Засновано в березні 1940 року.          Головний редактор: Коноваленко Ольга Степанівна  
Засновники: Міністерство освіти і науки України; ЦК профспілки працівників освіти і науки України; Академія педагогічних наук України; Всеукраїнське педагогічне товариство ім.Григорія Ващенка; Трудовий колектив редакції Творча спілка вчителів України; Академія інженерних наук України; Спілка викладачів вищої школи та науковців України
Номер 4 (19-26 січня 2011року) PDF Друк e-mail

* МОВНА ПОЛІТИКА *

 

Всі зауваження та 
пропозиції розглядатимуться, узагальнюватимуться 

У Міністерстві з серпня 2010 року до 20 січня п.р. тривав прийом про­позицій та зауважень від громадсь­кості щодо проекту Концепції мовної освіти, який було розміщено на офіційному веб-сайті у рубриці "Гро­мадське обговорення".

До Міністерства надійшла велика кількість пропозицій та зауважень, які розглядатимуться та узагальнювати­муться членами робочої групи на чер­говому засіданні.

Особливо слід підкреслити, що ро­боча група, до складу якої входять відомі українські вчені, які представля­ють різні напрями філологічної галузі, зокрема член-кореспондент НАПН Ук­раїни, доктор філологічних наук, про­фесор кафедри педагогіки і психології Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної педагогічної освіти Євдокія Голобородько, дійсний член Національної академії педа­гогічних наук України, головний науко­вий співробітник лабораторії початко­вої освіти НАПН України, доктор педа­гогічних наук, професор Микола Вашуленко, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри стилістики ук­раїнської мови Київського національ­ного університету імені М.П. Драгоманова, доктор філологічних наук, про­фесор Любов Мацько, доцент кафед­ри "Філологія" Кримського рес­публіканського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педа­гогічних наук Тетяна Фролова, завіду­вач кафедри історії української мови Київського національного університе­ту ім. Тараса Шевченка, доктор філо­логічних наук, професор Лариса Шев­ченко працюють над Концепцією мов­ної освіти впродовж півроку і одно­значно відкриті для будь-яких слушних та обґрунтованих пропозицій.

Зустрічі членів робочої групи з представниками засобів масової інформації заплановані у першій де­каді лютого після ознайомлення з усіма пропозиціями та зауваження­ми, що надійшли до міністерства.

 

 

 

Працює консультативний телефон "Зимова екзаме­наційна сесія 2010/2011 навчального року".

З метою забезпечення належного контролю за про­веденням зимової екзаменаційної сесії 2010/2011 на­вчального року у вищих навчальних закладах та опе­ративного реагування на можливі факти порушень і зловживань, а також надання інформаційної та мето­дичної допомоги студентам, викладачам та іншим ка­тегоріям громадян з 17 січня по 11 лютого 2011 року працює консультативний телефон "Зимова екзаме­наційна сесія 2010/2011 навчального року" за номе­ром 486-78-48.

 

20 січня розпочався плановий видрук бланків для зовнішнього незалежного оцінювання — 2011

21 січня запрошуємо представників ЗМІ запросили ознайомитись з процесом видруку бланків, стати свідками виробництва, поспілкуватись з фахівцями, які відповідають за систему безпеки та збереження секретності тестових завдань тощо.

 

 

Навчання для майбутнього

Як уже повідомляла "Освіта" 10-12 січня 2011 року у Лон­доні (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) пройшов Всесвітній форум освіти — 2011. У фо­румі взяли участь 56 міністрів освіти, представники освітньої галузі з 78 країн світу, а також представники відо­мих компаній у сфері інформаційних технологій.

Untitled.FR10-1

До складу української делегації на чолі з Міністром освіти і науки, молоді та спорту України Дмитром Табачником увійшли ректор Національного університету "Львівська політехніка" Юрій Бобало, ректор Полтавського національного технічного університе­ту імені Юрія Кондратюка Володимир Онищенко, ректор Чернігівського державного технологічного універси­тету Сергій Шкарлет, директор Інсти­туту інноваційних технологій і змісту освіти Олександр Удод, а також представники посольства України у Сполученому Королівстві Велико­британії' та Північної Ірландії.

Під час форуму українська деле­гація взяла участь у низці робочих зустрічей з представниками освітніх установ та керівниками освітніх відомств різних країн. Проведено ряд переговорів з провідними фахівцями світових компаній, які спеціалізують­ся у сфері інформаційних технологій, розробці та інтеграції найсучасніших освітніх систем, зокрема, 10 січня Дмитро Табачник зустрівся з віце- президентом корпорації Intel (США) Джоном Девісом.

У контексті реалізації ініціативи Президента України щодо реформу­вання національної системи освіти, зокрема, програм: "Один учень — один комп'ютер", "100 відсотків" (інформатизація системи середньої освіти), а також з огляду на те, що 2011 рік оголошено Президентом України роком освіти та інфор­маційного суспільства, робота деле­гації була спрямована, в першу чер­гу, на опрацювання таких завдань: запозичення світового досвіду з пи­тань реалізації освітніх проектів, ініціатив та нововведень, що корис­туються попитом серед світової освітньої спільноти, впровадження інформаційно-комунікаційних тех­нологій та інноваційних методів ор­ганізації навчання, презентація власного бачення подальших на­прямків розвитку освіти в Україні та світі. Особливу увагу приділили са­ме інформаційно-технологічному забезпеченню освітньої галузі.

Одним з найактуальніших завдань роботи форуму стало визначення

рівня готовності світової спільноти до значних змін в системі освіти, безпо­середньо, у напрямку інформатизації освітніх процесів. Про це свідчить і значна партнерська підтримка фору­му збоку всесвітньовідомих ІТ-корпорацій. У власних доповідях міністри профільної галузі різних країн світу висловлювались з цього питання, обґрунтовуючи свої позиції прикла­дами з досвіду реформування та роз­витку освітньої сфери.

Під час форуму освіти міністр зустрівся з віце-президентом кор­порації Intel Джоном Девісом.

Корпорація Intel в рамках корпора­тивної соціальної відповідальності ба­гато років системно опікується про­блемами розвитку освіти у світі, вкла­даючи понад 100 мільйонів доларів щороку на реалізацію освітніх ініціатив, які сприяють підготовці но­вого освіченого покоління кадрів для розвитку економіки знань та інфор­маційного суспільства. В Україні, по­чинаючи з 2003 року, за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України успішно реалізову­ються три основні програми Intel: "На­вчання для майбутнього", "Шлях до успіху", Міжнародний конкурс науко­во-технічної творчості школярів, а та­кож проект "1 учень — 1 комп'ютер".

У ході спілкування Дмитро Табач­ник та Джон Девіс детально зупини­лись на пріоритетах подальшого співробітництва між міністерством та Intel протягом найближчих років.

На думку обох сторін прискорення доступу до інформаційних техно­логій в освітній сфері повинно здійснюватися за такими напряма­ми: доступ учнів, студентів і педа­гогічних працівників (надалі — кори­стувачів) до сучасних інформаційно- комунікаційних технологій; доступ користувачів до мережі Інтернет; удосконалення знань, умінь і нави­чок користувачів з використання інформаційно-комунікаційних тех­нологій та формування життєвих компетенцій.

За результатами зустрічі досягну­то ряд домовленостей щодо інтен­сифікації роботи в рамках діючих спільних програм, а також окреслено орієнтовні вектори подальшого розвитку партнерських відносин між міністерством та корпорацією.

На думку Дмитра Табачника, з ог­ляду на те, що 2011 рік Президент України проголосив роком освіти та інформаційного суспільства, такі міжнаціональні інноваційні освітні проекти мають бути визначені, як пріоритетні вже сьогодні.

Разом з тим, протягом роботи Всесвітнього форуму освіти — 2011 Дмитро Табачник провів низку двос­торонніх зустрічей з колегами. Зок­рема, з Віце-прем'єр-міністром, Міністром закордонних справ Вели­кобританії Уільмом Хейгом Дмитро Табачник мав розмову стосовно перспектив розвитку системи освіти в Україні та Великобританії.

Дмитро Табачник також провів переговори з питань налагодження співпраці з Міністром навичок і без­перервного навчання Шотландії Анджелою Констанс, Міністром освіти і спорту Республіки Словенія Ігорем Лукшичем, заступником Міністра освіти і науки Республіки Казахстан Махметгалі Сарубековим.

Обмін досвідом між керівниками освітньої сфери різних країн світу став поштовхом до народження но­вих висновків та ідей з питань роз­витку міжкультурного освітнього діалогу, використання інфор­маційних технологій в освіті, вдоско­налення системи освіти в цілому то­що. Якісна освіта є одним із ключо­вих компонентів конкурентоздатності країни. І тому, на думку провідних фахівців світу в освітній галузі, в той час, коли цільові показ­ники промисловості та суспільства ставлять все нові та нові вимоги до результативності організації учбово­го процесу, роль сприяння інно­ваціям в освіті саме на місцевому рівні постійно зростає і потребує ок­ремої уваги та підтримки збоку керівництва держав.

Довідково: Всесвітній форум освіти — 2011 отри­мав міжнародне визнання як форум міністрів освіти для обговорення освітніх та наукових нововведень. Ор­ганізаторами форуму виступають промислова асоціація в галузі освіти Великобританії (BESA) та Асоціація Бри­танських постачальників обладнання у галузі освіти за підтримки Міністерства освіти і Міністерства закордон­них справ Великобританії, провідних освітніх ор­ганізацій, а також членів парламенту Великобританії

Майкла Гова, Девіда Віллетса та Уільяма Хейга.

Під час форуму учасники заходу значну увагу приділи­ли проблемам середньої, середньої спеціальної та вищої освіти на шляху до інформатизації навчального процесу, а також темі "Освіта задля економічного успіху".

Глобальний характер форуму створює унікальну мож­ливість для представників з усіх країн-учасниць обговорити проблеми в галузі освіти та економіки, обмінятися досвідом та створити основу для плідної подальшої співпраці.

 

 

 

 

* АКТУАЛЬНО *

 

Вечірні чи школи соціальної
Допомоги?

18 січня під головуванням Першого заступника Міністра Бориса Жебровського відбулася перша Всеукраїнська нарада з питань

Untitled.FR10-2діяльності вечірніх (змінних) шкіл та їх ролі в сучасному освітньо­му просторі. Така ініціатива виявилася актуальною та стала плат­формою для аналізу проблем навчальної та виховної діяльності вечірніх шкіл, особливостей їх функціонування на сучасному етапі розвитку освіти й подальших перспектив розвитку. Участь у нараді взяли 40 керівників вечірніх (змінних) шкіл з різних регіонів України, представники Міністерства, Інституту інноваційних тех­нологій та змісту освіти, місцевих органів управління освітою.

 

На сьогодні, за словами Бо­риса Жебровського, в Україні функціонує 205 вечірніх шкіл, в яких навчається 45 тисяч учнів. Прослідковується тенденція зменшення кількості таких на­вчальних закладів. Однак у су­часних умовах життя ук­раїнського суспільства вони потребують особливої уваги та розвитку. Адже в державі знач­на кількість соціально незахищеного населення, осіб, які з різних причин не можуть здо­бувати освіту в навчальних за­кладах з денною формою на­вчання, потребують особливої уваги за станом здоров'я. Са­ме вечірні школи здатні надати освітні послуги цим категоріям населення. Вони стають шко­лами соціальної допомоги дітям із малозабезпечених сімей, неповних сімей, дітям- сиротам, здатні надавати їм путівки в життя. І особливо важливою в них є не лише на­вчальна, а й виховна (часто — й "перевиховна") функція. То­му сьогодні вечірні школи, проблеми їх організації та за­безпечення потребують особ­ливої уваги з боку влади.

Керівники вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл України на пропозицію Першого за­ступника Міністра висловили власні погляди, побажання щодо забезпечення та покра­щення діяльності цих навчаль­них закладів. Більшість при­сутніх звернула увагу на те, що вечірні школи мають кілька форм навчання (заочна, екстернатна, індивідуальна, дис­танційна), що викликає особ­ливі труднощі в нормуванні їх діяльності, створенні навчаль­но-методичного забезпечен­ня. В цьому аспекті також складним постає розроблення нового штатного розпису для вечірніх шкіл, на сьогодні вони працюють за штатним розпи­сом 1987 року. За словами за­ступника директора Департа­менту загальної середньої та дошкільної освіти Ірини Буден­ної, вже розпочата робота над новим штатним розписом, од­нак вона потребує тривалого часу саме у зв'язку із різно­манітністю форм навчання у вечірніх школах.

У аспекті програмового та навчально-методичного за­безпечення найактуальнішими є питання затвердження нових навчальних планів для 2 Ст­річної та 5-річної школи, ство­рення програм факультатив­них курсів, підручників. Адже подача та обсяг навчального матеріалу, що пропонується для засвоєння учнями, має свою специфіку. Зараз же практикується орієнтування на денну школу, що знижує ефек­тивність навчально-виховного процесу в вечірній. На думку керівників вечірніх шкіл, над­звичайно важливим для них міг би стати дозвіл працювати за авторськими програмами. Ад­же саме в них можливо по­вноцінно врахувати особли­вості навчально-виховного процесу того чи іншого на­вчального закладу. Була вне­сена пропозиція розробити й окреме положення про атес­тацію педагогічних працівників вечірніх шкіл.

Untitled.FR10-3Гостро постала проблема за­безпечення сучасними технічни­ми засобами навчання. Адже у переважній більшості сьогодні це не комп'ютеризовані школи, в яких, відповідно, не можливе по­вноцінне викладання інформа­тики. Значна кількість учнів із не­повних сімей, із сільської місце­вості не мають комп'ютерів вдо­ма, а тому школа для них — єди­не доступне вікно у світ. Тож в ньому мають активно впровад­жуватися новітні технології.

Однією з функціональних особливостей вечірніх шкіл є складний та різноманітний контингент учнів, часто — з девіантною поведінкою. І до кожного потрібно знайти індивідуальний підхід. Тож усі учасники наради наголосили на потребі впровадження по­сади заступника директора з виховної роботи. Адже саме виховні заходи у вечірніх шко­лах потребують значних зу­силь та часу. Ретельна увага до проблем кожного учня, вміння переконати його, що навчання — цікавий та необхідний про­цес; щоденна активна про­тидія невисокій відвідуваності — лише невеликий перелік то­го, що вимагають від керівництва вечірньої школи будні цього навчального за­кладу. Участь у різноманітних конкурсах, організація цікаво­го дозвілля — заходи у цьому напрямку надзвичайно важливі для учнів, на долю яких випали життєві випробування. Вони здатні гуртувати колектив на основі спільної цікавої діяль­ності.

Саме тому вечірні школи по­требують керівника, пріори­тетним напрямком діяльності якого стане виховний — за­ступника директора з виховної роботи. Створення цієї посади буде можливим за умови роз­роблення та затвердження но­вого штатного розпису. Також він повинен передбачити і такі важливі посади, як психолог, медсестра, соціальний педа­гог.

Вагому увагу учасники нара­ди звернули на проблему пра­вопорушень учнів вечірніх шкіл та відповідальність за них вчи­телів цих навчальних закладів. У цьому аспекті потребує вре­гулювання та поглиблення співпраця з органами охорони правопорядку.

Значна кількість вечірніх шкіл організовують та забез­печують навчання для осіб, які перебувають у місцях позбав­лення волі. Умови режиму ут­римання засуджених вимага­ють проведення навчання у вечірній час, яке забезпечують переважно вчителі-чоловіки вже у досить поважному віці. Праця педагогів вечірніх шкіл, і

особливо при виправних ко­лоніях, потребує фінансового стимулювання, що допоможе залучити до цієї роботи моло­дих фахівців.

Також значну увагу слід приділити співпраці вечірніх шкіл із професійно-технічними училищами. Для підвищення її ефективності доцільним стало б узгодження їх навчальних програм, вирішення проблеми залучення студентів ПТУ до практики, яка негативно впли­ває на відвідування ними вечірньої школи. Актуальною є і профілізація навчання у вечірніх школах, що дає змогу здійснювати допрофесійну підготовку учнів та оптимально поєднувати її з допрофесійним та професійним навчанням.

Особливо важливо сьогодні не лише удосконалити систе­му навчально-методичного за­безпечення вечірніх шкіл, а й працювати над зміною став­лення до них у суспільстві. їхні керівники наголосили, що во­но повинне бути таким же, як і до денної школи.

Також актуальним та не­обхідним учасники наради визначили створення науково- методичного журналу, в якому б розкривалися, обговорюва­лися та вирішувалися пробле­ми функціонування вечірніх (змінних) шкіл, подавалися б методичні розробки з виховно­го напрямку. Раніше такий журнал "Вечірня школа" випус­кала Академія педагогічних на­ук. І сьогодні освітяни мріють про відновлення такого видан­ня.

Вирішенню окреслених на

нараді проблем ефективно мо­же сприяти обмін досвіду між керівниками цих навчальних закладів. Адже багато таких шкіл вже мають особливі здо­бутки. Так, наприклад, За­порізька загальноосвітня вечірня школа І-ІІІ ступенів № 31 активно впроваджує в прак­тику концепцію превентивного виховання, розроблену лабо­раторією превентивного вихо­вання Інституту проблем вихо­вання Академії педагогічних наук України.

А при Богородчанській вечірній загальноосвітній школі Івано-Франківської області створено клуб молодої сім'ї. Він допомагає учням, які вже самі стали батьками (адже у вечірніх школах навчаються вже і дорослі люди), осягати секрети батьківства. На нараді перспективним напрямком у розвитку навчальних закладів такого типу було визнано ство­рення дошкільних груп на базі вечірніх шкіл. У них учні мали б змогу залишати своїх малень­ких дітей на час перебування на заняттях, а ті б соціально адаптувалися, спілкуючись із однолітками.

У свою чергу Перший за­ступник міністра Борис Жебровський пообіцяв присутнім, що Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України не­одмінно зреагує на висловлені зауваження та пропозиції, та закликав керівництво вечірніх шкіл спілкуватися між собою, обмінюватися досвідом. "Ви дуже потрібні. Ваші вихованці

—        це наші діти, наші громадя­ни, які певною мірою соціально не захищені, долею не облас­кані. І держава має дбати про них. Все залежить від нашої щоденної вдумливої позиції",

—        наголосив Борис Жебровський.

Тож у вечірніх (змінних) шкіл є майбутнє. Воно — за розроб­ленням нових навчальних про­грам, типового штатного роз­пису, створенням підручників, за вдосконаленням матеріаль­но-технічної бази, норматив­ного забезпечення. Основа цього — як плідна співпраця Міністерства та керівників цих загальноосвітніх навчальних закладів, так і керівників вечірніх шкіл одне з одним. Вечірня школа як альтернатива денній посідає важливе місце в сучасному освітньому про­сторі саме як можливість для багатьох соціальних груп отри­мати якісну загальну середню освіту.

Світлана ГОРСЬКА, 

кор. "Освіти" 

 

 

 

* ПОСТАТЬ * 

 

Себе освіті присвятив 

В одвічній дискусії фізики чи лірики є імплікативні вирішення: і фізик, і лірик. Поєднує ці дві якості визначна постать освітнього простору України та зарубіжжя, кандидат фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАПН Ук­раїни Untitled.FR10-4Михайло Филимонович Степко, перший заступник ди­ректора Інституту вищої освіти НАПН України.

Його внесок у розвиток вищої освіти України є загальновідо­мим, бо стояв біля витоків бага­тьох реформаторських ідей її розвитку.

У 1968 році закінчив Харківський державний універ­ситет ім. М. Горького отримавши спеціальність — радіофізик.

Після цього асистент, доцент, декан фізичного факультету До­нецького державного універси­тету ( до 1986 р. ); начальник відділу університетів, заступник начальника управління вищої освіти Міністерства вищої та се­редньої спеціальної освіти УРСР . начальник Головного управління вищої освіти Міністерства освіти і науки України ( до 1999 р.). А далі були ще вищі посади — Перший заступник Голови ВАК України. Заступник міністра освіти і науки Міністерства освіти і науки Ук­раїни.

М.Ф. Степко є одним з розроб­ників закону України ,,Про вищу освіту".

3 1994 р. по 2007 р. представ­ляв Україну у Комітеті Ради Євро­пи з питань вищої освіти і науки , два терміни обирався членом Бюро цього Комітету, виступав в якості експерта багатьох програм ТЕМРUS / ТАСІС . брав участь у конференції міністрів освіти країн учасників Болонського процесу у м. Бергені ( 2005 р.) де Україна приєдналася до Болонського процесу.

Нині є креатором ідей по роз­витку вищої освіти в базовому інституті НАПН України.

Кристалічно чистий і чесний він

користується безмежною пова­гою друзів і колег, викладачів та студентів, вчителів.

Завжди серед студентства має сорокарічний стан дослідницької та викладацької роботи в Донець­кому державному університеті, Київському національному універ­ситеті ім. Т. Шевченка. Національ­ному технічному університеті ,,КПІ", Національному педагогічно­му університеті ім. М. Драгоманова.

М.Ф. Степко безмежно закоха­ний в поезію та народну пісню, має високі душевні якості, своєю декламаторською та пісенною майстерністю зачаровує друзів і колег. Маючи щире серце та до­бру душу, він особливо гостро та ранимо реагує на будь-які нега­тивні прояви.

Прекрасний сім'янин. Зворуш­ливо несе у своєму серці пам'ять про рідну землю та батьків.

У день народження колектив Інституту вищої освіти, друзі від усього серця вітають Михайла

 

Филимоновича Степка і зичать ще більшого розквіту та продуку­вання його таланту, доброго здо­ров'я, родинного тепла, незрад­ливої відданості друзів.

Нехай щастя завжди супровод­жує Вас!

Колеги з Інституту вищої освіти НАПН України. 

 

 

 

 

* АДРЕСА ДОСВІДУ — ЧЕРКАЩИНА *

 

 

Побачити світ очима дітей
Психолого-педагогічне проектування особистісного розвитку

Працівники Головного управління освіти і науки Черкаської облдер­жадміністрації продовжують на сторінках "Освіти" медіа-переклик районів області з метою виявлення і розповсюдження новинок, знахідок, відкриттів у організації навчального процесу, співпраці з районною владою, узагальненні передового досвіду. Сьогодні, — слово надаємо Уманському району.

Життя сучасного суспільства вра­жає швидкістю змін, що відбувають­ся, в тому числі, і у сфері освіти та освітніх технологій. Разом з тим, си­стема освіти не передбачає можли­вості легкого впливу на неї, оскільки вона є одним із найбільш стабільних і консервативних інститутів. Тому сьогодні, в умовах кардинальних змін, неможливе застосування незмінних методів управління шко­лою.

Різні запити замовників освітніх послуг (учнів, батьків, окремих про­шарків суспільства, громадських організацій, держави) і вимоги суспільства спонукає директорів шкіл різного типу, як менеджерів освіти, самостійно визначати стра­тегічні дії, які відповідатимуть акту­альним запитам споживачів і замов­ників освіти. Це сьогодні стає осно­вою управління навчальним закла­дом та визначає стратегію його роз­витку. Відповідно, освітній менедж­мент має будуватись на наукових засадах і має орієнтуватись на ство­рення цілісної системи управління школою. Такий шлях у 2007 році об­рав для свого закладу директор Текучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Паламарчук Олександр Іванович. Його починання активно підтримав педагогічний колектив закладу.

Паламарчук Олександр Іванович працює керівником закладу вже 28 років. Це людина, в якій поєднують­ся чуйність і доброта, енергія і ви­могливість. Керівник, що вміє нала­годжено працювати з батьками, уч­нями і педагогічним колективом. Олександр Іванович — новатор пе­дагогічних ідей та технологій, актив­но запроваджує їх в навчально-ви­ховному процесі довіреного йому закладу. Має високі організаторські здібності, його вирізняє намагання побачити світ очима дітей.

Навчально-виховний процес у за­кладі забезпечують 18 педагогічних працівників. З них: 7 — спеціалістів вищої категорії, 6 — спеціалістів І категорії, 5 — спеціалісти; крім того, 3 вчителів мають звання "Учитель- методист", 4 -"Старший вчитель".

Головним інструментом для ство­рення системи управління школою обрано планування її роботи: стра­тегічне, довгострокове, оперативне, короткострокове. В ході проведення цієї роботи приймаються уп­равлінські рішення — програми дій адміністрації школи, вчителів, учнів, допоміжного персоналу.

Основною технологією прийняття управлінських рішень є раціональна

технологія. Але вона вимагає збору та обробки величезного об'єму інформації. Беззаперечний позитив технології — прийняття об'єктивно­го рішення. Для ефективної роботи адміністрації школи застосовуються сучасні інноваційні педагогічні тех­нології, що дозволяють максималь­но спростити обробку та аналіз ве­личезного обсягу інформації, яка стосується всіх учасників навчаль­но-виховного процесу, дозволяє суттєво економити час, а вивільне­ну енергію працівники мають змогу направити в творче русло.

Звичайно, такий шлях уп­равління був обраний продумано. Передумовою стала технологія проектування особистісно-розвивального змісту навчально-вихов­ного процесу загальноосвітніх на­вчальних закладів (автор В.О. Ки ричук), що максимально оптимізує процес управління школою і на всеукраїнському рівні проходить експериментальну перевірку. В ос­нові цієї педагогічної технології по­кладено психолого-педагогічний інструментарій — діагностично- проектуючий комп'ютерний ком­плекс (Універсал).

Дана програма та проект апробо­вані на Всеукраїнському та регіональному рівнях, відповідно до Положення про експертизу психо­логічного та соціального інструмен­тарію, що застосовується в на­вчальних закладах Міністерства освіти і науки України, пройшла в грудні 2003 року експертизу і отри­мала відповідний сертифікат. На Сьомій міжнародній виставці на­вчальних закладів "Сучасна освіта в Україні -2004" у номінації "Інно­ваційні педагогічні технології у на­вчальному процесі" даний науковий проект та програма посіли трете місце і, як результат відзначені бронзовою медаллю, а в 2006 р. у даній номінації зайняли перше місце і нагороджені золотою медал­лю. Програма визнана як базова для здійснення сучасного підходу до розв'язування соціально-педа­гогічних проблем, реалізації про­ектного та особистісно-орієнтованого підходів до здійснення корекційно-розвивальної навчально- виховної роботи та створення сис­теми управління навчальним закла­дом.

Базовим ядром даного діагнос­тичного комплексу є запатентовані авторські діагностичні методики, з допомогою яких колектив закладу має змогу наблизитись до реально­го стану розвитку кожного школяра та учнівського колективу в цілому. Зокрема, з легкої руки керівника в роботі застосовуються:

-     соціометричні та координатно-соціограмні методики вив­чення соціальної активності та соціально-комунікативного розвит­ку учнів (соціометрія), вивчення ста­ну формування ціннісних орієнтацій школярів у сфері спілкування;

-     комп'ютерна програма "Соціум";

-     методика вивчення вад особистісного розвитку школярів;

-       комп'ютерна програма "SOS";

-      методика вивчення став­лення батьків до дітей;

-     вивчення ціннісних пріоритетів школярів;

-     методики О. В. Киричука.

Основна мета застосування даної

педагогічної технології, виходить, в першу чергу, із цілей та завдань на­вчального закладу — це створення раціональної системи управління навчальним закладом та внесення соціально доцільних змін у зміст і напрямки роботи школи. Ор­ганізація роботи згідно з цією ком­понентно-структурною моделлю забезпечує системний підхід до ор­ганізації роботи всіх учасників на­вчально-виховного процесу.

Побудова системи управління в школі ґрунтується на реальному стані об'єктів впливів, тобто учнях. Реальний стан сформованості соціально-психологічного розвитку кожного учня визначається педаго­гами на першому рівні проектуван­ня — "Діагностиці".

В ході проведення діагностики досліджується соціально — ко­мунікативний розвиток, вади особистісного розвитку, ціннісні пріоритети, ставлення батьків, рівень розумового розвитку. Тобто жодна зі сторін розвитку особис­тості учня не залишається поза увагою. Така психолого-педагогічна діагностика та комплексний аналіз дають можливість встановити рівень особистісного розвитку кож­ного учня, виявити основні фактори впливу на його розвиток, відслідко­вувати динаміку психосоціального розвитку всього класного колекти­ву.

Другим рівнем проектування в системі роботи Текучанської ЗОШ є "Аналіз та прогнозування". Цей рівень дає можливість визначити всі сформовані проблеми розвитку всіх учасників НВП школи та основні проблеми і потенційні можливості особистісного розвитку учнів в класних колективах. Отже, операція непроста, але дає змогу охопити всіх учасників НВП, визначити ос­новні проблеми та дає можливість прогнозувати шляхи їх вирішення.

На етапі "Конструювання", адміністрацією спільно з педа­гогічним колективом визначаються виховні завдання школи та тактичні задачі особистісного розвитку учнів і класних колективів на кожний се­местр та проводиться в автоматич­ному та творчому режимах.

Конкретні виховні завдання школи перетворюються на виховні задачі, які визначаються і обґрунтовуються класними керівниками в конкретних класах у реальному виховному про­цесі за 9 напрямами і реалізується з допомогою алгоритмів програми та формує візитні картки класного ко­лективу та школи в цілому.

На етапі програмування під умілим керівництвом Паламарчука О.І. створюються чи обираються го­тові ефективні навчально-виховні програми для навчального закладу та класних колективів у відповідності з визначеними вихов­ними та тактичними виховними за­дачами із наявного банку програм.

Наступним етапом в роботі за­кладу є "Моделювання", що визна­чає створення сюжетної лінії про­ектів НЗ та класних колективів на основі примірних програм.

На рівні "Планування" створю­ються проектно-модульні плани на­вчально-виховної роботи класних колективів та навчального закладу в цілому, проектується навчально-ви­ховний зміст проектно-модульного плану, що є основою для створення в автоматичному режимі програми "Універсал" графічного плану на два семестри, системно-комплексного річного та семестрового плану, ка­лендарних планів роботи школи на визначений термін а також індивіду­альних планів конкретних учасників НВП.

Графічне планування використо­вується з метою оптимізації та раціоналізації виховного процесу, а також для подальшого зберігання інформації.

Для реалізації запланованих на­прямів роботи на етапі "Творення" створюються сценарії особистісно- розвивального змісту начально-ви­ховної роботи класних колективів, груп учнів та навчального закладу.

Два рази протягом навчального року проводиться моніторинг роз­витку кожного учня, класних колек­тивів та навчального закладу, та проводиться корекція тактичних ви­ховних задач. Результати моніто­рингу висвітлюються вчителями на нарадах при директору та дово­дяться до відома батьків на батьківських зборах.

Поза сумнівом, навчально-вихов­ний процес в закладі спрямований на учня, що є активним учасником процесу навчання, чия думка і інте­реси визначають основні лінії на­вчального процесу в школі. Учень є центральною дійовою фігурою, на­вколо нього відбувається вся таїна дійства — навчання і виховання.

Якщо запитати керівників на­вчальних закладів, як вони ро­зуміють своє головне завдання у виконанні їхньої роботи, швидше за все вони дадуть відповідь: "Забез­печити учасників НВП умовами для проведення навчально-виховного процесу". Це дійсно головне за­вдання керівника, але Олександр Іванович дещо розширює зміст за­вдання керівника і в його розумінні воно трансформується в: "Забезпе­чити навчально-виховний процес, в межах існуючих ресурсів (можливо­стей), у відповідності з поставлени­ми цілями. Діагностично-проектую­чий комп'ютерний комплекс "Універсал", що використовується в школі, дає змогу застосовувати су­часну проективну методику для ефективної організації навчально- виховного процесу на особистісно- орієнтованій основі для всіх ланок навчального закладу та забезпечи­ти його ефективне управління".

Н.Д. Драга, 

методист Уманського район­ного методичного кабінету

Черкаська обл.

 

 

 

* ВНЗ I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ: ОГЛЯД ДОСЯГНЕНЬ І ПРОБЛЕМ *

 

Навчаємося за підручниками Кембриджа та Оксфорда

Продовжуємо, розпочатий з ініціативи голови Спілки облас­них рад директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, заслуженого працівника освіти України, кандидата філософських наук Ана­толія Костянтиновича Похресника, — огляд досягнень і про­блем українських технікумів і коледжів. В огляді беруть участь ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації з усіх регіонів держави. Сьогодні приклад показує колектив Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету, який Untitled.FR10-5очолює И.Е. Кібітлевський.

"Навчаємося за підручниками Кембриджа та Оксфорда", — так із гордістю кажуть своїм батькам та друзям студенти, котрі навча­ються у Барському авто­мобільно-дорожньому технікумі Національного транспортного університету.

Наш вищий навчальний заклад створено відповідно до Наказу Міністерства будівництва і ек­сплуатації доріг УРСР №150 у 1969 році. Нещодавно він відзна­чив свій 40-літній ювілей. Що­правда, перших 60 майбутніх спеціалістів з обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів почали готувати у Барській філії Житомирського автомобільно- дорожнього технікуму роком раніше.

Завдяки талановитим очільникам Георгієві Васильовичу Кожевникову й Володимирові Ми­колайовичу Вальчуку було закла­дено підвалини для створення авторитетного, добре знаного в багатьох регіонах України на­вчального закладу. У 2000 році директором технікуму став Йо­сип Едуардович Кібітлевський, за плечима якого на той час уже бу­ло чимало років виробничого та педагогічного стажу.

В 2001 році кількість спеціаль­ностей у технікумі збільшилася. До "Будівництва, експлуатації і ремонту автомобільних доріг і аеродромів", "Експлуатації і ре­монту підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання", "Обслуговування та ремонту автомобілів і дви­гунів" додалися "Організація пе­ревезень і управління на авто­транспорті" та "Землевпорядку­вання". З цього часу було взято курс на підготовку озброєних найсучаснішими теоретичними знаннями й практичними навич­ками, фізично та духовно розви­нутих, національно свідомих, конкурентоспроможних на ринку праці фахівців. Це було б немож­ливим без відповідних навчаль­них програм та підручників, твор­чої, подвижницької праці викла­дацького колективу з 98 осіб, се­ред яких — доктор наук, аспіран­ти, викладач і-методисти вищої та першої категорій, відмінники освіти України.

Між педагогічним колективом і студентством налагоджено тісний органічний зв'язок — пе­дагогіка співробітництва. Май­стерність викладачів-професіоналів дає поштовх до про­будження у молоді не лише потя­гу до знань, але й бажання постійно самовдосконалювати­ся. Стрижневою ланкою в ор­ганізації навчально-виховної ро­боти є методичні напрацювання. Викладачі технікуму об'єднані у десять циклових комісій, кожна з яких — унікальний колектив од­нодумців. На своїх засіданнях ви­кладачі обговорюють як плани, так і звіти з питань навчально-ви­ховної роботи, знайомляться з новинками творчих досягнень колег і психолого-педагогічної науки, вивчають та узагальнюють

досвід роботи інших педагогів, розробляють і впроваджують у навчальний процес активні мето­ди навчання, організовують про­ведення предметних тижнів, кон­курси професійної майстерності, теоретичні конференції, педа­гогічні читання тощо.

Сьогодні навчальний заклад набув дійсно сучасних рис. На­вчально-виховний процес збага­тився новітніми технологіями. В усіх кабінетах, лабораторіях, майстернях, вестибюлі, гурто­житку, гаражі, допоміжних приміщеннях проведено якісний і сучасний ремонт, який

відповідає вимогам часу. А при­легла територія стала окрасою усього нашого старовинного і за­тишного містечка.

Особливу увагу адміністрація технікуму зосередила на ство­ренні сучасної міцної матеріаль­но — технічної бази. По — ново­му, згідно стандартів, обладнано всі навчальні кабінети, спеціальні лабораторії, навчальний полігон, спортивну й тренажерну зали, слюсарну, механічну, ковальсь­ко-зварювальну, монтажно-де­монтажну майстерні, студентсь­ку навчальну станцію технічного обслуговування автомобілів

(ССТО), гараж. В спеціалізованих кабінетах, на студентській станції технічного обслуговування вста­новлені сучасні комплектні авто­мобілі різних фірм — виробників: німецький "BMW 735", "BMW 318", чеський "SKODA Octavia А5", корейський "DAEWOO — Espero", японський "Toyota Camry", на яких в повному обсязі вивчається будова та проводить­ся комп'ютерна діагностика усіх систем. Це прекрасна по­вноцінна база для проходження практики з набуття робітничої професії.В арсеналі навчальної бази — двигун і трансмісія "BMW

530", V — подібна "фордовська" шістка, силовий агрегат "FIAT Croma", V — подібний сучасний двигун "AUDI А6", генератори, стартери, рульові механізми, кондиціонери, елементи АБС, системи управління двигунами, прилади освітлення і сигналізації та багато іншого. Кожен вузол на цих агрегатах — у розрізах, вико­наний руками студентів і є прак­тичною частиною дипломного проекту.

Велику увагу звертаємо на технічну творчість, яка дає сту­дентові можливість отримати практичний досвід з ремонту, ре­ставрації і тюнінгування автомототехніки. Реалізується ідея створення музею старовини: ре­ставруються "Запорожець", "ВОЛГА" ( ГАЗ 21), "Москвич" (М- 401), мотоцикл "ИЖ — 49".

Цікавим напрямом технічної творчості є тюнінгування. Сьо­годні маємо на високому рівні виконані студентські роботи: "Запорожець" (візитівка техніку­му), мотоцикл "ИЖ-49", БМВ- 318 ( кабріолет), які високо оцінені фахівцями і були пере­можцями на районних, обласних і регіональних виставках.

Успішно працює Клуб любителів екстриму : секції' картингістів, позашляховиків, шосейних пере­гонів. Силами учасників клубу зроблені капітальний ремонт су- пер-спортбайка "YAMAHA — FZ 750", квадрацикла, картингів.

Силами студентів — членів гуртка технічної творчості — здійснено капітальний ремонт унікального автомобіля БАГГІ з роторним двигуном , який у ми­нулому двічі вигравав чемпіонат Європи і залишився сьогодні, на­певно, в єдиному екземплярі на пострадянському просторі. На останньому автошоу, проведе­ному у нас до Дня автомобіліста і дорожника, він продемонстрував свої високі динамічні показники.

Для забезпечення комп'юте­ризації навчального процесу об­ладнано два комп'ютерні класи і комп'ютерний центр. Робота у них проводиться із застосуван­ням сучасного програмного за­безпечення. Студенти успішно користуються комп'ютерною технікою, мають безкоштовний доступ до мережі Інтернет. Повністю реалізована ідея вико­ристання прикладних програм під час курсового і дипломного проектування.

Бездоганно підстрижені газо­ни, кущі та дерева, бруковані тротуари — результат успішного проходження технологічної прак­тики майбутніми будівельниками доріг. Ошатні, з новітнім дизай­ном навчальні та побутові приміщення — усе це надає

 

Кібітлевський Йосип Едуардович — дирек­тор Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету. Фахівець вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України, Почесний автотранспортник та Почесний дорожник України.

Untitled.FR10-6Це людина, життєвий шлях якої більше, ніж 20 років, пов'язаний із технікумом.

Особисті ділові якості, життєвий досвід, глибоке знання проблем освіти зсередини дали можливість в роки розбудови незалеж­ної України не лише зберегти навчальний за­клад, а й запропонувати такі перспективні напрями діяльності, які сьогодні успішно ре­алізуються творчим колективом однодумців.

Зокрема:

-  створення необхідних умов для безпе­рервної освіти студентів;

-  запровадження сучасних педагогічних технологій та їхнє матеріально-технічне за­безпечення;

-  пошук, підтримка та стимулювання інте­лектуально і творчо обдарованої молоді;

- орієнтація освітньої діяльності на ділову практику і кінцевий результат;

- розбудова студентського самоврядування;

-  тісна співпраця з роботодавцями та ко­лишніми випускниками.

Найбільшою гордістю навчаль­ного закладу є педагогічний ко­лектив, який нараховує 87 викла­дачі та 11 майстрів виробничого навчання.

За час існування у технікумі підготовлено близько 11 тисяч ви­сококваліфікованих спеціалістів.

Визнанням плідної роботи на­вчального закладу стали перемо­ги: у 2008 році — краща бюджетна установа області; у 2009 — Дип­лом "Флагман освіти і науки Ук­раїни".

Освітні пріоритети директора- реформатора:

-  крім диплома випускник обов'язково отримує додатково 2­3 робітничі професії;

-     реальне практичне дипломне проектування;

-       продовження навчання в Національному транспортному університеті та інших ВНЗ III-IV рівнів акредитації;

-    дієве студентське самоврядування;

-       студентська станція технічного обслуго­вування автомобілів;

-        мотоклуб ( картинги, кросовий авто­мобіль з роторним двигуном, супер-байк "Ямаха — FZ 750");

-       комп'ютерний центр з необмеженим до­ступом до мережі Інтернет;

-    етнографічний музей "Світлиця";

-       сучасна спортивна зала з електронним табло;

-       щотижневі студентські тематичні диско­теки;

-       команда-переможець КВК "Та — ти — шо!";

-    реабілітаційний центр "Здоров'я";

-       їдальня зі смачними дешевими комплек­сними обідами.

Життєве кредо Йосипа Едуардовича — не­втомна праця для нових освітянських звер­шень.

Усі досягнення й успіхи навчального за­кладу — це результат мудрості керівника, творчої співпраці педагогічного колективу зі студентами.

 

Барському автомобільно-дорож­ньому технікуму справді євро­пейського вигляду, який гордо носить звання "Кращий об'єкт благоустрою міста Бар". А нещо­давно, уперше взявши участь в обласному конкурсі "Краща дер­жавна установа та прилегла те­риторія", навчальний заклад став його переможцем. Отриману грошову винагороду витрачено на облаштування зовнішнього освітлення навчального корпусу.

У 2009 році навчальний заклад нагороджений пам'ятним знаком та дипломом "Флагман освіти і науки України".

Сучасності надають електрон­не інформаційне табло в холі, оригінальної форми ліхтарі, які не просто освітлюють коридори, а навчають студентів народної му­дрості. Як і в кожному авторитет­ному навчальному закладі, у технікумі виходить власна бага­тотиражна газета "Башта", за­снована на початку ХХІ століття.

До речі, багато робіт з онов­лення виконано з мінімальними затратами — силами викладачів та студентів. Тому у нас не знай­деш розмальованих непристой­ними графіті стін та парт, бо псу­вати зроблене власними руками нікому не хочеться. Наразі на­вчання здійснюється в 60 сучас­них аудиторіях та лабораторіях, укомплектованих усім не­обхідним, виробничих майстер­нях і доглянутому автотракторно­му парку. До послуг студентів простора актова зала на 450 місць із сучасним дистанційно керованим дев'ятикіловатним освітленням сцени. Маємо за­тишну читальну залу бібліотеки, книжковий фонд котрої складає понад 50 тисяч примірників. Облаштована не менш комфортна читальна зала і в гуртожитку. Усім студентам надано житло

Наша юнь забезпечена висо­кокалорійним харчуванням, при­чому за більш ніж доступними цінами. Скажімо, обід, який за­мовляють, немов у санаторії, за

Untitled.FR10-7

талонами, коштує всього 6 грн. До того ж, під час великої пере­рви студентам не доводиться стояти з тацею у черзі — стіл уже накрито, а відповідне місце вка­зано в талоні. 16 дітей-сиріт хар­чуються в їдальні безкоштовно.

Чимало зроблено і для урізно­манітнення дозвілля вихованців. Працює 36 предметних гуртків, 6 спортивних секцій. Діють стрілецький клуб, клуби за інте­ресами, гуртки — вокальний, драматичний та технічної твор­чості. Для всіх студентів, котрі фізично хочуть вдосконалитися, і для тих, хто має певні порушення у здоров'ї, створено ре­абілітаційний центр із різно­манітними тренажерами, масаж­ними столами, профілакторами Євмінова. Левова частка коштів для його облаштування зароб­лені юнаками і дівчатами у позаурочний час на сільськогоспо­дарських роботах.

Справжньою гордістю техніку­му є "Світлиця" — етнографічний музей європейського рівня. У ньому зібрано понад 2000 експо­натів. Завдяки цій оазі духовності про наш навчальний заклад зна­ють в Італії і Польщі, Бельгії і

Франції, Америці й Німеччині, Ка­захстані й Вірменії, Росії і Мол­дові. Тут формується душа моло­дої людини, плекається національна ідея. Традиційними у нас стали конкурси професійної майстерності, олімпіади, родинні свята тощо.

Значних зусиль педагогічний колектив докладає для форму­вання громадської активності студентської молоді. Саме з цією метою на фасаді навчального за­кладу встановлено меморіальну дошку М.Т. Туніку — колишньому очільникові району, ініціатору відкриття у місті автомобільно-дорожнього технікуму. У чи­тальній залі відкрито музейну ек­спозицію на честь цієї людини. Видано книгу "Бібліографічний нарис про М.Т. Туніка". Одну з найдовших вулиць міста названо його іменем ( це одна із багатьох цікавих ініціатив депутата облас­ної ради Й.Е. Кібітлевського).

Вирізняється наш Барський автомобільно-дорожній і демо­кратичністю навчального проце­су. Ось уже п'ятий рік потужно діє студентське самоврядування. Студентська рада є впливовим органом, який визначає критерії

не лише заохочень, а й покарань за пропуски занять та не­успішність. Усі важливі рішення адміністрація технікуму обов'яз­ково узгоджує зі студентською радою. Яскравим фактом успішної діяльності самовряду­вання стало зменшення в п'ять разів випадків пропусків студен­тами занять без поважних при­чин. Виключно студраді довірено проведення щотижневих диско­тек, на які, у порядку заохочення, потрапляють лишень ті юнаки та дівчата, котрі добре навчаються і не мають зауважень щодо по­ведінки.

Наші студенти є ініціаторами багатьох цікавих та потрібних по­чинань. Зокрема саме вони ста­ли ініціаторами цікавого педа­гогічного експерименту, що за­слуговує на вивчення і поширен­ня серед інших навчальних за­кладів, — "Знаєш сам — поділися своїми знаннями з іншими". Суть його у тому, що успішні студенти четвертого курсу взялися по суб­отах допомогти тим третьокурс­никам, які не встигають з окре­мих спеціальних дисциплін. Вра­жаючі результати ми отримали уже через місяць. Важливо те, що така робота допомогла не ли­ше останнім, а й окрилила завт­рашніх спеціалістів, додавши впевненості у собі. Наша молодь також виступила перед владою міста з вимогою заборонити про­даж спиртного та цигарок непо­внолітнім, узяла шефство над ви­хованцями міського центру ре­абілітації інвалідів "Еверест", зініціювала проведення еко­логічної акції "Чисте місто". Під час Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням заохотили лю­бителів "подиміти" полишити згубну звичку, обмінявши кожну їх цигарку на одне із 40 кг власно­руч зібраних яблук. Масово взя­ли участь у акції "Я врятував жит­тя людині" під час проведення Дня донора. Майже сто студентів здали у цей день кров для хво­рих.

Untitled.FR10-9Цьогоріч нами зреалізована ідея створення найбільшого за кількістю вказаних географічних напрямків та найвищого вказівника-велетня, який претендує на за­несення до Книги рекордів Гіннеса.

Вже стало традицією в кінці кожного навчального року сход­ження студентів та викладачів на одну з карпатських вершин, що завершується символічним спа­ленням розкладу. Це дійство знімається на відео, а потім ко­жен із його учасників отримує на згадку фільм. Такі заходи згурто­вують колектив, роблять його більш монолітним та життєздат­ним.

Ще однією сходинкою до успіху для Барського авто­

мобільно-дорожнього технікуму було входження у 2004 році до складу Національного транс­портного університету. Метою цього було насамперед спро­щення умов продовження на­вчання випускників у престижно­му столичному вузі.

З 2007 року в межах педа­гогічного експерименту в Барі діє навчально-консультаційний центр НТУ. Спочатку було набра­но для подальшого навчання кра­щих випускників спеціальностей "Транспортні технології" та "Авто­мобілі й двигуни". Згодом, відповідно до рішення вченої ради НТУ, свій фаховий вишкіл безпо­середньо у стінах рідного техніку­му продовжують і будівельники автомобільних доріг та аеро­дромів.

Наші випускники мають широкі можливості для продовження на­вчання у вищих навчальних закла­дах згідно угод про безперервну підготовку спеціалістів. Укладено двосторонній договір про співпра­цю з університетами: Національ­ним транспортним, Національним "Львівська політехніка", Вінницьким національним технічним, Київським національним будівництва і архітек­тури, Львівським національним аг­рарним, Одеською академією архітектури і будівництва, іншими ВУЗами нашої Батьківщини. Серед випускників минулих років маємо багато відомих людей, вчених, керівників. Чимало їх з часом по­вернулися у рідний навчальний за­клад викладачами, лаборантами, інструкторами.

Untitled.FR10-8Наш навчальний заклад і далі продовжує удосконалюватися. У нього є багаторічна історія пере­мог і поразок, досягнень і втрат, а головне — є душа: студенти, які рік за роком гордо несуть ім'я ви­пускника БАДТ та вміло, на прак­тиці, доводять, що знання, які во­ни отримали в стінах технікуму, — сучасні, актуальні і потрібні завжди.

Творчий колектив однодумців живе сьогодні за принципом геніального А.Ейнштейна: "Уміє вчити той, хто вчить цікаво". Ми не зупиняємося на досягнутому. Попри всі труднощі, живемо ціка­вим життям. Намагаємось зали­шатися лідерами в організації на­вчально — виховного процесу. Маємо чимало надійних друзів — меценатів, готових у будь — яку хвилину порадити і допомогти. А головне — маємо незрадливі ук­раїнські душі і, з дня у день, напо­легливо плекаючи юнь, стверд­жуємо свою причетність до історії власного народу, духов­ності, національної культури. Ос­мислюючи свою історію, живемо насиченим сьогоденням, визна­чаємо перспективи на завт­рашній день. Ми з оптимізмом дивимося у майбутнє!

Детальніше про нас можна дізнатися на сайті: badtntu.com.ua

Г.В. Крамар, 

заступник директора з на­вчальної роботи БАДТ НТУ відмінник освіти України 

Вінницька обл.

 

 

 

 

 

 

 

* ЮВІЛЕЇ *

 

Лідер

 

Untitled.FR10-11Лідери, які завжди попереду, які є прикладом у роботі. Які на­дихають на нові творчі здобут­ки. Таким лідером в інституті педагогіки та психології НПУ ім. Драгоманова протягом багать­ох років є відомий не тільки в Ук­раїні педагог, доктор педа­гогічних наук, професор, член- кореспондент та дійсний член Академії педагогічних наук Ук­раїни, заслужений працівник освіти України, відмінник освіти СРСР, відмінник освіти України, лауреат премії імені В.І.Вернадського, заслужений профе­сор університету — директор інституту Володимир Іванович Бондар, який 22 січня 2011 року відзначає 55-річчя педагогічної і наукової діяльності та 75-річчя від дня народження.

Народився Володимир Іванович у Новій Водолазі, що на Харківщині. Однак вся його доля пов'язана з Черкащиною, звідки родом були його батьки: мати — Настя Луківна, і батько — Іван Андрійович. У повісті В. Лупейка "Брати" описаний життєвий шлях двох академіків — Володимира і Віталія, бо і Віталій, менший брат Володимира Івановича, пішов за старшим братом, також став відо­мим педагогом.

Нелегким було дитинство Воло­димира, бо припало воно на складні довоєнні і страшні воєнні роки. У лютому 1944 року загинув батько в Корсунь-Шевченківській битві. Володі тоді було 8 років. Ко­ли навчався у шостому класі в російському селищі Звіриноголовськ на Курганщині, куди мати поїхала на заробітки, залишився сиротою, бо і мати в 35 років поми­рає від надмірної праці. Далі його наставником і вихователем буде дід Лука, який усе зробить для то­го, щоб брати "вийшли в люди"...

Вітаючи Володимира Івановича з 70-річчям, ректор університету академік Віктор Петрович Андрущенко сказав: " З великою шаною ставлюсь до Вчителя, який у своєму освітянському храмі вибу­довує наукове, професійне, за­гальнокультурне і духовне зрос­тання молоді. Вчитель — це не ли­ше професія, це — покликання душі, волі і долі, обумовлене внутрішнім характером особис­тості".

Сам Володимир Іванович вва­жає, що це покликання дароване йому з небес.

- Я — перший учитель у нашому роду. Дід, батько, дядьки — усі бу­ли механізаторами. І мене з дитин­ства тягнуло до техніки, — ділиться спогадами Володимир Іванович. А в результаті — зовсім інша доля, про що я нітрохи не шкодую. Так виходило, ніби хтось згори весь час відводив мене від технічної спрямованості.

Після закінчення семирічки по­дався в Одеську спецшколу військово-повітряних сил, але не поступив. Потім хотів складати іспити в Черкаський технікум ме­ханізації сільського господарства, але мудрий дід Лука вирішив, що треба вчитися на вчителя, бо "по селах вчителюють дівчата з вісьмома класами, а директорують мужики з десятирічкою". Так май­бутній педагог став навчатися в Золотоніському педагогічному училищі. З цього часу він не зрад­жує своєму покликанню.

 

Володимир Іванович — випуск­ник нашого університету (1961), який у роки його навчання мав на­зву Київський педагогічний інсти­тут імені О.М.Горького. Зі сту­дентських років Володимир Бон­дар попереду: вчиться найкраще, стає викладачем, а через три роки — старшим викладачем кафедри і аспірантом. У 1969 році успішно захищає кандидатську дисертацію в Москві. Після закінчення аспіран­тури його призначили на посаду старшого викладача кафедри за­гальної педагогіки. Згодом отри­мує звання доцента. З 1973 по 1983 роки завідує кафедрою педа­гогіки Центрального інституту вдо­сконалення вчителів Міністерства народної освіти України. З 1983 ро­ку і понині Володимир Іванович працює в нашому університеті спо­чатку на педагогічному факультеті доцентом кафедри педагогіки та методики початкового навчання, а з 1986 по 1994 роки — завідувачем цієї ж кафедри. З 1992 року очолює педагогічний факультет, ставши його деканом, а згодом, коли фа­культет стає інститутом Національ­ного педагогічного університету, Володимир Іванович — директор Інституту педагогіки та психології. З 2001 року академік очолює кафе­дру психології і педагогіки.

Протягом усього свого життя і понад півстоліття наукової і педа­гогічної діяльності професор вірний своїй улюбленій справі —

педагогіці. Він і сам є зразком того, як можна пройти славний шлях на­уковця, педагога, адміністратора: від студента до академіка, від про­стого викладача до директора од­ного з найбільших колективів університету.

Як ученого його знають і поважа­ють не тільки в нашому навчально­му закладі. Його праці відомі всій Україні і далеко за її межами. Уже в далекому 1970 році ім'я Бондаря В.І. внесено в дефектологічний словник, виданий у Москві, адже перша велика наукова праця моло­дого аспіранта присвячена дефек­тології і одразу помічена наукови­ми колами тодішньої великої країни. З того часу ім'я педагога не зникає з наукових обріїв нашої держави. Дослідження, одне одно­го цікавіші і глибші, виходять з-під пера вченого. їх на сьогодні майже півтори сотні, серед яких програ­ми, концепції, стандарти для ви­щих навчальних закладів, підруч­ники, навчальні посібники, моно­графії, методичні посібники, статті в журналах та в науково-педа­гогічних збірниках.

Володимир Іванович стає неперевершеним у вивченні проблем дидактики. Його роботи "Дидакти- коуправлінські утруднення та їх пе­реборення в діяльності керівників шкіл", "Дидактика: ефективні тех­нології навчання студентів", "Тео­ретичні основи і технологія педа­гогічного аналізу", "Теорія і техно­логія управління процесом навчан­ня в школі", "Модульно-рейтингова технологія вивчення навчальної дисципліни" та інші відображають широку педагогічну та філософську ерудицію автора, є помітними в га­лузі філософії освіти, дидактики ви­щої школи, управлінської діяльності керівників загальноосвітніх на­вчальних закладів. Вершиною ж на­уково-педагогічної творчості вче­ного стала його книга "Дидактика", що вийшла з друку в 2005 році.

На ідеях та за наукового керівництва В.І.Бондаря вихована ціла плеяда українських дидактів, ад­же школу академіка пройшли десят­ки кандидатів та докторів наук, серед яких відомі вчені України, гідні свого вчителя й наставника професори В.І.Маслов, О.П.Рудницька, С.О.Си- соєва, П.М.Гусак, І.М.Шапошнікова, О.В. Матвієнко, О.П.Хижна, Л.І.Дани- ленко,О.Я.Митник та інші.

Володимир Іванович є великим реформатором, перебуває в постійному пошуку і втіленні нових ідей та задумів. Першим він мо­дернізує підготовку спеціалістів для початкової освіти, створивши наукову школу нової дидактичної спрямованості. Першим на заклик керівництва університету присту­пає до експерименту з переходу на двоступеневу підготовку вчителів і дошкільних працівників, прийняв­ши освітньо-професійну політику, яка розробляється згідно з Бо­лонським процесом Міністерством освіти і науки України. Проводить­ся копітка і важка праця з уніфікації і стандартизації змісту навчання студентів, організація колективу інституту для роботи в нових умо­вах кредитно-модульної системи навчання. Новий підхід торкається всіх сфер діяльності студентів і ви­кладачів. Сьогоднішній злагод­женій роботі всіх кафедр переду­вало створення нових програм, розроблення та випуск підручників та навчальних посібників нового типу, спрямованих і на самостійне навчання студентів, великої кількості методичних розробок, те­стових та контрольних завдань для постійного моніторингу якості на­вчальних досягнень студентів то­що. Володимир Іванович прово­дить титанічну організаторську ро­боту в колективі. І ця діяльність продовжується, оскільки мо­дернізація навчання не припи­няється. Нині діючі галузеві стан­дарти вищої освіти з початкового навчання необхідно модифікувати і адаптувати до умов двоступеневої підготовки фахівців з початкової професійної освіти освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр і

магістр, щоб перетворити базову вищу педагогічну освіту в повну ви­щу за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр". Двоступеневу вищу освіту потрібно перетворити у моносистему, яка б забезпечила повноцінну підготовку до навчання в магістратурі.

Untitled.FR10-10Untitled.FR10-12Сьогодні Володимир Іванович за вимогою часу та керівництва університету спрямовує роботу ко­лективу на перетворення інституту педагогіки та психології у навчаль­но-науково-дослідний центр, де па­ралельно з навчальною діяльністю працюватимуть лабораторії, здатні виконувати найновіші запити дер­жави з педагогічної інноватики.

Володимир Іванович Бондар відомий в Україні і як активний гро­мадський діяч. Він є головою екс­пертної ради з освіти Державної акредитаційної комісії України, за­ступником голови Вченої спеціалізованої ради при НПУ імені М.П.Драгоманова, головою науко­во-методичної комісії з дошкільної та початкової освіти Науково-ме­тодичної ради Міністерства освіти і науки України, членом редколегії журналів "Освіта і управління", "Директор школи, ліцею, гімназії" та ряду наукових збірників з про­блем педагогіки та психології.

Директора інституту, завжди привітного й усміхненого, струнко­го й підтягнутого, з благородною сивиною та інтелігентною зовнішністю, часто можна побачи­ти не тільки в робочому кабінеті чи аудиторії. Він постійно серед сту­дентів у гуртожитку, на творчих ве­чорах, спортивних змаганнях, ог­лядах художньої самодіяльності, дебютах першокурсників і інших студентських заходах, оскільки ко­ристується в молоді надзвичайним авторитетом, повагою і любов'ю.

Колеги ж відмічають не тільки ви­сокий професіоналізм, але й чудові людські якості свого керівника. Це природна доброта й відданість лю­дям, роботі, своїм рідним, близь­ким, друзям. Це висока вимог­ливість до себе й до інших. Це сильна воля, результативна вченість і виняткова чесність. Це глибока повага і любов до колег, яка повертається до Володимира Івановича взаємністю.

Академіка Бондаря Володимира Івановича можна без перебільшен­ня назвати керівником нового типу.

Колектив інституту щиро вітає Вас, шановний Володимире Івано­вичу, з ювілеєм!

Бажаємо Вам міцного здоров'я для подальшого керівництва на­шим великим колективом, творчо­го Вам довголіття, щастя в родині і радості в спілкуванні з друзями та колегами.

За дорученням колективу інституту педагогіки та психології

Г.В.Семеренко, 

Професор, вчений секретар Вченої ради інституту педагогіки і психології', завкафедри мови та методики викладання в початковій школі НПУ ім. М.П.Драгоманова

 

 

 

 

 

 

* У ПОШУКАХ СПРАВЕДЛИВОСТІ *

Хто насправді зазіхає на майно дитячого будинку
"Ясний"?

На заяви щодо ситуації на­вколо дитячого будинку "Яс­ний", що з'явилися 13 січня п.р. на окремих сайтах, де­партамент загальної серед­ньої та дошкільної освіти міністерства роз'яснює.

Насправді "Новорічний по­дарунок" Київська міська ра­да підготувала вихованцям дитячого будинку "Ясний" за­здалегідь.

Так, Рішенням V сесії VI скликанням Київської міської ради від 27 травня 2010 року N 835/4273 Шевченківській районній у місті Києві раді пе­редано у довгострокову оренду на 15 років земельну ділянку площею 6, 71 га для будівництва житлово-офісно­го комплексу з об'єктами соціально-побутового при­значення та об'єктами торгівлі, дитячим дошкільним закладом та підземним паркінгом (стоянкою) на вул.Саратовській, 20.

За цією адресою на цей час і знаходиться функціонуючий дитячий будинок "Ясний". Та­ким чином, вищезазначене рішення Київської міської ра­ди прийнято з порушенням чинного законодавства.

Проте, чомусь ні пан О.Давиденко (ред. депутат

Київради), ні всі інші "борці за права Київських сиріт" тоді мовчали, на відміну від Міністерства освіти і науки та ряду представників гро­мадських організацій, які ви­ступали проти цього рішення.

Саме Міністерством освіти і науки вишукувались інші шляхи порятунку дитячого закладу.

Міністерство дійсно неод­норазово зверталося до Київської міської державної адміністрації з проханням скасувати Рішення Київської

міської ради від 27 травня 2010 року та розглянути пи­тання про передачу цього майнового комплексу до дер­жавної власності.

За умови передачі у дер­жавну власність Міністерство освіти і науки на виконання Указу Президента України від 31 серпня 2010 року N 889/2010 "Про утворення

державної дитячої інженерної академії" передбачало ство­рити на базі зазначеного за­кладу Дитячу інженерну ака­демію для талановитих дітей,

у тому числі дітей-сиріт та дітей соціально-незахищених категорій.

Щодо дітей, які виховують­ся в дитячому будинку "Яс­ний", доля яких нібито нікого не турбує, зазначимо, що міністерство ще в листі до го­лови Київської міської дер­жавної адміністрації Попова О.П. (від 17.11.2010 р. N

1/11-10610) брало на себе зобов'язання усіх вихованців закладу зарахувати до новоствореного навчального за­кладу, який, до речі, буде

першим закладом такого ти­пу в Європі.

З огляду на зазначене, по­стає ряд питань:

Хто ж насправді на сьогодні зацікавлений у збереженні по­переднього рішення Київської міської ради і забудови тери­торії дитячого будинку "хмаро­чосами" з паркінгами та торгівельно-розважальними комплексами?

Кому вигідно створювати метушню навколо цього пи­тання?

Хто з чиновників насправді руйнував дитячі заклади, а хто намагається їх врятувати?

Все це Міністерство освіти і науки України пояснило в листі Першого заступника Міністра Б.М. Жебровського, який за 23 роки керівництва освітою Києва достеменно знає історію цього закладу, його друзів і, так званих, "піклувальників", секретарю комісії з питань освіти і науки Олексію Давиденко. Також листи відправлені й до постійних комісій Київради з питань освіти і науки та з пи­тань власності.

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти Прес-служба

Для довідки: На сьогодні у дитячому будинку "Ясний" виховується 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (проектна потужність закладу — 500 дітей). До такого стану дитячий будинок було планомірно доведено чиновниками Києва, які не направляли до нього дітей упродовж трьох останніх років.

Окрім того, значна частина приміщень здана Шевченківськими районними чиновни­ками під оренду.

 

 

 

* СПІВРОБІТНИЦТВО *

 

За кошти Євросоюзу

За підтримки Євросоюзу планується видати додатко­вий навчальний матеріал до підручника з історії України для учнів загальноосвітніх на­вчальних закладів. Посібник відтворюватиме багатокультурність України

Видання "Разом на одній землі. Історія України багатокультурна" не буде аналогом шкільного підручника з історії України, каже представник Всеукраїнської асоціації ви­кладачів історії та суспільних дисциплін "Нова доба" Петро Кендзьор. Посібник не змінюватиме підручник, а ли­ше доповнюватиме його як додатковий навчальний ма­теріал, додав Кендзьор.

У виданні йтиметься про життя національних громад

на території України, про релігійне та етнічне співісну­вання. За задумом ініціаторів проекту посібник міститиме шість розділів, серед яких: "Як ми жили разом... співісну­вання в історії України", "Одна вулиця — два храми...віра та релігійні конфесії в історії Ук­раїни", "Від Львова до До­нецька... багатонаціональні регіони", "Міграції в історії Ук­раїни".

Матеріали до посібника вже готові, на адресу асоціації "Нова доба" надійшло близь­ко півсотні авторських текстів, нині їх впорядковують за розділами, повідомили в асоціації. У текстах йтиметься про життя національних мен­шин на окремих територіях України: як то життя молдаван

на півдні, історії німців на сході країни, освітні традиції греків Приазов'я й інші.

Остаточний варіант посібни­ка вийде друком на початку наступного року. Але ще цьо­го року буде видано пілотну версію задля її апробації, об­говорення фахівцями на спеціальних семінарах. Як повідомив Петро Кендзьор, наклад посібника буде обме­женим, і його не вистачить для всіх шкіл, але проектом пе­редбачено також електрон­ний варіант, яким зможуть скористатися педагоги. Про­ект співфінансує Європейська комісія.

За матеріалами: Deutsche Welle 

 

 

Спільні з Британією магістерські програми 

У січні в Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту Ук­раїни за участю першого за­ступника міністра освіти Євгена Суліми та директора Британської ради в Україні Маргарет Джек відбулася ро­боча зустріч з питань розвит­ку партнерських зв'язків між Україною та Великою Бри­танією у сфері вищої освіти.

Під час зустрічі Євген Суліма зазначив, що Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту зацікавлене в розвитку партнерських зв'язків в галузі вищої освіти, зокрема через започаткування спільних українсько-бри­танських магістерських про­грам.

У свою чергу пані Маргарет запропонувала долучити відповідних експертів для визначення вищих навчаль­них закладів, які будуть залу­чені до таких спільних про­грам.

Під час зустрічі досягнуто домовленостей про прове­дення ряду круглих столів за участю представників бри­танських та українських ви­щих навчальних закладів, ек­спертів у сфері вищої освіти. Сторони також вивчатимуть можливість подальшого за­провадження взаємовигідних для сторін проектів.

За матеріалами: Освіта.ua 

 

 

* ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ * 

Міжнародний сертифікат — 12 балів

 

Випускники загальноосвітніх навчальних закладів, які ма­ють найпоширеніші міжна­родні сертифікати з інозем­них мов, автоматично отри­муватимуть 12 балів з відповідного шкільного пред­мету

Відповідне роз'яснення надіслало до загально­освітніх шкіл Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Untitled.FR10-13Як зазначається у листі Міносвіти, випускникам за­гальноосвітніх навчальних за­кладів, які мають міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту (Kleines Deutches Sprachdiplom (KDS) — німець­ка мова; DELF/DALF — фран­цузька мова; IELTS, TOEFL, Cambridge ESOL, Pearson Test of English (PTE) рівня (B-1, B-

2), — англійська мова; D.E.L.E. — іспанська мова), зазначені вище іспити мають зарахову­ватись як державна підсумко­ва атестація.

При цьому, у додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставля­ються річна та атестаційна оцінки з цих предметів — 12 балів.

Роз'яснення надано на численні звернення педа­гогічних працівників, учнів, батьків щодо зарахування результатів міжнародних сертифікатів як державної підсумкової атестації з іно­земних мов у загально­освітніх навчальних закла­дах.

За матеріалами: Освіта.ua

 

 

 

 

 

* КОНКУРСИ *

Запрошуємо до участі у Всеукраїнському фотоконкурсі

"Чому усміхаються діти ?"

Департаментом загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки Ук­раїни оголошено Всеукраїнський фотоконкурс "Чому усміхаються діти ?". Фотоконкурс буде проведено у номінаціях:

1.           "Стартуємо в майбутнє з дитячого садка" (конкурс на краще фото організації життєдіяльності дітей в дошкіль ному навчальному закладі);

2.           "Моя сім'я - моя фортеця" ( конкурс на краще родинне фото);

3.           "Гармонія краси і руху" (конкурс на краще фото щодо впровадження здоров'язберігаючих тех­нологій в дошкільному навчальному закладі).

Фотографії буде розміщено на порталі ІА "Світ освіт" Єдине освітнє інформаційне вікно України. Починаючи з 20 грудня 2010 року по 20 березня 2011 року фотороботи можна завантажувати на на веб-сайті:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

МІЖНАРОДНИЙ ДЕБАТНИИ ТУРНІР !!!

Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Дебатна академія"

25-27 лютого 2011 року проводять

Міжнародний дебатний турнір для школярів на тему: "Актуальні проблеми сучасності очима молоді"

Турнір присвячений обговоренню викликів, які постали перед світовою спільнотою у сферах екології, прав людини, культури та громадянської позиції молоді. Остаточне формулювання дебатних тем буде повідомлене після закінчення реєстрації команд-учасниць.

Місце проведення: Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м.Київ, пров. І. Козловського, 3).

Формат: турнір відбуватиметься за Всесвітнім форматом шкільних дебатів (World Schools Debate Format) і складатиметься з двох треків: україномовного й англомовного; чотирьох кваліфікаційних раундів; півфіналу та фіналу. Статуси учасників:

—              дебатери (учні 8 -11 класів), які володіють українською і/або англійською мовами;

—              супроводжуючий (тренер або суддя).

Для участі в турнірі необхідно з 15 листопада 2010 року до 1 січня 2011 року надісла­ти форму учасника на електронну адресу:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

Детальну інформацію можна отримати на сайтах ВМГО "Дебатна академія": http//www.debate.org.ua або Українського гуманітарного ліцею: www.uhl-

edu.kiev.ua.

Із додатковими запитаннями звертатися за телефоном: (044)- 253-07-89 або 067-449-4839. Запрошуємо до участі команди з України та інших країн. Організаційний комітет залишає за собою право конкурсного відбору учасників.

Оргкомітет

 

 

* ЗАПРОШУЮТЬ НА НАВЧАННЯ *

 

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного навчальний заклад ІІІ, ІV рівнів акредитації

Ліцензія АВ № 506640, від 11.03.2010р.

-     Військова кафедра

-     Друга вища освіта

-     Магістратура

-     Аспірантура

-     Центр довузівської підготовки ((044)417-17-60)

-     Юридична клініка (надає безкоштовну допомогу у юридичних питаннях студентами та викладачами юридичного факультету КДАВТ, тел. (044)417- 53-06)

Показником якості освіти в академії виступають результати перевірки ек­спертів Європейської комісії з питань рівня підготовки фахівців для водно­го транспорту. Академія є членом Міжнародної асоціації морських універ­ситетів (IAMU) та постійним учасником Генеральної асамблеї асоціації.

 

Спеціальність

Плата за навчання за рік, грн

денна ф.н.

заочна ф.н.

 

Судноводіння

8560,00

7553,00

 

Експлуатація суднових енергетичних установок

8560,00

7553,00

 

Правознавство

7300,00

5356,00

 

Менеджмент організацій

6962,00

5356,00

 

Облік і аудит

6962,00

5356,00

 

Програмне забезпечення автоматизованих систем

6962,00

5356,00

Адреса академії: 04071, м. Київ, вул. Фрунзе, 9, кім. 119 (приймальна комісія)

Тел. приймальної комісії: (044) 417-17-57, e-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , site:

www.maritime.kiev.ua

 

 

Untitled.FR10-24

ПОШТОВА АДРЕСА РЕДАКЦІЇ ТИЖНЕВИКА «ОСВІТА»

01054, КИЇВ-54, вул. Тургенєвська, 8-14, оф. 312.

Адреса електронної пошти редакції:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Факсові повідомлення надсилайте за номером: 517-45-69.

По четвергах у приміщенні Київського Будинку вчителя, кімн.27, приймає відвідувачів заступник голови Всеукраїнського педагогічного товариства ім.Гр.Ващенка, головний редактор нашого тижневика О.С.Коноваленко.

По понеділках і середах ведуть прийом редактори відділів нашого видання за адресою: вул. Тургенєвська, 8-14, кімн. 312.

Головний редактор Ольга КОНОВАЛЕНКО

ТЕЛЕФОНИ

Головного редактора тел./факс — 486-46-46; 517-45-69 творчого об'єднання «Галузь», творчого об'єднання «Собор», творчого об'єднання «Економіка» — 221-02-96 творчого об'єднання «Регіон» — 235-60-74

Редакція не завжди поділяє думки авторів публікацій. Редакція не рецензує і не повертає матеріалів. За достовірність фактів і цифр, відповідність їх вказаним джерелам відповідальність несе автор.

Номер зверстано в комп'ютерному центрі тижневика «ОСВІТА».

Тижневик віддруковано у видавництві «ІНТЕРЕКСПРЕСДРУК»

Реєстраційне свідоцтво: серія ВК № 2408 від 14.11.1996 р.

Тираж у січні 13240.         Зам.

Тижневик виходить щосереди.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

 

 

 

 

Останнє оновлення на П'ятниця, 11 лютого 2011, 16:10
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити


Останні Новини

Популярні статті


Web-Craft.com.uaСоздание сайта