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту,

обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали


12

1

106,0

1,1

106,6

1,2

107,2

1,3

107,8

1,4

108,4

1,5

109,0

1,6

109,6

1,7

110,2

1,8

110,8

1,9

111,4

2

112,0

2,1

112,6

2,2

113,2

2,3

113,8

2,4

114,4

2,5

115,0

2,6

115,6

2,7

116,2

2,8

116,8

2,9

117,4

3

118,0

3,1

118,6

3,2

119,2

3,3

119,8

3,4

120,4

3,5

121,0

3,6

121,6

3,7

122,2

3,8

122,8

3,9

123,4


 

4

124,0

4,1

125,0

4,2

125,9

4,3

126,9

4,4

127,8

4,5

128,8

4,6

129,7

4,7

130,7

4,8

131,6

4,9

132,6

5

133,5

5,1

134,5

5,2

135,4

5,3

136,4

5,4

137,3

5,5

138,3

5,6

139,2

5,7

140,2

5,8

141,1

5,9

142,1

6

143,0

6,1

144,0

6,2

144,9

6,3

145,9

6,4

146,8

6,5

147,8

6,6

148,7

6,7

149,7

6,8

150,6

6,9

151,6

7

152,5

7,1

153,5

7,2

154,4

7,3

155,4

7,4

156,3

7,5

157,3

7,6

158,2

7,7

159,2

7,8

160,1

7,9

161,1


 

8

162,0

8,1

163,0

8,2

163,9

8,3

164,9

8,4

165,8

8,5

166,8

8,6

167,7

8,7

168,7

8,8

169,6

8,9

170,5

9

171,5

9,1

172,4

9,2

173,4

9,3

174,3

9,4

175,3

9,5

176,2

9,6

177,2

9,7

178,1

9,8

179,1

9,9

180,0

10

181,0

10,1

181,9

10,2

182,9

10,3

183,8

10,4

184,8

10,5

185,7

10,6

186,7

10,7

187,6

10,8

188,6

10,9

189,5

11

190,5

11,1

191,4

11,2

192,4

11,3

193,3

11,4

194,3

11,5

195,2

11,6

196,2

11,7

197,1

11,8

198,1

11,9

199,0

12

200.0


 

 

Додати коментар


Захисний код
ОновитиWeb-Craft.com.uaСоздание сайта