Засновано в березні 1940 року.          Головний редактор: Коноваленко Ольга Степанівна  
Засновники: Міністерство освіти і науки України; ЦК профспілки працівників освіти і науки України; Академія педагогічних наук України; Всеукраїнське педагогічне товариство ім.Григорія Ващенка; Трудовий колектив редакції Творча спілка вчителів України; Академія інженерних наук України; Спілка викладачів вищої школи та науковців України
Номер 19 (13-20 квітня) PDF Друк e-mail

* СПЕЦВИПУСК *

"У нас окрилюють таланти"

Віктор Андрущенко:

ректор НПУ Імені М.П.Драгоманова, член-кореспондент Національної ака­демії наук України, академік Національ­ної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор

1-1

 

Шановні абітурієнти! Маю честь представити вам один із най­старіших і найбільших педагогічних університетів Європи та світу — Національний педагогічний універ­ситет імені Михайла Петровича Драгоманова, який розпочав історію свого розвитку у 1834 році і по праву є флагманом педагогічної освіти України. Сьогодні універси­тет веде підготовку кадрів із 106 спеціальностей, які охоплюють весь спектр педагогічних спеціальнос­тей, а також такі необхідні сучасно­му суспільству спеціальності як еко­

логія, соціальна робота, правознав­ство, політологія, економічна те­орія, дизайн, переклад, туризм, ме­неджмент, соціологія, психологія.

Великий попит на випускників на­шого університету не лише в за­гальноосвітніх закладах, училищах та коледжах, але і у вищих навчаль­них закладах III-IV рівнів акреди­тації, в банківсько-фінансових уста­новах, в ЗМІ, органах виконавчої влади держави. Випускники НПУ імені М.П. Драгоманова працюють у більш ніж 20 країнах світу.

За час свого функціонування в ау­диторіях університету пройшли підго­товку більш як 170 тисяч педагогів та вихователів, які працювали та працю­ють нині практично у всіх навчальних закладах України та за її межами. Майже 20 відсотків нинішніх педа­гогічних працівників України є випуск­никами нашого славетного вузу.

Сьогодні університет має у своїй структурі 20 інститутів, 106 кафедр, на яких навчається 36 тисяч сту­дентів і працюють 1500 викладачів, серед яких більше 250 докторів на­ук, професорів та 630 кандидатів наук, доцентів.

Підготовка фахівців проводиться за всіма формами навчання (денна, вечірня, заочна, екстернатна, пара­лельна, дистанційна) за освітньо- кваліфікаційними рівнями "Бака­лавр", "Спеціаліст", "Магістр". Ба­жаючі здобути другу вищу освіту, або ж здобувати другу вищу освіту паралельно з першою, мають пре­красну можливість зробити це в Інституті перепідготовки та підви­щення кваліфікації, що діє в струк­турі НПУ імені М.П. Драгоманова.

Університет славиться своїми на­уковими здобутками та традиціями. Перед нашими студентами та випу­скниками відкриті широкі перспек­тиви наукової діяльності. В універ­ситеті є аспірантура з 64 спеціаль­ностей та докторантура з 30 спеціальностей, в яких навчається близько 800 аспірантів та 70 докто­рантів, функціонує 21 спеціалізова­на вчена рада по захисту докторсь­ких та кандидатських дисертацій. Значна кількість випускників магістратури стають аспірантами інститутів Національної академії на­ук України, з якою університет роз­виває плідну співпрацю; отримують

гранти урядів інших країн для на­вчання в аспірантурі та проходжен­ня стажування в закордонних університетах.1-2

До структури нашого університету також входять коледжі, гімназії, ліцеї, інститути, філії в Празі, Євпаторії, Ялті та спільний Українсько-амери­канський інститут "Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні".

НПУ імені М.П. Драгоманова має розгалужену мережу співробітництва з провідними вищими навчальними закладами і науковими установами США, Італії, Німеччини, Швеції, Франції, Польщі, Словаччини, Бол­гарії, Китаю, Росії, Білорусії, Казахста­ну та інших країн. Студенти та аспіран­ти мають можливість відчути всі пере­ваги такої міжнародної співпраці.

До послуг студентів — 8 навчаль­них корпусів, 7 гуртожитків, найбільша серед вищих педа­гогічних закладів України бібліоте­ка, мультимедійний центр елек­тронного навчання, потужна елек­тронна бібліотека, сучасний спорт­комплекс з плавальними басейна­ми та ігровими майданчиками, де

проводяться міжнародні змагання з різних видів спорту, Центр культури та мистецтв з відомими самодіяль­ними колективами, а також комп'ютерні класи, їдальні, буфети, спортивно-оздоровчі табори.

Справжнього розвитку набуло студентське самоврядування: ство­рено студентський ректорат, актив­но працює обраний студентський ректор. Започатковано та здійсню­ються багато університетських про­ектів: арт-фестивалі, "Студентська республіка", КВК, брейн-ринги, спортивні турніри, благодійні акції. Налагоджена співпраця з Євро­пейським молодіжним парламен­том та представництвом ООН в Ук­раїні. Найбільш активні студенти от­римують надбавки до стипендії, а найбільш талановиті — іменні сти­пендії та відзнаки.

Вступ до нашого університету — це особиста перемога кожного абітурієнта, а диплом НПУ імені М.П.Драгоманова — це найкраща путівка в життя і вагома заявка на належність до нової еліти, здатної творити духовність і культуру суспільства.

 

Правила прийому
до НПУ імені М.П. Драгоманова у 2011 році

 

Додати коментар


Захисний код
ОновитиWeb-Craft.com.uaСоздание сайта